Press release

12 nov. 2020

Genombrott nära för AI i offentlig sektor – men värdet måste tydliggöras

Microsoft och EY har tillsammans undersökt användningen av tjänster med artificiell intelligens (AI) inom Europas offentliga sektor. Resultaten visar att många (67 procent) har introducerat AI i verksamheten, men att det fortfarande sker i begränsad skala. När den fulla potentialen utnyttjas blir också det upplevda värdet lägre. I Sverige svarar endast 5 procent av de tillfrågade beslutsfattarna att de upplever ett stort värde från användning av AI.

Presskontakt
Linda Andersson

Partner, Nordic Health Sciences & Wellness Lead, EMEIA Government & Public Sector Lead, EY Sweden

Närvarande, fokuserad och engagerad. Kundcentrerad med ett brinnande intresse för innovation och förändring. Löpare och kattmänniska.

Microsoft och EY har tillsammans undersökt användningen av tjänster med artificiell intelligens (AI) inom Europas offentliga sektor. Resultaten visar att många (67 procent) har introducerat AI i verksamheten, men att det fortfarande sker i begränsad skala. När den fulla potentialen utnyttjas blir också det upplevda värdet lägre. I Sverige svarar endast 5 procent av de tillfrågade beslutsfattarna att de upplever ett stort värde från användning av AI.

Samtidigt som rapporten visar ett stort upplevt stöd för AI-satsningar från politisk nivå och ledning (50 procent) så tvivlar många svenska offentliga aktörer på att de har rätt teknisk kompetens för att lyckas lika bra som sina europeiska kollegor. I Sverige uppfattas också bra företagskultur som en viktig faktor för att nå framgång med AI. Användning av AI är fortfarande begränsad och många har ännu inte en klar bild över hur AI kan underlätta för personalen att lösa komplexa problem i verksamheten.

– AI har styrkan att förändra, men inte på egen hand. Framgång handlar lika mycket om människor, organisationskultur och ledarskap som om tekniken. För att AI ska kunna leverera till sin fulla potential måste den till stor del vara en mänsklig strävan. Här ser det ut som om många svenska organisationer fortfarande har en bit kvar, säger Jennica Andersson, ansvarig för offentlig sektor på Microsoft Sverige.

Ett av de exempel som rapporten beskriver är hur Arbetsförmedlingen i Sverige använder AI för att matcha profiler med tillgängliga arbeten och utbildningar. Genom att använda AI kan matchningen både göras snabbare och med mindre risk för diskriminerande särbehandling. Att AI tillämpas med goda etiska grunder är en grundläggande förutsättning för framgång.

De verksamheter som lyckats bra med sitt användande av AI pekar i rapporten på tre grundläggande förutsättningar för att lyckas. Ett strategiskt fokus och hög grad av förankring i ledningen som säkerställer resurser, en gemensam plan med policyer och processer som svarar på frågan när, var och hur AI ska användas samt en verksamhetskultur där utbildning, kompetens och samarbete gör att AI inte bara blir fråga om teknik.

– Studien visar att den offentliga sektorn behöver fortsätta att arbeta med AI på en strategisk såväl som operativ nivå och tydligt prioritera digitaliseringsinitiativ i lednings- och styrelserum. Samtidigt behöver sektorn utveckla de tekniska plattformarna och anamma en innovativ förändringskultur för att kunna förändra affärsmodeller och införa nya arbetssätt. Genom att göra detta tror vi att fler organisationer kan göra sig mer redo att komma igång och lyckas med sin AI-resa, säger Linda Andersson, partner och ansvarig för offentlig sektor på EY i Norden.

Om rapporten
Resultaten bygger på svar från fler än 200 beslutsfattare inom europeisk offentlig sektor som deltagit i undersökningen. Kompletterande djupintervjuer har också genomförts med 60. Rapporten innehåller också ett antal fall som beskriver hur AI används i olika verksamheter. 6 av studiens 16 fallstudier är hämtade från Sverige.

Hela rapporten Artificiell intelligens i den offentliga sektorn finns att ladda ner här .

För mer information, kontakta:
Oscar Forsman, PR-chef, EY i Sverige, 076-6332695, oscar.forsman@se.ey.com