Press release

18 jan. 2022

Pandemin försvårar arbetet mot ekonomiska oegentligheter

Mer än hälften tycker att det egna företagets integritetsarbete har stagnerat, eller till och med försämrats. Rådande pandemi anges som en av de stora orsakerna, visar en ny undersökning från EY. Enligt Erik Skoglund, korruptionsexpert på EY, ligger Sverige alltjämt i framkant – utmaningen för de stora svenska bolagen finns snarare utomlands.

Presskontakt
EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

Mer än hälften tycker att det egna företagets integritetsarbete har stagnerat, eller till och med försämrats. Rådande pandemi anges som en av de stora orsakerna, visar en ny undersökning från EY. Enligt Erik Skoglund, korruptionsexpert på EY, ligger Sverige alltjämt i framkant – utmaningen för de stora svenska bolagen finns snarare utomlands.

Rådgivnings- och revisionsbyrån EY har i rapporten Global Integrity Report kartlagt hur företag arbetar med integritet, det vill säga hur man förebygger ekonomiska oegentligheter. Över 4 500 respondenter från större företag i 54 länder har deltagit i undersökningen, som bland annat visar att över hälften tycker det egna företaget bör se över sitt integritetsarbete. 41 procent uppger pandemin som en orsak till att integritetsarbetet har försvårats under de senaste 18 månaderna.

–Pandemin har, precis som överallt, slagit hårt mot företagens integritetsarbete. Mycket på grund av det snabba skifte i arbetssätt som plötsligt skedde. Hybridarbete gör det svårare för företagen att kontrollera och bevaka samtidigt som kriser generellt sett ökar riskerna för ekonomiska oegentligheter, säger Erik Skoglund, korruptionsexpert på EY.

”Svenska företag har större risker utomlands”
I Sverige omfattar undersökningen 102 respondenter från företag med mer än 1000 medarbetare. Flera olika branscher och sektorer har varit representerade i undersökningen. De enskilda respondenterna har tillhört fyra kategorier av personer med olika roller i företagen: styrelseledamöter, företagsledning, andra chefer och övriga anställda.

Undersökningen visar att lite mer än var tredje svensk tycker att det egna företaget förbättrat sitt integritetsarbete under det senaste året, att jämföra med det globala snittet som ligger på 42 procent.

–Sverige är landet lagom. Resultatet visar att vi litar på varandra och våra anställda, vi är value based, d.v.s. vi har inte lika mycket detaljstyrning som andra länder, utan vi litar på att de anställda förstår de budskap som ledningen sänder ut. På så sätt har svenska företag med internationell verksamhet mycket större risker utomlands än de har i Sverige, säger Erik Skoglund.

Enligt studien har 2 av 10 svenskar någon gång rapporterat oegentligheter, vilket är lägre än det globala genomsnittet på 35 procent. Samtidigt uppger 21 procent att det egna företaget misslyckats med att agera mot anställda som handlat oegentligt.

– Anti-korruption är inget fokusområde i Sverige, och det därför att det helt enkelt inte har behövt vara det i lika stor utsträckning som i en del andra länder. I grund och botten finns det en bra struktur och regelverk för att förhindra och upptäcka ekonomiska oegentligheter, men ändå ser vi återkommande överträdelser i flera företag. Jag anser att företagen måste fortsätta kampen mot korruption, de som vill bryta mot lagar och regelverk blir mer och mer kreativa i sina tillvägagångssätt , säger Erik Skoglund.

Vidare visar Global Integrity Report att företag verksamma i Sverige oftare har en code of conduct på plats (67 procent) och över hälften av respondenterna uppger att det finns guidelines och kommunikation kring mångfald, inkludering, jämställdhet och parity. Där företagen har störst förbättringspotential är inom träning och utbildning för att utföra due diligence, endast 10 procent uppger att deras företag har det på plats.

Om rapporten:
Mellan juni och september 2021 genomförde det globala undersökningsföretaget Ipsos MORI 4 762 intervjuer på det lokala språket med styrelseledamöter, ledande befattningshavare, chefer och anställda i ett urval av de största företagen i 54 länder världen över. För mer information, besök: Integrity report.