Press release

10 juni 2024

Svenska företag saknar grundläggande funktioner för att säkra organisationens integritet och etiska standard

Integritetsstandarder i företag världen över stiger. Främst beror det på bättre företagsledning och strängare regleringar.

Presskontakt
Joel Altschul

Partner, Forensic & Integrity Services, Assurance, EY Sverige

Arbetar som ekonomisk sakkunnig och beräknar av skada, merkostnader, avbrottsskador och genomför utredningar. Fokus att hjälpa kunder att navigera effektivt vid komplicerade utredningar och tvister.

Relaterade ämnen Forensics Assurance Trust
  • Ladda ner "EY Global Integrity Report"

    Size: 4 MB Download

Integritetsstandarder i företag världen över stiger. Främst beror det på bättre företagsledning och strängare regleringar. I Sverige är förbättringstakten något långsammare, men standarden ökar. Samtidigt har 43 procent av de anställda i Sverige upplevt påtryckningar för att avstå från att rapportera oegentligheter visar en ny global undersökning. Många organisationer i Sverige saknar grundläggande funktioner som stärker integriteten. En knapp majoritet utbildar sina anställda i etik och integritet, och endast 42 procent har processer för att hantera rapporterade oegentligheter. Chefers ledarskap och vägledning är starkt drivande för bättre integritetsstandarder i svenska organisationer, men samtidigt upplever många anställda att chefer oftare kommer undan med överträdelser av etiska regler.

Rådgivnings- och revisionsföretaget EY har kartlagt uppfattningen av integritet inom organisationer genom en undersökning med cirka 5500 respondenter i 53 länder. Resultaten presenteras i EY Global Integrity Report och den visar att integritetstandarder ökar världen över. Globalt uppger 49 procent av de svarande att standarden för integritet förbättrats inom deras organisation de senaste två åren, och endast 6 procent uppger att det försämrats. Enligt svenska respondenter går utvecklingen mot bättre integritetsstandarder något långsammare – endast 37 procent uppger att förbättringar skett senaste två åren. Även om integritetsstandarden förbättras sker fortfarande oegentligheter på grund av bristande integritet. Bland de svenska respondenterna uppger 14 procent att deras organisation haft en seriös incident inom de senaste två åren, något lägre än de 21 procent som uppger det globalt.

Fyra av fem i Sverige rapporterar incidenter utan att vara rädd för negativa konsekvenser

Avgörande för organisationens förmåga att hantera incidenter är att de rapporteras. Bland respondenterna i Sverige uppger 80 procent att anställda kan rapportera incidenter utan rädsla för negativa konsekvenser, högre än det globala snittet på 68 procent. 21 procent har rapporterat en incident de senaste två åren i Sverige, lägre än globalt där samma siffra är 29 procent. Vid tillfällen då oegentligheter rapporterades, uppgav 43 procent av de svenska respondenterna att de kände sig under press att avstå från att rapportera, och 23 procent uppger att haft misstanke om oegentligheter som de inte rapporterat – vilket är lägre än globalt där motsvarande siffror är 54 respektive 25 procent. De vanligaste orsakerna till att anställda i Sverige avstår från att rapportera oegentligheter är lojalitet mot kollegorna (39%), en känsla av att deras bekymmer inte tas på allvar (35%), samt rädsla för sin personliga säkerhet (26%).

Organisationer jobbar på olika sätt för att stärka sina integritetsstandarder. 54 procent av de svenska respondenterna uppgav att deras företag erbjuder utbildning i etik och integritet i affärs- eller yrkeslivet, vilket är högre än det globala snittet på 43 procent. Endast 42 procent av svenska svarande uppger att deras organisation har processer på plats för att hantera rapporterade oegentligheter, och än färre (40%) uppger att det finns en policy rörande socialt ansvarstagande eller hållbarhet.

– Det är avgörande att organisationer aktivt arbetar med att stärka och upprätthålla integritet. Till exempel genom att utveckla och genomföra effektiva compliance-program, utbilda anställda om vikten av integritet och skapa en öppen dialog om etiska frågor, säger Joel Altschul, ansvarig för Forensic & Integrity Services på EY i Sverige.

Chefer och högpresterande kommer lättare undan med oetiskt beteende

Svenska anställda uppger att de främsta drivkrafterna till förbättrade integritetstandarder inkluderar ökad vägledning från ledningen (78%), jämfört med 61 procent på global nivå. Sverige utmärker sig i ett globalt perspektiv genom att förbättrade integritetsstandarder till lägre grad drivs av externa faktorer som regleringar, och ökande krav från allmänhet, kunder och aktieägare.

I stället är interna faktorer som krav från de anställda och särskilt ledningens vägledning starkt drivande för utvecklingen. Ändå är det mindre vanligt att ledningar i svenska företag kommunicerar om vikten av etiskt beteende i sina organisationer. Endast 36 procent av svenska respondenterna uppger att ledningen frekvent kommunicerar om etiskt beteende, jämfört med 47 procent globalt.

Samtidigt uppger 25 procent av respondenterna i Sverige att oetiskt beteende i den egna organisationen oftare tolereras när de inblandade är chefer eller högpresterande. En överväldigande majoritet uppger ändå att de har stort förtroende för att ledningen i deras organisation agerar etiskt i sitt arbete (86%), vilket dock är något lägre än för de anställda i stort (90%). Globalt sett är det få företag där cheferna drabbas ekonomiskt vid brott mot företagets etiska regler – exempelvis genom minskad ersättning eller utebliven bonus – och till än lägre grad gäller det i Sverige. Globalt uppger 21 procent av respondenterna att deras chefers ersättning påverkas av etiska regelbrott, men samma siffra för Sverige är endast 13 procent.

– Det är avgörande att ledare på alla nivåer främjar en kultur av integritet genom att agera etiskt och vara förebilder för sina anställda och andra intressenter. På så sätt kan de inspirera andra inom organisationen att följa deras exempel och därmed stärka företagets etiska grund, säger Joel Altschul.

Om EY Global Integrity Report

EY:s Global Integrity Report 2024 är baserad på en undersökning av 5 464 styrelsemedlemmar, chefer och anställda i ett urval av stora organisationer och offentliga organ i 53 länder och territorier i Amerika, Asien-Stillahavsområdet, Europa, Mellanöstern, Indien och Afrika. 310 intervjuer genomfördes i Norden, varav 100 intervjuer i Sverige. Intervjuerna genomfördes via onlinepaneler mellan oktober 2023 och januari 2024.