Kan digitaliseringen säkra byggbranschens grunder?

8 minuters lästid 21 maj 2019

Visa resurser

Byggbranschen har varit långsam när det kommer till att införa digitala lösningar. Men att vidta åtgärder blir allt viktigare.

Enligt FN bor ungefär 55 procent av befolkningen i städer. År 2050 kommer den siffran ha stigit till 68 procent – en ökning med ungefär 2,5 miljarder människor.

Eftersom efterfrågan på nya byggnader och stadsinfrastruktur fortsätter att öka, kommer branschen kämpa för att möta den växande efterfrågan utan väsentliga förbättringar av produktivitet och arbetssätt.

Vår Global Construction and Engineering Survey försökte ta reda på vad branschen gör för att möta utmaningar, vad branschen ser komma härnäst och hur branschen ser på framtiden utöver det akuta behovet av transformation.

Identifiera morgondagens behov redan i dag

Branschen vet att den måste förändras för att möta morgondagens krav, men tyvärr är branschen dåligt förberedd och historiskt sett en långsam aktör. Vår undersökning visar att endast 25 procent av företagen har en digital strategi och att endast 9 procent tycker att de har rätt beredskap.

Låg investering

67 %

av aktörerna inom sektorn lägger mindre än 1 procent av omsättningen på FoU.

Byggbranschen är en av de sista som kommer att bli föremål för disruption. Men förändringar är på väg. Om företag inte har råd att investera i digitala lösningar, kommer andra att fylla luckan på marknaden.

Branschen har inte genomgått några stora förändringar sedan 1970-talet. Låga nivåer på investeringar innebär få möjligheter att övervinna problem som avser tid, kostnader, säkerhet och kvaliteten på leveranser av projekt. Byggbranschen är en av de sista som kommer att bli föremål för disruption. Men förändringar är på väg. Om företag inte har råd att investera i digitalisering, kommer andra att fylla gapet.

En viktig förklaring till bristen på framsteg är de låga vinstmarginalerna — vanligtvis 2 procent jämfört med i genomsnitt 30 procent i andra branscher.

När vinstmarginalerna är små kan det verka som en stor investering att lägga 1 procent på digitala uppgraderingar och innovation. Men att inte investera i lösningar som kan öka produktiviteten är kontraproduktivt. The World Economic Forum uppskattar att en produktivitetsökning med endast 1 procent kan leda till besparingar på 100 miljarder dollar per år för byggbranschen.

Men branschen står inför andra utmaningar utöver dålig produktivitet. Dessa utmaningar kan vara svåra att arbeta igenom och prioritera, särskilt när snabba tekniska förändringar gör det framtida affärslandskapet osäkert. Utmaningarna kan sträcka sig från brist på integration mellan system till svårigheter att få ledningens acceptans och införandet av ny teknik.

Att bygga ett digitalt byggföretag

Även för bolag som investerar i digital transformation återstår mycket arbete. Samtidigt fortsätter målet att förändras. Vi har identifierat fyra grundläggande steg som byggföretag bör ta för att maximera sina chanser till långsiktig framgång:

1.  Långsiktigt fokus

Med intressenter som ofta är ute efter snabba resultat, kan det vara frestande att lösa kortsiktiga problem i stället för att tänka stort – särskilt när det finns så mycket osäkerhet om vad som ska komma härnäst. Men utan en välplanerad och långsiktig strategi kan företag inte dra nytta av tekniken på ett effektivt sätt.

För att skapa en framgångsrik strategi som maximerar chanserna till långsiktig framgång bör du först utmana din strategiska inriktning. Sedan bör du försöka definiera verksamhetens framtida tillstånd baserat på affärsmodeller som skapar varaktigt värde.

Pressen på att hantera aktuella utmaningar ökar med antalet nya aktörer som har affärsmodeller som kan förändra branschen från grunden. Ett exempel är ett amerikanskt företag som fungerar som leverantör från början till slut – från anskaffning av komponentdelar och montering av moduler i egna fabriker, till att frakt till byggplatsen och all byggverksamhet. Företaget har skapat en helt egen försörjningskedja, som är billigare och mer produktiv och effektiv. Detta har dock krävt en betydande kapitalinvestering, hittills över en miljard dollar från tredje part, som investerats i anläggning och infrastruktur.

Samtidigt har ett byggföretag i Kina som också tillverkar moduler offsite och sedan levererar till platsen, rest en 57 våningar hög byggnad på endast 19 dagar. Med hjälp av moduler kan byggföretag minska byggtiden avsevärt. De kan även erbjuda en konsekvent och kvalitetsstyrd tillverkningsprocess och minska sitt koldioxidavtryck.

Exempel som dessa visar varför det är så viktigt att agera snabbt och anpassa sig till ny teknik och nya sätt att göra affärer. Exemplen visar även varför det är viktigt för en strategi att fokusera på långsiktig flexibilitet. Ny teknik – och nya konkurrenter – dyker upp så snabbt att en strategi som fokuserar på en enskild teknisk lösning är en stor risk. I stället bör företag tänka digitalt i alla aspekter av verksamheten för att skapa maximalt med datadrivna insikter. På så sätt kan de identifiera nya möjligheter och hot i sina värdekedjor.

2. Att förstå fördelarna med systemintegration

Att bygga är en komplex process som kräver tillgång till stora mängder information som måste kopplas samman på ett sätt som är meningsfullt för relevanta intressenter. Detta kräver förståelse för hur data samlas in, lagras och analyseras på ett insiktsfullt och hanterbart vis.

Tekniken erbjuder flera lösningar: drönare kan kartlägga byggarbetsplatser, bärbara enheter kan övervaka byggarbetarnas rörelser och RFID-chip (radiofrekvensidentifiering) kan läsa av information om maskiners prestanda. Nya datakällor kan kombineras för att ge projektledare större inblick i arbetet än någonsin tidigare. Men när ny teknik utvecklas så snabbt i en bransch som historiskt sett haft dåliga data, blir det svårt att implementera och använda tekniken.

Företag bör leta efter metoder att skapa, lagra och syntetisera data, även om det uppenbara värdet kanske inte är tydligt ännu. Det innebär att företag bör utveckla en datastrategi som kretsar kring en digital kärna som möjliggör analytiska insikter och operationell effektivitet. Se till att modernisera verksamhetens IT-kunskaper så att ni kan konsolidera och integrera viktiga dataflöden som möjliggör digital transformation.
Omedelbara kostnadsbesparingar – liksom förbättringar av regelefterlevnad och noggrannhet – kan skapas genom att hantera betalningar och fakturor digitalt. Därför erbjuder vi PAMS (Payment Application Management Services) till våra kunder i branschen. Denna digitala lösning använder robotic process automation och dataintegration för att effektivisera ekonomifunktionen och skapa värde.

Vi har sett hur noggrannheten i våra kunders fakturahantering ökade från som lägst 30 procent till nästan 99,5 procent – och den genomsnittliga tiden för bearbetning minskade från 60 till 7 dagar – allt tack vare effektiv systemintegration. Tänk dig sedan att kostnaden för att hantera leverantörsskulder och kundfordringar går från fast till rörlig. För en cyklisk bransch som byggbranschen är detta betydelsefullt i den nedgång som kommer att inträffa

Detta kommer i sin tur att möjliggöra ytterligare effektiviseringar av verksamheten genom automatisering. Framgångsrik digital transformation leder till automatisering av interna processer, samtidigt som processerna underlättas av automatiseringen. Och naturligtvis kan de besparingar som realiseras här investeras i ytterligare förbättringar – och även fungera som ett effektivt bevis för intressenter som är skeptiska till digitalisering.

Vi har sett hur noggrannheten i våra kunders fakturahantering ökade från som lägst 30 procent till nästan 99,5 procent – och den genomsnittliga tiden för bearbetning minskade från 60 till 7 dagar – allt tack vare effektiv systemintegration. Tänk dig sedan att kostnaden för att hantera leverantörsskulder och kundfordringar går från fast till rörlig. För en cyklisk bransch som byggbranschen är detta betydelsefullt i den nedgång som kommer att inträffa.
Detta kommer i sin tur att möjliggöra ytterligare effektiviseringar av verksamheten genom automatisering. Framgångsrik digital transformation automatiserar interna processer, samtidigt som processerna underlättas av automatiseringen. Och naturligtvis kan de besparingar som realiseras här investeras i ytterligare förbättringar – och även fungera som ett effektivt bevis för intressenter som är skeptiska till digitalisering.

3. Identifiera, attrahera och behålla rätt medarbetare

All teknik är värdelös utan människor som vet hur den ska användas. Det innebär att chefer som vill förverkliga sina digitala agendor till fullo måste utveckla eller attrahera rätt medarbetare.
En effektiv, långsiktig, digital strategi som är utformad för att maximera flexibilitet, måste fokusera på förbättringar i verksamheten med hjälp av kontinuerlig och prediktiv analys. Företag behöver identifiera sina viktigaste indikatorer och använda dataanalys, artificiell intelligens och kognitiva applikationer för att underbygga och möjliggöra bättre beslutsfattande. Det innebär att företag också behöver rätt personer som tillhandahåller och verifierar analyserna.

Uppgifter i vår undersökning tyder på att branschen står inför stora utmaningar på detta område — fyra av de fem främsta utmaningarna som respondenterna såg som hinder för förändring inkluderar medarbetare.

Det finns flera lösningar på dessa problem. Företag kan utbilda medarbetare internt, utveckla och förfina rekryteringsförfaranden, köpa företag med nödvändig expertis eller hitta nya sätt att samarbetspartners i sina ekosystem. Allt detta kan kräva ytterligare investeringar – och fortsatt förtroendebyggande med intressenter.

Att lösa produktivitetsproblem och röra sig bort från tidskrävande och manuella processer har varit kostsamt för branschen – och lett till misstro i den bredare försörjningskedjan. Men PAMS gör det möjligt att vinna stöd från medarbetare på seniornivå genom att ersätta tråkiga och repetitiva arbetsuppgifter med uppgifter som tillför företaget ett mervärde. På en arbetsmarknad där konkurrensen är hård och de erfarenheter som arbetsplatser erbjuder i allt större utsträckning ses som något särskiljande, kan sådana förbättringar göra det enklare att anställa och behålla rätt medarbetare.

Eftersom byggbranschen på vissa sätt "står bakom" andra branscher kan möjligheterna att attrahera rätt medarbetare vara avgörande för långsiktig framgång. Och genom att göra just precis det kommer skillnaden att märkas ganska snabbt. Detta är en brytpunkt för företag som vill göra byggbranschen lika attraktiv för medarbetare med digitalt fokus som medarbetare från andra teknikområden.

4. Arbeta smart för att vinna förtroende

Att transformera och anpassa verksamheter till en digital framtid är en svår uppgift. Det finns ett överflöd av äldre system och företagets intressenter håller ofta kvar vid traditionella sätt att göra saker. Att sälja in förändring handlar om att vinna intressenternas förtroende, både interna och externa – från platschef till leverantör. Detta är något som verkligen stämmer in på byggbranschen. Försörjningskedjan som är nödvändig för att uppföra en större anläggning bygger för närvarande på misstro – eftersom varje aktör, ägare, arkitekt, leverantör och entreprenör måste hantera otroliga risker, är det ganska vanligt att de flyttar risken till andra parter.

Genom att bygga förtroende kan problem med fragmentering inom försörjningskedjan hanteras. Försörjningskedjan kan bli ett område där betydande effektiviseringar kan realiseras. Interaktion mellan olika aktörer i den bredare värdekedjan kan fokusera på delat lärande samt på att förbättra produktivitet och leverera resultat via tillgängliga plattformar.

Ett exempel är blockkedjor som kan erbjuda en ny och unik plattform för att transformera affärsmodeller och låta företag dela och samarbeta inom ett enda, betrott nätverk. Blockkedjor kan även göra det möjligt för dessa företag att på bred front röra sig med tydlighet och ett ändamål. Det förbättrar deras förmåga att konkurrera i föränderliga miljöer.

Det här kan addera ett särskilt värde till den kraftigt reglerade och komplexa byggindustrin. Vår blockkedjeplattform är utformad för att åstadkomma integritet, transparens och ömsesidigt förtroende. Den erbjuder en enda verifierbar källa för all juridisk, kommersiell och teknisk dokumentation, som endast kan redigeras med godkännande av alla deltagande parter.
Sådana system för samarbeten bygger in förtroende genom sin utformning, vilket gör att alla parter kan fortsätta att arbeta tillsammans för att utveckla lösningar som ger verkliga resultat. Och med den stigande befolkningens ökande efterfrågan kan det bli svårt för branschen att leverera utan det samarbetet.

Digital framgång som varar

Precis som med alla stora förändringar i företag tyder vår undersökning på att såväl ledningens engagemang som implementeringen nedifrån och upp är viktiga om byggsektorn ska kunna hantera nya utmaningar effektivt. Nya sätt att tänka och arbeta på är kulturella förändringar som kräver både investeringar och tålamod. Och det finns inga genvägar.

Du behöver ett långsiktig synsätt, men tiden för förändring är nu. Om du inte startar din digitala transformationsresa i dag kanske företaget misslyckas med att nå framgång i morgondagens digitalt aktiverade värld — verksamheten kan sakna analytisk insikt och nödvändig flexibilitet.

Byggverksamhet har länge handlat om att bygga saker som varar länge. En digital strategi bör vara en av dem.

.

Summering

Byggsektorn måste anpassa sig för att kunna möta kraven från en radikalt föränderlig omvärld. Om sektorn kan övervinna utmaningar kring inköp, äldre teknik, medarbetare och integration, kan de dra nytta av de möjligheter som nya tekniker erbjuder och realisera betydande produktivitetsvinster.

Om artikeln