4 minuters lästid 8 maj 2024
Kollegor i samtal i ett mötesrum

Att anlita konsulter - tänk på det här när konsultavtalet ska utformas

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

4 minuters lästid 8 maj 2024
Relaterade ämnen Tax Law

EY:s experter inom Tax & Law tar upp några av de viktigaste aspekterna att tänka på när man ska ingå konsultavtal.

Det gäller att navigera bland reglerna när ett konsultavtal ska ingås. Det finns en rad legala aspekter att ta hänsyn till, bl.a. skatterätt och arbetsrätt, liksom avtalsrätt som t.ex. vid fel i tjänst och kring reklamation.

Både EY:s skattejurister och affärsjurister får ofta frågor om konsultavtal. Cecilia Arrhenius arbetar som skattejurist på EY:s kontor i Malmö, med fokus på individbeskattning och arbetsgivarskyldigheter, ofta i gränsöverskridande situationer. Hon får ofta frågor om skatteaspekterna när en uppdragsgivare planerar att ingå ett avtal med en konsult.

- Vi tittar ofta på de skattemässiga aspekterna av ett avtalsförhållande. Utgångspunkten när ett konsultavtal ska ingås är ofta att få till en flexibel tillgång till en resurs, ofta med en särskild expertkompetens, säger Cecilia Arrhenius.

Innan något avtal skrivs under måste båda parter vara överens om det är ett anställningsavtal eller konsultavtal man önskar ingå. Gäller det ett konsultavtal så är det viktigt att förvissa sig om uppdragstagaren förstår vad ett sådant innebär, t.ex. om denne inte har arbetat som konsult tidigare. Cecilia Arrhenius säger att i det fall det är ett konsultavtal man önskar ingå, är det viktigt att ha kontroll på att avtalet och avtalsrelationen verkligen speglar detta, så att inte avtalsvillkoren i själva verket tangerar en anställning. Även Johan Wijk på EY Law, som arbetar brett med affärsjuridik och med fokus på arbetsrätt, framhåller att ett avtal kan få en annan innebörd än vad parterna har tänkt sig.

- Det som kan hända är att en omklassificering kan göras, dvs. att ett avtal som benämnts konsultavtal i själva verket kan anses vara ett anställningsavtal. En omklassificering kan exempelvis ske om en konsult anser sig vara anställd och hävdar rättigheter enligt lagen om anställningsskydd, t.ex. rätt till uppsägningstid eller skadestånd. En domstol kan i en sådan situation göra en helhetsbedömning av avtalsrelationen och kommer den då fram till att relationen är tillräckligt lik en anställning så kan konsulten anses i stället vara anställd, säger Johan Wijk.

Cecilia Arrhenius förklarar att det i en sådan situation kan bli aktuellt att även omklassificera den ersättning som utgått enligt avtalet. Konsultarvode kan då anses som lön, vilket får skattemässiga följder både för konsulten, som då ska beskattas i inkomstslaget tjänst, och för uppdragsgivaren som kan riskera att behöva erlägga arbetsgivaravgifter på ersättningen. En omklassificering kan även ske på initiativ av Skatteverket p.g.a. en revision eller annan kontroll.

För att undvika negativa överraskningar gäller det att avtalet verkligen återspeglar en konsultrelation genom att säkerställa att villkoren inte i själva verket är sådana som gäller i en anställning. Tanken med ett konsultavtal är att en självständig näringsidkare ställer sina tjänster till förfogande för en uppdragsgivare. 

- Det hindrar dock inte att konsulten är bunden av ett sekretessåtagande och att konsulten ska hantera företagshemligheter och annan känslig information med konfidentialitet, säger Johan Wijk. 

Cecilia Arrhenius betonar att det också är viktigt att konsulten har F-skatt oavsett om denne är hemmahörande i Sverige eller i utlandet.

Andra aspekter att ta hänsyn till är vad som händer om uppdragsgivaren anser att konsulten inte utfört sitt uppdrag på korrekt sätt, dvs. vid fel i tjänsten, och vilka regler och tidsgränser som ska gälla då. Det kan även uppstå situationer då parterna blir oense, varför det är viktigt att ha en välfungerande reglering kring tvistelösning. Vid gränsöverskridande situationer kan även frågan uppstå vilket lands lag som ska tillämpas och i vilket forum som en tvist ska lösas. Allt detta regleras med fördel i avtalet för att parterna på förhand ska veta vad som gäller.

EY arbetar i team som involverar de olika expertområdena som behöver tas i beaktande, för att leverera heltäckande och smidiga lösningar för kunden. Med en stor global närvaro kan gränsöverskridande situationer hanteras, för att få frågor belysta utifrån vad som gäller i andra länder och jurisdiktioner.

Kontaktuppgifter

Cecilia Arrhenius, Senior Manager, EY Tax, 070-290 13 34
Johan Wijk, Director, EY Law, 070-607 32 90

Summering

EY Tax & Law har kompetens och erfarenhet inom samtliga skatteområden, men även i invandringsfrågor och inom juridik såsom arbetsrätt, fastighetsrätt, bolagsrätt och företagsöverlåtelser. Registrera dig här om du vill prenumerera på våra nyhetsartiklar.

Om artikeln

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

Related topics Tax Law