3 minuters lästid 4 juni 2021
Bild på Fyra byggarbetare och en ritning

EU-domstolen underkänner svensk momsregel om återbetalning vid avbruten byggnation

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

3 minuters lästid 4 juni 2021

EU-domstolen har nyligen bedömt en specialregel i den svenska momslagen som innebär att rätten till momsavdrag återkallas och att momsen ska återbetalas vid ett och samma tillfälle, om den verksamhet som gett upphov till avdragsrätten inte blir av. Slutsatsen blev att bestämmelsen inte är förenlig med EU:s momsdirektiv, eftersom det är syftet vid inköpstillfället som är avgörande.

Skellefteå Industrihus AB hade planer på att uppföra en kontorsbyggnad för uthyrning på en fastighet som de ägde, och ansökte därför om så kallad frivillig skattskyldighet under uppförandeskede. Skatteverket beviljade detta 2012.

Bolaget gjorde därefter inköp kopplat till byggprojektet, främst inköp av arkitekttjänster. Efter det att en av de tilltänkta hyresgästerna meddelat att man inte längre var intresserad av att hyra lokaler i byggnaden visade förnyade kostnadsberäkningar att projektet inte var ekonomiskt lönsamt, och under 2013 togs beslut om att någon byggnation inte skulle genomföras.

Enligt en specialregel i momslagen ska jämkning i en sådan situation ske vid ett enda tillfälle för alla kvarvarande år av den tioåriga jämkningstiden, och all ingående moms som hänför sig till tiden mellan beslutet om frivillig skattskyldighet och dess upphörande återbetalas. Utöver detta ska även kostnadsränta betalas.

Bolaget drev därefter en process mot Skatteverket där bolaget menade att den svenska momsregeln inte är förenlig med EU:s momsdirektiv. Bolaget fick rätt i både förvaltningsrätten och kammarrätten, och målet hamnade senare i Högsta förvaltningsdomstolen, som i sin tur ansökte om förhandsbesked från EU-domstolen.

EU-domstolen ansåg att det fanns så pass mycket ledning i tidigare praxis att frågan kunde avgöras genom ett så kallat motiverat beslut. Av beslutet framgår att det inte är förenligt med EU:s momsdirektiv att en medlemsstat har regler som innebär att rätten till avdrag återkallas och att momsen ska återbetalas vid ett och samma tillfälle, med motiveringen att den verksamhet som gett upphov till avdragsrätten inte blir av. Däremot ansågs det inte strida mot direktivet att en medlemsstat har regler som kräver att justering av den ingående momsen ska ske i en sådan situation.

Kommentar

EU-domstolen erinrar återigen om att det är syftet vid inköpstillfället som ska jämföras med avdragsbestämmelserna, och att en avdragsrätt – när den väl inträtt – inte kan återkallas med retroaktiv verkan.

Den svenska specialbestämmelsen i momslagen anses därmed inte förenlig med EU:s momsdirektiv, till den del den innebär att hela avdraget för ingående moms ska återbetalas, eftersom avdraget gjordes under den tid då bolaget bedrev skattepliktig verksamhet. EU:s momsdirektiv hindrar dock inte att den svenska specialbestämmelsen har en jämkningsplikt för kvarvarande år om uppförandeskedet upphör på grund av att någon momspliktig uthyrning inte kommer till stånd.

Huruvida en sådan jämkningsplikt kan föreligga för initiala kostnader som inte lett till någon byggnation kan dock ifrågasättas. Det ska därför bli intressant att se vad Högsta förvaltningsdomstolen kommer fram till.

Författare:

Pierre Jonsson – Director – Indirect Tax – 070-318 98 45

Läs EU-domstolens beslut (mål C-248/20)

Summering

EY Tax & Law har kompetens och erfarenhet inom samtliga skatteområden, men även i invandringsfrågor och inom juridik såsom arbetsrätt, fastighetsrätt, bolagsrätt och företagsöverlåtelser. Registrera dig här om du vill prenumerera på våra nyhetsartiklar.

Om artikeln

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.