2 minuters lästid 24 feb. 2022
Försäkringskassan får i uppdrag att se över kontrollen av A1-intyg

Försäkringskassan får i uppdrag att se över kontrollen av A1-intyg

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

2 minuters lästid 24 feb. 2022
Relaterade ämnen Tax

Regeringen har gett Försäkringskassan i uppdrag att redovisa hur man inom myndigheten arbetar med att kontrollera A1-intyg – det intyg som används inom EU/EES för att visa vilket lands socialförsäkringssystem en individ tillhör. Uppdraget ingår som en del i regeringens satsning att motverka arbetskriminalitet.

A1-intyg är ett intyg som visar vilket lands socialförsäkring som en person omfattas av. I Sverige är Försäkringskassan ansvarig myndighet för att utfärda intygen. Inom EU/ESS kan en person bara omfattas av ett lands socialförsäkringssystem åt gången. Det land där en individ är socialförsäkrad är också det land där socialavgifter ska betalas och det land där individen har rätt till förmåner och kan ansöka om sådana.   

För en person som är utsänd från en medlemsstat inom EU/EES för att utföra arbete i en annan medlemsstat under en kortare period, fungerar A1-intyget som ett bevis på individens socialförsäkringstillhörighet för att undvika att socialavgifter ska betalas i det land där man tillfälligt arbetar. 

Syftet med uppdraget som tilldelats Försäkringskassan är enligt uttalande från socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi att motverka fusk och förfalskade intyg, då det är viktigt att myndighetsbeslut om var en person ska vara försäkrad och var socialavgifter ska betalas är korrekta.  

En av åtgärderna för att motverka arbetslivskriminalitet är att säkerställa att utfärdade A1-intyg är korrekta. Uppdraget till Försäkringskassan handlar om att säkerställa att socialavgifter betalas i rätt land, och att fusk med intyg inte riskerar leda till snedvriden konkurrens och negativ påverkan på statsfinanserna, samt att enskilda inte hamnar i kläm och utnyttjas. 

Försäkringskassan har därför fått i uppdrag att redovisa hur man arbetar med att kontrollera A1-intyg. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 18 juni 2022. 

Kommentar 

Uppdraget som Försäkringskassan har tilldelats går i linje med andra åtgärder som vidtagits i Sverige de senaste åren i syfte att komma åt oseriösa aktörer på arbetsmarknaden och skydda enskilda. Andra exempel på detta är det ökade skyddet för utstationerade arbetstagare i utstationeringsdirektivet som infördes under 2020, och införandet av ny lagstiftning i Sverige sedan 1 januari 2021 med bestämmelser om utökade skyldigheter för utländska företag som har anställda som tillfälligt arbetar i Sverige. 

De initiativ som regeringen tagit de senaste åren visar även på vikten av att arbetsgivare har bra processer på plats och verktyg inom organisationen för att kunna säkerställa att hanteringen av de anställda som arbetar tillfälligt i ett annat land, och de som reser frekvent i sin tjänst, är korrekt och att de intyg som krävs finns på plats osv.  

Vill ni veta mer, kontakta gärna oss!

Författare

  • Sevim Güven – Partner – Global Mobility – 072-230 95 20 
  • Karolina Engström – Senior Manager – Global Mobility – 076-853 23 78

Summering

Senast till sommaren ska Försäkringskassan ha redovisat hur man arbetar med att kontrollera de intyg som visar vilket lands socialförsäkringssystem en person tillhör, detta för att motverka så kallad arbetskriminalitet.

Om artikeln

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

Related topics Tax