2 minuters lästid 7 okt. 2021
Byggarbetare i reflexvästar

HFD avslår Skatteverkets yrkande om momsomvärdering av entreprenadtjänst

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

2 minuters lästid 7 okt. 2021

Högsta förvaltningsdomstolen har i en nyligen avkunnad dom fastslagit att Skatteverket inte kunnat visa att en entreprenadtjänst har tillhandahållits till ett pris understigande marknadsvärde. Skatteverkets värderingsmodell för fördelning av vinst mellan fastighet (mark) och entreprenad har därför inte kunnat läggas till grund för en omvärdering av beskattningsunderlaget.

Målet rör försäljning av fastighet (undantaget från moms) och entreprenadtjänst (momspliktigt) till bostadsrättsföreningar. Bostadsrättsföreningarna saknade avdragsrätt för den ingående moms som tagits ut på entreprenadtjänsten.

Marken respektive entreprenadtjänsten såldes från två separata, men närstående, beskattningsbara personer. Skatteverket ansåg att marken hade sålts till ett överpris och entreprenadtjänsterna till ett underpris. Skatteverket omvärderade beskattningsunderlaget för entreprenadtjänsterna, vilket resulterade i en ökad utgående moms.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade inledningsvis att det var ostridigt att den sammanlagda ersättning som respektive bostadsrättsförening hade betalat för fastigheten och för tjänsterna var marknadsmässig samt att den ersättning som säljaren erhöll för tjänsterna inte understeg säljarens kostnader för att tillhandahålla tjänsterna.

HFD angav därefter att det vid en tillämpning av bestämmelserna om omvärdering av beskattningsunderlaget ankommer på Skatteverket att visa att den ersättning som erhållits understiger tjänsternas marknadsvärde (med hänvisning till HFD 2014 ref. 40).

En förutsättning för att omvärdera beskattningsunderlaget är att en jämförbar omsättning kan fastställas. Skatteverket hade i målet allokerat del av fastigheternas pris till värdet på entreprenadtjänsterna med hänvisning till statistik om priser vid överlåtelser av mark för byggande av bostadsrättslägenheter respektive priser för bostadsrättslägenheter.

HFD konstaterade att Skatteverket inte kunnat fastställa en jämförbar omsättning för de i målen aktuella tjänsterna. Skatteverket hade därmed inte visat att den ersättning som säljaren hade erhållit från respektive bostadsrättsförening var lägre än marknadsvärdet, och HFD avslog Skatteverkets överklagande.

Kommentar

Skatteverket har i ett flertal fall vid försäljning av mark och entreprenad till bostadsrättsföreningar påfört byggbolag ytterligare moms på entreprenadtjänsterna.

Skatteverket har i dessa fall tillämpat en egen värderingsmodell avseende marken för att räkna fram en markvinst som sedan fördelas mellan markförsäljningen och entreprenaden. Kammarrätterna har i flera tidigare fall prövat denna fråga utan att godta Skatteverkets metod.

Det är välkommet att HFD nu har tagit upp saken och fastslagit vad som tidigare beslutats av kammarrätterna. HFD:s dom är tydlig och klar och medför att Skatteverkets värderingsmodell inte kan anses visa att entreprenader har tillhandahållits till underpris. Därmed kan metoden inte heller ligga till grund för en omvärdering av beskattningsunderlaget för moms.

Läs HFD:s dom: mål nr 2058–2059-20

Författare:
  • Pierre Jonsson – Director – Indirect Tax – 070-318 98 45
  • Alexander Löfgren – Manager – Indirect Tax – 076-137 74 11

Summering

EY Tax & Law har kompetens och erfarenhet inom samtliga skatteområden, men även i invandringsfrågor och inom juridik såsom arbetsrätt, fastighetsrätt, bolagsrätt och företagsöverlåtelser. Registrera dig här om du vill prenumerera på våra nyhetsartiklar. 

Om artikeln

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.