3 minuters lästid 13 okt. 2021
Traktor skövlar skog

HFD om jämkning av tidigare fastighetsägares momsavdrag

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

3 minuters lästid 13 okt. 2021

Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att köparen av en fastighet inte kan bli skyldig att återbetala moms via jämkning eftersom avdraget har gjorts av en tidigare ägare, i vart fall så länge ägarbytet inte skett via en verksamhetsöverlåtelse.

Målet rör ett bolag som förvärvade en fastighet som omfattades av frivillig skattskyldighet. I samband med köpet mottog köparen en jämkningshandling där den tidigare ägaren lämnade uppgifter om sina momsavdrag för ny-, till- och ombyggnationer på fastigheten.

En tid efter förvärvet sålde den nya ägaren fastigheten vidare till två privatpersoner. Enligt de svenska momsreglerna medför en sådan försäljning att överlåtaren blir skyldig att återbetala tidigare avdragen moms på investeringar i enlighet med jämkningsreglerna. Detta belopp kan innefatta moms på investeringar som en tidigare fastighetsägare dragit av inom en tioårsperiod.

Bolaget ansåg sig dock inte skyldig att återbetala den moms som förra ägaren dragit av, och hänvisade till EU-domstolens tidigare avgörande i Pactor-domen, C-622/11. Ärendet hamnade till slut i Högsta förvaltningsdomstolen som i sin tur bad om ett förhandsavgörande från EU-domstolen.

I sitt förhandsavgörande var EU-domstolen tydlig med att nationella bestämmelser inte får innebära att en annan beskattningsbar person än den som har gjort avdraget för moms kan bli återbetalningsskyldig via jämkning.  

HFD hade också frågat EU-domstolen om det gör någon skillnad i det fall fastigheten bytt ägare genom en verksamhetsöverlåtelse. Denna fråga besvarades dock inte av EU-domstolen eftersom det ansågs vara en hypotetisk fråga, då det inte var visat att köpet i målet skett genom ett övertagande av en verksamhet i vilken fastigheten ingick.

Efter förhandsavgörandet från EU-domstolen har HFD slagit fast att de svenska jämkningsreglerna inte är förenliga med EU:s momsdirektiv och att det därmed inte är möjligt att kräva att en ny fastighetsägare jämkar tillbaka moms som en tidigare ägare dragit av. Detta gäller även när köparen mottagit en jämkningshandling från tidigare ägare i samband med förvärvet.

Kommentar

Tyvärr ger inte domen från HFD någon ledning avseende frågan om det gör någon skillnad ifall fastigheten har bytt ägare genom en verksamhetsöverlåtelse. I detta avseende är således rättsläget oklart. Skatteverket har dock uttalat att man kommer att vidhålla sin tidigare syn och således även fortsättningsvis tillämpa bestämmelserna i momslagen om övertagande av jämkningsskyldigheten när det är fråga om verksamhetsöverlåtelser.

Men enbart det faktum att köparen tagit över en frivillig skattskyldighet för moms kopplad till fastigheten, tillsammans med förvärvet av fastigheten, är inte tillräckligt för att utgöra en verksamhetsöverlåtelse enligt HFD. Det måste göras en helhetsbedömning av alla omständigheter.

Som våra svenska jämkningsregler är utformade kan det således uppstå situationer där den tidigare fastighetsägaren inte kan åläggas någon jämkningsskyldighet enligt nationella regler, och köparen av fastigheten inte kan åläggas någon jämkningsskyldighet i enlighet med detta avgörande från HFD.

Staten kan inte åberopa ett felaktigt eller icke införlivat direktiv i de nationella bestämmelserna till nackdel för en enskild. Enligt vår uppfattning bör detta innebära att varken tidigare fastighetsägare eller nuvarande fastighetsägare som förvärvat en fastighet som varit föremål för investeringar hos en föregående ägare, kan bli skyldig att jämka enligt nuvarande jämkningsregler i momslagen, i vart fall så länge ägarbytet inte har skett via en verksamhetsöverlåtelse.

Läs HFD:s dom: mål nr 4302-17

Författare:
  • Pierre Jonsson – Director – Indirect Tax – 070-318 98 45
  • Alexander Löfgren – Manager – Indirect Tax – 076-137 74 11

Summering

EY Tax & Law har kompetens och erfarenhet inom samtliga skatteområden, men även i invandringsfrågor och inom juridik såsom arbetsrätt, fastighetsrätt, bolagsrätt och företagsöverlåtelser. Registrera dig här om du vill prenumerera på våra nyhetsartiklar. 

Om artikeln

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.