4 minuters lästid 7 feb. 2022
strom waves batter lighthouse Kéréon in Ouessant france

HFD slår fast att andelar i företag på Jersey kan vara näringsbetingade

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

4 minuters lästid 7 feb. 2022
Relaterade ämnen Tax Assurance

Högsta förvaltningsdomstolen instämmer nu i Skatterättsnämndens bedömning att andelar i ett företag i Jersey kan vara näringsbetingade – så även om företaget skulle avyttra sin fastighet och inte längre beskattas för några inkomster. I och med detta är Skatteverkets senaste ställningstagande i frågan inte förenligt med gällande rätt.

Kortfattat: 
  • Utdelningar och kapitalvinster på näringsbetingade andelar i aktiebolag , och i utländska företag som kan anses motsvara svenska aktiebolag, är skattefria enligt inkomstskattelagen
  • Ett företag i Jersey har bedömts uppfylla villkoren som krävs för att andelarna i företaget ska anses vara näringsbetingade

Sverige har liksom många andra länder regler som innebär att utdelning och kapitalvinst på vissa aktier är skattefria. Syftet med reglerna är att motverka att inkomster beskattas flera gånger i bolagssektorn. Reglerna uppställer vissa villkor som ska vara uppfyllda för skattefrihet, och om villkoren är uppfyllda klassificeras andelarna som näringsbetingade.

Andelar i utländska juridiska personer kan också vara näringsbetingade. För detta krävs typiskt sett att den utländska juridiska personen kan anses motsvara ett svenskt aktiebolag. En sådan bedömning görs ur två perspektiv – ett civilrättsligt och ett skattemässigt. Mot bakgrund av syftet med reglerna har HFD i sin praxis framhållit att det krävs att det utländska bolaget är ett inkomstskattesubjekt i sitt hemland.

Sedan några år har det varit en fråga om bolag på Jersey kan anses motsvara svenska aktiebolag och därmed vara näringsbetingade. Skatteverket ansåg tidigare att så var fallet, men ändrade uppfattning efter ett par avgöranden i HFD.

HFD 2019 ref. 49 gällde frågan om innehav av aktier i ett amerikanskt bolag som var klassificerat som ett så kallat Domestic International Sales Corporation (”DISC bolag”) utgör näringsbetingade andelar. Bolaget (ett Delaware corporation) var som utgångspunkt fullt ut skattskyldigt, men i och med DISC-klassificeringen behövde det varken betala amerikansk federal eller delstatlig inkomstskatt. Enligt HFD kunde ett sålunda klassificerat bolag inte bedömas som ett inkomstskattesubjekt.

Ett liknande rättsfall är HFD 2017 ref. 29 där HFD konstaterade att bolag på Brittiska Jungfruöarna i och för sig omfattas av skattelagstiftningen som reglerar skattskyldighet, skyldighet att lämna deklaration, betala skatt m.m. Men den bolagsrättsliga lagstiftningen ger samtliga bolag ett generellt och fullständigt undantag från inkomstskattelagstiftningen, vilket gjorde att bolag på Brittiska Jungfruöarna inte kunde anses utgöra ett reellt skattesubjekt.

Dessa två domar medförde att Skatteverket gjorde ett omfattande omtag i sin rättsliga vägledning, upphävde flera ställningstaganden och ersatte dessa med ett nytt. I det nya ställningstagandet från maj 2020 (dnr 8 154412) intog Skatteverket en betydligt mer restriktiv hållning till utländska bolag än tidigare. Skatteverket framhöll att ett utländskt bolag endast kan anses motsvara ett svenskt aktiebolag om det ”reellt” behandlas som ett skattesubjekt i det aktuella landet. Med detta avsågs enligt Skatteverket att det ska vara fråga om en faktisk skyldighet att betala inkomstskatt. Bolag på Jersey kunde inte anses som sådana reella skattesubjekt eftersom bolag på Jersey normalt beskattas med en nollskattesats.

I ett ärende om förhandsbesked som initierades efter detta nya ställningstagande ställdes så frågan om andelar i ett företag i Jersey kunde anses som näringsbetingade. Både Skatterättsnämnden och nu även HFD (se länk nedan) har kommit fram till att så var fallet. HFD framhöll att företaget beskattades med en skattesats om 20 procent för fastighetsinkomster hänförliga till Jersey samt för inkomster från import och försäljning av vissa fossila bränslen. Därmed skulle företaget betraktas som ett skattesubjekt. Att övriga inkomster beskattades med en skattesats om noll procent förändrade inte bedömningen. Det hade inte heller någon betydelse om företaget skulle avyttra sin fastighet och inte längre beskattas för några inkomster.

Läs domen här:

HFD mål nr 3421-21

Kommentar

Rättsfallet är enligt vår uppfattning i linje med praxis som utvecklats under relativt lång tid. Genom rättsfallet står det bland annat klart att ett företag kan utgöra ett reellt skattesubjekt oavsett om det betalar någon skatt eller inte.

I de situationer där utländska företeelser inte har bedömts uppfylla kriteriet att vara ett skattesubjekt har det handlat om ett totalt undantag från skatteplikt. Detta kan vara i form av ett generellt undantag från skatteplikt för alla bolag, en bolagsform som är undantagen från inkomstskatt eller en klassificering av ett i grunden skattskyldigt bolag som leder till ett fullständigt undantag från skatteplikt. Det bör i sammanhanget noteras att många svenska aktiebolag inte betalar någon bolagsskatt eftersom de enda inkomsterna i dessa bolag är utdelningar och kapitalvinster på näringsbetingade andelar.

Skatteverkets uppfattning har under en period gett upphov till svårigheter för företag som haft utländska bolag i sina strukturer. Genom HFD:s dom om Jerseybolag är praxis relativt tydlig hur den skattemässiga jämförelsen med ett svenskt aktiebolag ska göras. Det finns dock många bolagsformer i världen och det kan fortsatt finnas fall som är svårbedömda. Det är värt att påminna om att även en bolagsrättslig jämförelse måste göras vid bedömningen av om andelar i ett utländskt bolag kan anses näringsbetingade.

Avslutningsvis kan konstateras att det nu står klart att Skatteverkets ställningstagande från maj 2020 uppenbarligen inte är förenligt med gällande rätt, i vart fall inte i de delar som avser bedömningen av ”reellt skattesubjekt”.

Författare:
Per Holstad – Partner – Business Tax Services – 072-206 46 99
Ville Bäcklund – Senior Manager – Business Tax Services – 072-702 85 80 

Summering

Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att andelar i ett företag i Jersey kan anses motsvara ett svenskt aktiebolag och därmed vara näringsbetingade. Detta innebär att eventuell utdelning och kapitalvinst på andelarna i företaget är skattefria.

Om artikeln

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

Related topics Tax Assurance