2 minuters lästid 6 feb. 2013
Kvinna pratar inför andra människor i ett mötesrum

HFD underkände andelsbyte

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

2 minuters lästid 6 feb. 2013
Relaterade ämnen Tax

Högsta förvaltningsdomstolen bortsåg från de genomförda transaktionerna och underkände ett andelsbyte som formellt sett var korrekt genomfört. Domen påverkar den praktiska hanteringen av andelsbyten.

Ett andelsbyte innebär att man som aktieägare byter ut sina aktier i ett bolag mot nyemitterade aktier i ett annat bolag. Ett andelsbyte kan under vissa förutsättningar genomföras skattefritt.

Andelsbyten används ibland som ett alternativ till en intern aktieöverlåtelse av personer som äger två bolag och vill skapa en koncern där det ena bolaget blir moderbolag till det andra. En fördel med ett andelsbyte är att en ägare av ett fåmansföretag i princip kan behålla outnyttjat utdelningsutrymme från sin K10-blankett för de bortbytta aktierna. Man tappar därmed inte upparbetat utrymme för att ta utdelning till 20 procents beskattning, vilket annars kan vara fallet. För att det sparade utdelningsutrymmet ska få föras över till de nya aktierna krävs bl.a. att de nya aktierna är värda minst lika mycket som de bortbytta aktierna.

I det mål som Högsta förvaltningsdomstolen nu har avgjort ägdes två bolag av två personer. De bytte ut sina aktier i det ena bolaget mot aktier i det andra bolaget. För att det nya moderbolaget inte skulle behöva emittera ett mycket stort antal aktier valde man att dra in de ursprungliga aktierna i moderbolaget. Detta skedde på samma bolagsstämma som nyemissionen då delägarna fick nya aktier i moderbolaget. När stämman var över ägde delägarna fortfarande samtliga aktier i moderbolaget, men endast nya aktier eftersom de gamla aktierna inte längre fanns. Delägarna ansåg därför att de nya aktierna var värda minst lika mycket som de bortbytta aktierna, som efter bytet ägdes av moderbolaget.

Domstolen valde dock att bortse från de faktiskt genomförda, och bolagsrättsligt giltiga, transaktionerna och ansåg att den verkliga innebörden var att delägarna inte hade fått några nya aktier i moderbolaget som kompensation för de bortbytta aktierna. Domstolen motiverade detta bl.a. med att besluten om att emittera nya aktier och att dra in gamla aktier fattades i ett sammanhang vid samma bolagsstämma. Utgången av målet innebär att delägarna tappar det sparade utdelningsutrymme som fanns på deras K10-blanketter för de bortbytta aktierna.

Kommentar

Domen är ett exempel på den kritiserade principen om skatterättslig genomsyn, där man bortser från civilrättsligt giltiga rättshandlingar och ser till ”rättshandlingarnas verkliga innebörd”. Det är anmärkningsvärt att HFD tillämpar sådan genomsyn i ett fall då all bolagsrättslig formalia har följts och då utfallet av transaktionerna inte skulle innebära något kringgående av skattelagstiftningen. Det alternativ som kanske skulle ligga närmast till hands för delägarna skulle vara att låta moderbolaget emittera ett mycket stort antal aktier. I en sådan situation vore det rimligt att de skattskyldiga kunde använda sig av en mer praktiskt hanterbar metod som ger samma skattemässiga resultat.

Läs domen från HFD här (mål nr 1233-12)

Författare:
  • Mika Persson – Director – Business Tax Services – 070-318 92 57

Summering

EY Tax & Law har kompetens och erfarenhet inom samtliga skatteområden, men även i invandringsfrågor och inom juridik såsom arbetsrätt, fastighetsrätt, bolagsrätt och företagsöverlåtelser. Registrera dig här om du vill prenumerera på våra nyhetsartiklar. 

Om artikeln

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

Related topics Tax