2 minuters lästid 20 feb. 2012
Bild på Kvinna står vid skrivbord vid stort fönster

Inget avdrag för förlust på koncernintern fordran

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

2 minuters lästid 20 feb. 2012
Relaterade ämnen Tax

Skatterättsnämnden anser att förlust på koncernintern fordran som tillkommit i syfte att säkra råvaruvärdet på varulagret inte är skattemässigt avdragsgill.

Ett moderbolag avser att fixera råvaruvärdet i sitt varulager eftersom råvarupriset fluktuerat kraftigt under senare år. Får att uppnå detta avser moderbolaget att ta ett externt banklån med vilket de finansierar förvärvet av samtliga aktier i ett dotterbolag (lagerbolag) samt ett ovillkorat aktieägartillskott till dotterbolaget. Dotterbolaget kommer därefter att låna ut ett belopp till moderbolaget motsvarande summan av aktieägartillskottet. Vid utlåningstillfället konstateras hur stor mängd råvara man får för det utlånade beloppet utifrån dagsaktuellt pris. När lånet förfaller ska moderbolaget betala det penningbelopp som motsvarar samma mängd råvara enligt marknadsvärdet på återbetalningsdagen. Moderbolaget kommer löpande att redovisa skulden som en långfristig post och fordran som en finansiell fordran, vilket är i överensstämmelse med god redovisningssed.

Sökandebolagen och Skatteverket är överens om att den redovisade värdeförändringen på skulden under löptiden ska påverka moderbolagets skattemässiga resultat och att en värdeökning på fordran ska beskattas hos dotterbolaget som kapitalvinst när den realiseras. Skatteverket anser att en värdenedgång på fordran inte är avdragsgill för dotterbolaget medan sökanden anser att den är avdragsgill.

Skatterättsnämnden börjar med att konstatera att skulden ifråga utgör en vanlig låneskuld och inte en kapitalvinstbeskattad förpliktelse (termin/option). Värdeförändringar på skulder i näringsverksamhet ska tas upp respektive dras av i enlighet med vad som följer av god redovisningssed i likhet med vad sökandebolagen och Skatteverket anser.

Fordringen ifråga utgör däremot en kapitaltillgång. Enligt gällande rätt får vinst eller förlust på en kapitaltillgång tas upp respektive dras av först när den avyttras. Dotterbolaget kommer emellertid inte att få dra av eventuell förlust på fordringen eftersom den har uppkommit när bolagen befinner sig i intressegemenskap.

Kommentar

Eftersom dotterbolagets fordran på moderbolaget är en kapitaltillgång som uppkommit när bolagen var i intressegemenskap bör förlust på fordran inte vara avdragsgill trots att eventuell vinst bör vara skattepliktig.

Läs Skatterättsnämndens förhandsbesked (dnr 31-10/D)

Summering

EY Tax & Law har kompetens och erfarenhet inom samtliga skatteområden, men även i invandringsfrågor och inom juridik såsom arbetsrätt, fastighetsrätt, bolagsrätt och företagsöverlåtelser. Registrera dig här om du vill prenumerera på våra nyhetsartiklar.

Om artikeln

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

Related topics Tax