2 minuters lästid 21 apr. 2021
Människor, datorer, en hund och ett pingisbord

Nya regler för fåmansbolag och ägarstiftelser

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

2 minuters lästid 21 apr. 2021
Relaterade ämnen Tax

Finansdepartementet har idag remitterat en promemoria med förslag om två kompletteringar i de så kallade 3:12-reglerna, de särskilda skatteregler som gäller för ägare till fåmansföretag. Syftet är att förtydliga rättsläget och förhindra kringgåenden med hjälp av ägarstiftelser.

Finansdepartementet skriver i sitt pressmeddelande att man vill förtydliga 3:12-reglerna genom två nya bestämmelser avseende vilka företag och delägare som ska omfattas av regelverket. De nya bestämmelserna rör framför allt fall där det finns delägare med koppling till en stiftelse som i sin tur äger aktier i företaget:

  • En delägare som är verksam i företaget och samtidigt har ett bestämmande inflytande i en ägarstiftelse vid bedömningen ska även anses äga sådana andelar i företaget som ägs av stiftelsen. Förslaget syftar till att säkerställa att det inte är möjligt att kringgå reglerna genom att en stiftelse ges röststarka aktier i ett fåmansföretag för att utdelningsinkomster från den bedrivna verksamheten i företaget ska kunna delas ut till kretsen av verksamma aktieägare utan att bli föremål för 3:12-beskattning.
  • Vid tillämpning av den så kallade utomståenderegeln – vars funktion är att begränsa 3:12-reglernas tillämpning när utomstående ägare har rätt till utdelning – ska ett företag enligt förslaget inte anses vara ägt av utomstående till den del det direkt eller indirekt ägs av en stiftelse, och företagets verksamma delägare eller en sådan delägares närstående kan få del av medel eller förmåner från den juridiska personen i viss omfattning.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 23 juni 2021 och de nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Författare:
  • Daniel Lechtman – Partner – Private Client Services – 070-770 77 67
  • Maria Sommert – Director – Private Client Services – 072-534 43 30

Summering

EY Tax & Law har kompetens och erfarenhet inom samtliga skatteområden, men även i invandringsfrågor och inom juridik såsom arbetsrätt, fastighetsrätt, bolagsrätt och företagsöverlåtelser. Registrera dig här om du vill prenumerera på våra nyhetsartiklar. 

Om artikeln

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

Related topics Tax