3 minuters lästid 7 mars 2022
Nytt ställningstagande om samfällighetsföreningars momsplikt

Nytt ställningstagande om samfällighetsföreningars momsplikt

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

3 minuters lästid 7 mars 2022
Relaterade ämnen Tax

Skatteverket har nyligen publicerat ett nytt ställningstagande rörande samfällighetsföreningar. Till skillnad mot tidigare anser Skatteverket nu att samfällighetsföreningar ska redovisa moms på tillhandahållande av skattepliktiga varor och tjänster till sina medlemmar. Detta innebär också att samfällighetsföreningar får avdragsrätt för moms i större omfattning.

Observera att detta inte längre gäller och läs vår uppdaterade artikel Högsta Förvaltningsdomstolen - Ingen moms för samfällighetsföreningar

Föreningsförvaltade samfälligheter (nedan kallade samfällighetsföreningar) har tidigare inte ansetts vara skattskyldiga för moms när de enbart bedriver verksamhet för att tillgodose samfällighetens gemensamma behov mot betalning från medlemmarna. Detta kan till exempel avse gemensam väg, parkeringsplatser, garage, vatten- och avloppsanläggningar, fibernät eller lekplatser. Till följd av att verksamheten inte har ansetts momspliktig har samfällighetsföreningar inte heller kunnat göra avdrag för moms på investeringar, drift och underhåll. Detta synsätt bygger på äldre svensk praxis från tiden innan Sverige gick med i EU.

Av det nya ställningstagandet framgår dock att Skatteverket har ändrat inställning och numera anser att en samfällighetsförening normalt ska ta ut moms med utgångspunkt i de ersättningar medlemmarna betalar, till exempel på uttaxerade belopp enligt debiteringslängden. Detta motiveras med att samfällighetsföreningar är separata juridiska personer som agerar självständigt gentemot medlemmarna och att det finns ett direkt samband mellan det som samfällighetsföreningarna tillhandahåller och medlemmarnas betalning. 

Skatteverket anför vidare att det saknar betydelse för bedömningen om samfällighetsföreningens tillhandahållanden av varor eller tjänster sker i vinstsyfte eller inte. Det saknar också betydelse om det finns ett anläggningsbeslut som ligger till grund för hur kostnaderna för anläggningens utförande och drift ska fördelas mellan medlemmarna.

Kommentar

En samfällighet kan antingen vara delägarförvaltad (förvaltas av ägarna tillsammans) eller föreningsförvaltad (förvaltas av en förening som utgör en egen juridisk person). Moms ska hanteras olika beroende på form av förvaltning.

Mot bakgrund av avgöranden från EU-domstolen har det varit tydligt att Skatteverket behövt uppdatera sin tolkning av samfällighetsföreningars skattskyldighet för moms. Detta har nu skett genom det nya ställningstagandet, som alltså avser föreningsförvaltade samfälligheter.  

Att medlemmarnas betalning nu anses vara betalning för momspliktiga varor och tjänster innebär att många samfälligheter kommer få en förändrad momshantering.

De samfällighetsföreningar som endast tillhandahåller varor och tjänster för samfällighetens gemensamma behov till sina medlemmar har tidigare inte behövt vara momsregistrerade. Dessa föreningar måste nu ansöka om momsregistrering och börja redovisa moms på sina tillhandahållanden (förutsatt att den årliga omsättningen är tillräckligt hög för att verksamheten ska anses momspliktig).  

Att moms ska redovisas på ersättningen kan vidare medföra en fördyring för medlemmarna, då dessa i många fall inte kan göra avdrag för momsen. 

Ersättningen mellan närstående parter ska vara marknadsmässig i det fall köparna (medlemmarna) saknar eller har begränsad avdragsrätt för ingående moms. Vid bedömningen av om ersättningen är marknadsmässig måste hänsyn tas till att det i grunden finns ett myndighetsbeslut som bestämmer hur stor andel av samfällighetens kostnad respektive medlem ska bära. 

En positiv effekt är att samfällighetsföreningar i större omfattning kommer att kunna göra avdrag för moms på investeringar samt kostnader för drift och underhåll genom att även verksamhet för att tillgodose samfällighetens gemensamma behov kan utgöra momspliktig verksamhet.

Man behöver därför fundera på hur kostnadsmassan påverkas av avdragsrätt och om det finns möjlighet att begära tillbaka tidigare ej avdragen moms på till exempel investeringar. 

Kontakta oss gärna för att diskutera hur detta påverkar er samfällighet.

Författare:

  • Pierre Jonsson – Director – Indirect Tax – 070-318 98 45

Summering

Skatteverket har sett över sin bedömning vad avser föreningsförvaltade samfälligheters momsplikt, vilket innebär att många samfälligheter kommer behöva momsregistrera sig och börja redovisa moms.

Om artikeln

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

Related topics Tax