5 minuters lästid 10 aug. 2020
Ett tält i bergen under stjärnhimlen

Sexmånadersregeln var inte tillämplig vid anställning utomlands

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

5 minuters lästid 10 aug. 2020
Relaterade ämnen Tax

Kammarrätten meddelade nyligen en dom som behandlar frågan om sexmånadersregeln och begränsningar i dess tillämpning. I avgörandet fann domstolen att sexmånadersregeln inte var tillämplig avseende en svensk medborgare som var anställd i Schweiz då han inte kunnat bevisa sin vistelse utanför Sverige i den omfattning som krävts. Tjänsteinkomsten blev därmed föremål för beskattning i Sverige samtidigt som avdrag medgavs till den del beskattning skett i Schweiz.

Bakgrund

Mannen i fråga har under 2016 arbetat, haft en bostad och beskattats för sin inkomst i Schweiz. I inkomstdeklarationen har han inte redovisat några inkomster men uppgivit att han arbetat hos ett företag med säte i Schweiz och bör ha omfattats av sexmånadersregeln, vilket innebär skattefrihet i Sverige avseende sin tjänsteinkomst.

Efter korrespondens med Skatteverket uppgav mannen att han spenderat 54 nätter i Sverige under året. Han har även inkommit med underlag i form av anställningsavtal, flygloggar, bokningsbekräftelser på hotell och kontoutdrag som i viss utsträckning styrkt vistelserna. För vissa tillfällen i Sverige saknas dock underlag. Han har inte heller kunnat lämna en komplett redogörelse för när han vistats utanför Sverige under året.

Frågan

Huvudfrågan i målet var om mannens tjänsteinkomst för arbete i utlandet kunde undantas från beskattning i enlighet med sexmånadersregeln i 3 kap. 9 § inkomstskattelagen.

Kammarrättens bedömning

En person som är obegränsat skattskyldig i Sverige kan under vissa förutsättningar befrias från skattskyldighet enligt sexmånadersregeln. Tillämpning förutsätter att den skattskyldige haft anställning utomlands som innebär sammanhängande vistelse i utlandet om minst sex månader. Inkomsten ska ha beskattats i verksamhetslandet och vistelse i Sverige får inte överstiga sex dagar för varje månad eller högst 72 dagar under ett års anställning enligt 3 kap. 9 och 10 §§ inkomstskattelagen.

Kammarrätten vidhöll underinstansernas ståndpunkt. Det är den skattskyldige som ska visa att samtliga förutsättningar för tillämpning av sexmånadersregeln är uppfyllda. Det ankom därför på mannen i fråga att göra sannolikt att han vistats utomlands i minst sex månader, samt att han inte gjort för stora avbrott i utlandsvistelsen och därmed överskridit tillåtet antal dagar i Sverige.

Av utredningen framgår att han varit folkbokförd och haft bostad i Schweiz. Vidare har han varit heltidsanställd vid ett schweiziskt företag. Han har inkommit med utdrag från ett schweiziskt bankkonto och underlag för hotellvistelser vid tjänsteresor i utlandet. Även om bevisning talade för att han befunnit sig i utlandet ansåg inte domstolen att underlaget var tillräckligt för att visa att hans uppehåll i Sverige inte överstigit sex dagar i månaden eller högst 72 dagar på ett år. 

Sammantaget ansåg kammarrätten att mannen inte gjort sannolikt att samtliga förutsättningar för tillämpning av sexmånadersregeln var uppfyllda. Avgörandet innebar att hans utländska tjänsteinkomst om 1 534 793 kr togs upp till beskattning i Sverige.

Kommentar

Rättsfallet visar tydligt på hur den enskilde måste förhålla sig till att bevisbördan åligger individen när det är fråga om skattskyldighet i förhållande till sexmånaders- och ettårsregeln. Vi har i andra rättsfall sett motsvarande krav kring bevisningen efter en permanent utflyttning där man ansett sig vara begränsat skattskyldig i Sverige efter flytten. Vid bosättning utomlands är det således avgörande att dokumentera och kunna uppvisa underlag för den tid som spenderats i Sverige och i andra länder. Detta gäller oavsett vistelselängd, och oavsett om bosättningen är tills vidare eller under en bestämd period. Om man som utlandsbosatt vill minimera sin skattskyldighet i Sverige är det därför av största vikt att agera i enlighet med föreskrivna regler kring antal dagar i och utanför Sverige. Tydliga biljetter, kvitton och gärna en kalender/loggbok måste kunna uppvisas om fråga uppkommer kring skattskyldigheten i Sverige.

EY bistår gärna med skatterådgivning till dig som överväger arbete eller bosättning utomlands.

Kammarrätten i Stockholm den 8 juli 2020, mål nr 9269-19

Författare:
  • Maria Sommert – Director – Private Client Services – 072-534 43 30
  • Beatrice Walldov – Senior Consultant – Private Client Services – 073-376 17 71

Summering

EY Tax & Law har kompetens och erfarenhet inom samtliga skatteområden, men även i invandringsfrågor och inom juridik såsom arbetsrätt, fastighetsrätt, bolagsrätt och företagsöverlåtelser. Registrera dig här om du vill prenumerera på våra nyhetsartiklar.

Om artikeln

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

Related topics Tax