2 minuters lästid 29 mars 2021
En man tittar ut genom fönstret

Skatteverket vann mål om koncerninterna tjänster i fastighetskoncern

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

2 minuters lästid 29 mars 2021

Kammarrätten i Göteborg har gått på Skatteverkets linje vid bestämmande av prissättning för koncerninternt tillhandahållna tjänster, och ansett att samtliga moderbolagets kostnader ska ingå i beskattningsunderlaget för tjänsterna. Domen skulle dock kunna vara oförenlig med såväl EU-domstolens rättspraxis som OECD:s riktlinjer.

Aktiebolaget Högkullen är moderbolag i en fastighetskoncern med 19 dotter- och dotterdotterbolag. Koncernföretagen bedriver delvis momsbefriad verksamhet. Under det aktuella året fakturerade moderbolaget ut 38,5 procent av bolagets gemensamma kostnader – exempelvis för löner, hyra, kontor, telefon, data, bil, resor och representation – som management-fee. Den totala kostnadsmassan för året uppgick till ca 28 miljoner kronor och i den kostnaden ingick även kostnad för en planerad börsintroduktion.

Det var ostridigt att parterna var i intressegemenskap och att köparna inte hade full avdragsrätt för ingående moms. Frågan som skulle bedömas var om tjänsterna tillhandhållits under marknadsvärde, och då även vilka kostnader som ska ingå i beskattningsunderlaget.

Skatteverket ansåg att tjänsterna levererats till underpris, eftersom alla kostnader inte ingått i beskattningsunderlaget, och att en omvärdering därför skulle ske till motsvarande total kostnadsmassa.

Då bolaget gjort avdrag för ingående moms på samtliga kostnader kom kammarrätten till slutsatsen att bolaget givit uttryck för att samtliga kostnader skulle utgöra kostnadskomponenter i priset för förvaltningen av dotterbolaget, och samtliga kostnader skulle därför tas med vid bestämmandet av tjänsternas marknadsvärde. Bolaget hade gjort avdrag för moms på samtliga kostnader då man ansett att samtliga inköp utgjorde omkostnader i den momspliktiga verksamheten. Vid tillhandahållande av motsvarande tjänster till en extern köpare har bolaget uppgivit att kalkylen för att bestämma timpriset hade varit densamma.

Kammarrätten ansåg inte att bolaget gjort sannolikt att ersättningen från dotterbolagen var marknadsmässigt betingad och istället skulle samtliga moderbolagets kostnader räknas med vid beräkning av beskattningsunderlaget.

Kommentar

Med kammarrättens resonemang föreligger uppenbar risk att momskostnaderna kan öka väsentligt i koncerner med begränsad avdragsrätt för moms.

Enligt vår uppfattning strider domen mot EU-domstolens rättspraxis, då EU-domstolen har uttalat att så kallade aktieägarkostnader inte kan anses vara en kostnadskomponent för att tillhandahålla koncerngemensamma förvaltningstjänster. Det finns även äldre rättsfall där kammarrätten har uttryckt samma ståndpunkt som EU-domstolen. Vidare framgår det av OECD:s riktlinjer att aktieägarkostnader inte får faktureras till dotterbolagen.

Förhoppningsvis kommer domen att överklagas och Högsta förvaltningsdomstolen ta ställning till frågorna.

Läs domen (Kammarrätten i Göteborg mål nr 3386-19)

Författare:
  • Martin Carlsson – Partner – Indirect Tax – 070-318 97 79
  • Linnea Jacobsen – Partner – Indirect Tax – 076-847 26 24
  • Anna Berggren – Partner – Indirect Tax – 072-178 74 74

Summering

EY Tax & Law har kompetens och erfarenhet inom samtliga skatteområden, men även i invandringsfrågor och inom juridik såsom arbetsrätt, fastighetsrätt, bolagsrätt och företagsöverlåtelser. Registrera dig här om du vill prenumerera på våra nyhetsartiklar.

Om artikeln

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.