2 minuters lästid 18 maj 2022
Bild på Stämpelskatteplikt vid delning av aktiebolag genom separation

Stämpelskatteplikt vid delning av aktiebolag genom separation

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

2 minuters lästid 18 maj 2022

En ny bolagsrättslig delningsform, delning genom separation, ska införas i aktiebolagslagen. Med detta följer ett behov av att införa stämpelskatteplikt när en fastighet förvärvas genom denna typ av delning. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 31 januari 2023.

EU har beslutat om ändringar i direktivet avseende gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar, och dessa ändringar ska nu införlivas i svensk rätt. Hur detta ska ske har utretts och ett betänkande har lämnats under våren (Bolags rörlighet över gränserna, SOU:2021:18). De nya reglerna föreslås träda i kraft den 31 januari 2023, och innebär bland annat att de två nuvarande delningsformerna i 24 kap. 1 § aktiebolagslagen – partiell delning och fullständig delning – ska kompletteras med en ny typ av delning som benämns delning genom separation.

Vid delning genom separation kommer tillgångar, exempelvis en fastighet eller tomträtt, kunna överlåtas från ett aktiebolag till ett annat. Stämpelskatt ska i dagsläget betalas till staten med 4,25 procent av underlaget vid vissa typer av förvärv av fast egendom och tomträtter som exempelvis köp, byte eller partiell delning. Delning genom separation kommer ha stora likheter med delning genom partiell delning i synnerhet vad avser rättsverkan. Finansdepartementet anser att likheterna bör behandlas lika ur ett stämpelskatteperspektiv, och föreslår därför nu i en promemoria att förvärv av fastighet eller tomträtt genom delning i form av separation ska vara stämpelskattepliktiga.

Ändringen i stämpelskattelagen föreslås träda i kraft den 31 januari 2023 och tillämpas första gången i fråga om förvärv som görs efter den 30 januari 2023.

Författare:
  • Veronica Nensén – Partner – Business Tax Services / Real Estate – 073-023 29 27
  • Karin Dagsgård – Manager – Business Tax Services / Real Estate – 073-305 55 34

Summering

Om förslagen går igenom kommer vi den 31 januari 2023 att ha en ny bolagsrättslig delningsform benämnd delning genom separation, och fastigheter eller tomträtter som förvärvas genom denna typ av delning från och med detta datum kommer vara stämpelskattepliktiga.

Om artikeln

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.