3 minuters lästid 12 mars 2012
Shanghai Highway från luften

Tidpunkt för momsavdrag

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

3 minuters lästid 12 mars 2012
Relaterade ämnen Tax

Ett bolag som hade köpt tjänster hade fått en faktura avseende dessa utan moms i juli 2007 samt en kompletterande faktura avseende moms i februari 2010. Kammarrätten medgav inte avdrag för den tilläggsdebiterade momsen i redovisningsperioden juli 2007 vilket bolaget hade begärt vid omprövning, utan först i perioden januari-mars 2010.

Enligt momslagen ska avdrag för ingående moms göras i den redovisningsperiod då ett förvärv enligt god redovisningssed har, eller borde ha, bokförts. Rätten till avdrag föreligger enbart om den kan styrkas med faktura. Enligt principen om reciprocitet inträder rätten till avdrag för moms vid samma tidpunkt som när skatten blir utkrävbar.

Ett bolag betalade en faktura avseende rådgivningstjänster i juli 2007 och erhöll en faktura utan moms för dessa tjänster. Skatteverket konstaterade senare att rådgivningstjänsterna var momspliktiga varför säljaren under 2010 ställde ut en kompletterande faktura avseende moms till bolaget. Bolaget yrkade därefter avdrag för den betalda momsen i redovisningsperioden juli 2007. Skatteverket ansåg att det skulle strida mot god redovisningssed att hänföra rätten till avdrag till en redovisningsperiod för vilken bokslut upprättats och godkänts, varför verket inte medgav att avdrag gjordes i den aktuella perioden. Avdrag medgavs istället i perioden januari-mars 2010, samtidigt som säljaren påfördes kostnadsränta för den moms som enligt Skatteverket skulle ha redovisats redan i juli 2007. Bolaget överklagade Skatteverkets beslut att inte medge avdrag i redovisningsperioden juli 2007 till förvaltningsrätten, och sedermera även till kammarrätten. Båda domstolarna fastställde dock Skatteverkets beslut.

Kammarrätten motiverar domen med att bolagets avdragsrätt inträtt samtidigt med säljarens skattskyldighet, dvs. under 2007, men att villkoren för bolagets rätt att nyttja avdragsrätten inte uppfyllts förrän under 2010 i samband med att bolaget mottagit den kompletterande fakturan med moms. Kammarrätten hänvisar till momslagen, momsdirektivet samt till EU-domstolens avgörande C-152/02, Terra Baudedarf-Handel Gmbh, och anför att en säljares skyldighet att betala moms kan inträda innan köparen kan utnyttja sin rätt till avdrag för motsvarande ingående moms.

Domen meddelades av Kammarrätten i Göteborg (mål nr 2027-11).

Kommentar

Kammarrätten anser att den omständigheten att säljaren har påförts kostnadsränta sedan 2007 inte påverkar tidpunkten för när köparens rätt till avdrag för den ingående momsen inträder. Enligt domen kan alltså kostnadsränta för utgående moms påföras en säljare innan rätt till avdrag för den ingående momsen har uppkommit för köparen, trots att det avser samma transaktion.

Kammarrätten ansåg att bolaget inte hade yrkat avdrag med stöd av fakturan som bolaget erhöll i juli 2007. Den kompletterande fakturan med moms, som bolaget fick 2010, kunde därför inte ses som en rättelse av en ofullständig faktura. Därmed ansåg kammarrätten att det inte var fråga om något avsteg från principen om reciprocitet. Här kan noteras att domstolen skiljer på tidpunkterna för när rätten till avdrag inträder och när villkoren för att utnyttja samma rätt är uppfyllda. Det ska slutligen påpekas att bolaget faktiskt inte betalade någon moms förrän den kompletterande fakturan mottogs 2010, vilket innebär att någon reell ränteförlust aldrig uppstått. Vanligtvis betalar en köpare inte någon moms till säljaren innan denne har mottagit en faktura med moms. Situationer till klar nackdel för köparen i fall som det aktuella bör därmed vara ovanliga.

Författare:
  • Martin Carlsson – Partner – Indirect Tax – 070-318 97 79
  • Linnea Jacobsen – Partner – Indirect Tax – 076-847 26 24
  • Anna Berggren – Partner – Indirect Tax – 072-178 74 74

Summering

EY Tax & Law har kompetens och erfarenhet inom samtliga skatteområden, men även i invandringsfrågor och inom juridik såsom arbetsrätt, fastighetsrätt, bolagsrätt och företagsöverlåtelser. Registrera dig här om du vill prenumerera på våra nyhetsartiklar. 

Om artikeln

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

Related topics Tax