3 minuters lästid 14 dec. 2020
Person med handske placerar blodprov på en bricka

Tillhandahållande av vård vid läkarhus undantas från moms

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

3 minuters lästid 14 dec. 2020
Relaterade ämnen Tax

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked bedömt att tjänster som en läkare tillhandahåller via sitt läkarbolag till ett läkarhus är undantagna från moms. Skatterättsnämnden ansåg inte att läkarbolaget tillhandahåller personal till läkarhuset, utan att det rör sig om momsfri sjukvård till patienterna.

Läkaren har ett samverkansavtal med regionen om att bedriva mottagningsverksamhet inom internmedicin, geriatrik och allmänmedicin. Ersättning utbetalas enligt lagen om läkarvårdsersättning. Läkaren bedriver sin verksamhet i sitt läkarbolag.

Läkarbolaget har avtal med ett läkarhus om att bedriva internmedicinsk verksamhet vid läkarhuset. Läkarhuset ska tillhandahålla personal med rätt kompetens, ändamålsenliga lokaler, medicinsk utrustning, system för patient- och journalföring samt mottagningsrum till läkarbolaget. Läkarbolaget erlägger del av sin ersättning från regionen och patientavgifter till läkarhuset som betalning härför.

Frågorna som ställdes till Skatterättsnämnden var om läkarbolagets tillhandahållande till läkarhuset är undantaget från moms enligt 3 kap. 4 och 5 §§ momslagen. Läkarhuset ville i sin tur veta om tillhandahållandet av personal med rätt kompetens till läkarbolaget omfattas av samma undantag från moms.

Skatterättsnämnden konstaterade att läkaren, som driver sin verksamhet i sitt läkarbolag, har avtal med regionen om att bedriva mottagningsverksamhet i läkarhusets lokaler. Läkarbolaget bestämmer vilka undersökningar som ska genomföras samt vad som ska delegeras till annan yrkeskategori anställd av läkarhuset. Av läkarhusets hemsida framgår vilka vårdgivare som är verksamma på läkarhuset. Patienterna kan chatta eller skicka meddelande till den sköterska som läkarbolaget anlitar. Det finns en möjlighet, som läkarbolaget valt att inte använda sig av, att lägga ut bokningsbara tider på hemsidan. Läkarbolaget väljer själv omfattningen av sin verksamhet och hur den ska förläggas tidsmässigt. I samband med läkarbesök tar läkarhuset betalt av patienten för läkarbolagets räkning. På patientkvittot framgår både läkarhusets och läkarbolagets namn och organisationsnummer samt läkarens namn.

Skatterättsnämndens bedömning av ovanstående var att läkarbolaget självständigt tillhandahåller sjukvård enligt definitionen i 3 kap. 5 § momslagen, och kan inte anses hyra ut personal till läkarhuset. Läkarbolagets tillhandahållande till läkarhuset omfattas därmed av undantaget från moms enligt 3 kap. 4 § momslagen.

Frågan om läkarhusets tillhandahållande av personal med rätt kompetens till läkarbolaget ansåg Skatterättsnämnden inte lämpa sig för bedömning inom ramen för ett förhandsbesked och något svar lämnades därför inte på denna fråga.

Kommentar

Skatteverket har i sin rättsliga vägledning haft ett exempel motsvarande den situation som nu bedömts av Skatterättsnämnden. Efter att förhandsbeskedet publicerades har Skatteverket tagit bort detta exempel och istället tagit in ett referat av förhandsbeskedet samt angett att de överklagat förhandsbeskedet och analyserar rättsläget i avvaktan på dom.

Spelar det faktum, att läkarbolaget valt att inte lägga ut bokningsbara tider på läkarhusets hemsida någon roll? Förhoppningsvis kommer den detaljen klargöras av Högsta förvaltningsdomstolen, samt även om någon av de andra detaljerna i den beskrivna bakgrunden kan vara avgörande för att läkarbolagets verksamhet ska bedömas som momsfri sjukvård.

Läs Skatterättsnämndens förhandsbesked, dnr 6-20/I (där AA är läkaren, X AB är läkarbolaget och Y AB är läkarhuset)

Uppdatering 2021-05-31: Högsta förvaltningsdomstolen har nu fastställt förhandsbeskedet, se mål nr 7109-20.

Författare:
  • Martin Carlsson – Partner – Indirect Tax – 070-318 97 79
  • Linnea Jacobsen – Partner – Indirect Tax – 076-847 26 24
  • Anna Berggren – Partner – Indirect Tax – 072-178 74 74

Summering

EY Tax & Law har kompetens och erfarenhet inom samtliga skatteområden, men även i invandringsfrågor och inom juridik såsom arbetsrätt, fastighetsrätt, bolagsrätt och företagsöverlåtelser. Registrera dig här om du vill prenumerera på våra nyhetsartiklar. 

Om artikeln

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

Related topics Tax