6 minuters lästid 27 sep. 2023
Uppifrån Lång exponering av modern kontorslobby med affärsmän som går hjältebild

Att navigera rätt bland globala trender inom reglering av artificiell intelligens

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

6 minuters lästid 27 sep. 2023
Relaterade ämnen AI

Visa resurser

 • The Artificial Intelligence (AI) Global Regulatory Landscape

AI:s potential att skapa positiva effekter för människor är beroende av en ansvarsfull och människocentrerad strategi som fokuserar på att skapa värde för alla.

I korthet
 • I dag utvecklar lagstiftare olika strategier för att reglera AI.
 • EY har identifierat fem trender inom tillsynen av AI.
 • Företag kan genomföra olika åtgärder för att ligga steget före i det snabbföränderliga regleringslandskapet.

Denna artikel har skrivits av Nicola Morini Bianzino, EY Global Chief Technology Officer, Marie-Laure Delarue, Global Vice Chair, Assurance, Shawn Maher, EY Global Vice Chair, Public Policy och Ansgar Koene, EY Global AI Ethics and Regulatory Leader med bidrag från Katie Kummer, Global Deputy Vice Chair, Public Policy och Fatima Hassan-Szlamka, Associate Director, Global Public Policy.

Den allt snabbare utvecklingen inom generativ artificiell intelligens (GenAI), stora språkmodeller (LLM) och system som använder geolokaliseringsdata i realtid, ansiktsigenkänning och avancerad kognitiv bearbetning, har gjort regelverk för AI till en viktig fråga för lagstiftare och beslutsfattare.

Men frågan är inte enkel. I Europa vill vissa medlemsländer liberalisera polisens användning av ansiktsigenkänning, medan EU-parlamentet vill införa strikta restriktioner som en del av AI-akten.1  I april publicerade det indiska ministeriet för elektronik och IT ett uttalande där de uppgav att ”Indien genomför nödvändiga policyer och infrastrukturåtgärder för att utveckla en robust AI-sektor, men avser inte att införa lagstiftning för att reglera dess tillväxt”.1 I maj meddelade dock IT-ministern att Indien planerar att reglera AI-plattformar som ChatGPT och att man ”överväger ett regelverk för AI som inkluderar områden som rör partiskhet i algoritmer och upphovsrätt”.3 USA kommer sannolikt inte att anta någon ny federal AI-lagstiftning inom den närmaste tiden. Men tillsynsmyndigheter som Federal Trade Commission (FTC) har reagerat på allmänhetens oro för generativ AI genom att inleda omfattande utredningar av vissa AI-plattformar.4

AI förändrar en rad olika branscher – från finans och tillverkning till jordbruk och sjukvård – genom att effektivisera verksamheter och förändra arbetssätt. Användningen av AI kan skapa många fördelar, till exempel smartare hantering av fordonsparker och logistik, optimering av energiprognoser och effektivare användning av sjukhusplatser genom analys av patientdata och prediktiv modellering. Andra exempel på fördelar med AI är förbättrad kvalitetskontroll inom tillverkningsindustrin och personaliserade konsumentupplevelser. AI kan även användas av myndigheter för att ge bättre service till medborgarna till en lägre kostnad för skattebetalarna. Många privata sektorer investerar i AI och de globala investeringsnivåerna är nu 18 gånger högre jämfört med 2013.AI har potential att bli en stark drivkraft för ekonomisk tillväxt och en viktig möjliggörare för offentliga tjänster.

Men det finns också risker med generativ AI. En textgenereringsmotor som kan imitera olika språkregister kan missbrukas och röstimitationsprogram som kan härma en persons talmönster kan lura en bank, arbetsplats eller vän. Chattrobotar kan fuska på prov. AI-plattformar kan förstärka och upprätthålla fördomar, till exempel baserade på kön, etnicitet eller sexuell läggning. AI kan även undergräva personliga rättigheter, äventyra datasäkerheten, sprida felaktig information och desinformation och orsaka störningar i det finansiella systemet. Mycket står på spel.

Lagstiftare, tillsynsmyndigheter och standardsättare i samhället börjar utveckla ramverk för att kunna maximera AI:s fördelar för samhället och samtidigt minska dess risker. Dessa ramverk måste vara robusta, transparenta och rättvisa. För att ge en ögonblicksbild av det föränderliga regulatoriska landskapet har EY analyserat de regulatoriska tillvägagångssätten i åtta jurisdiktioner: Kanada, Kina, Europeiska unionen (EU), Japan, Korea, Singapore, Storbritannien och Förenta staterna (USA). Regelverken och policyinitiativen hämtades från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) AI policy observatory6och listas i bilagan till den fullständiga rapporten.

Visa resurser

 • Ladda ner rapporten Artificial Intelligence (AI) global regulatory landscape (EN)

Fem trender inom regleringen av artificiell intelligens

Olika jurisdiktioner har valt olika strategier för att reglera AI. Trots det finns ett gemensamt mål med regleringarna – att mildra potentiella skador som AI kan orsaka och att möjliggöra AI-användning för att skapa ekonomisk och social nytta för medborgarna. Strategierna kan sammanfattas enligt nedan:


 1. Grundläggande principer: Den AI-reglering som övervägs är förenlig med de grundläggande principer för AI som fastställts av OECD och godkänts av G207. Dessa omfattar respekt för mänskliga rättigheter, hållbarhet, transparens och riskhantering.
 2. Riskbaserad: Dessa jurisdiktioner har en riskbaserad inställning till regleringen av AI. Det innebär att de anpassar sina regler till potentiella risker med AI. De fokuserar på grundläggande värden som integritet, icke-diskriminering, transparens och säkerhet. Denna strategi följer principen om att kraven för att följa reglerna ska stå i proportion till risknivån. Låg risk innebär inga eller mycket få skyldigheter, hög risk innebär långtgående och stora skyldigheter.
 3. Sektor: På grund av de skiftande användningsområdena för AI fokuserar vissa jurisdiktioner på sektorsspecifika och sektoröverskridande regleringar.
 4. Anpassning mellan policyer: Jurisdiktioner gör AI-regleringar inom ramen för andra digitala regleringar som rör cybersäkerhet, dataintegritet och skydd av immateriella rättigheter – EU har det mest heltäckande tillvägagångssättet.
 5. Samarbete med den privata sektorn: I flera jurisdiktioner samarbetar beslutsfattare och lagstiftare med den privata sektorn för att ta fram regler som uppfyller huvudmålet – att främja säker och etisk användning av AI. Syftet är också att uppmärksamma konsekvenser av innovationer kopplade till hög risk och AI där närmare tillsyn kan vara lämplig.

Fler faktorer för beslutsfattare att tänka på vad gäller AI

Ytterligare faktorer att ta hänsyn till vid utvecklingen av AI-regleringar är:


 • Säkerställa att tillsynsmyndigheterna har tillgång till nödvändig sakkunskap för att framgångsrikt kunna implementera, övervaka och genomdriva dessa policyer
 • Säkerställ tydlighet. Är avsikten att reglera risker som uppstår från tekniken i sig, till exempel funktioner som naturlig språkbehandling och ansiktsigenkänning, eller från hur AI-tekniken används, till exempel i samband med anställningsprocesser, eller både och.
 • Utred i vilken utsträckning policyer och rutiner för riskhantering, liksom ansvaret för regelefterlevnad, bör gälla för tredjepartsleverantörer som tillhandahåller AI-relaterade produkter och tjänster.

Lagstiftare och beslutsfattare bör dessutom, i den mån det går, delta i multilaterala processer för att göra AI-regler mellan jurisdiktioner kompatibla och jämförbara. Det minskar risken för att företag eller aktörer utnyttjar skillnader i regler mellan olika jurisdiktioner för att uppnå fördelar. Detta är särskilt viktigt vid regleringar av en gränsöverskridande teknik som AI.

Åtgärder för företag

Företagsledare som förstår principerna bakom AI-regleringar, även om reglerna för närvarande kanske inte gäller dem, kan bygga förtroende hos kunder och tillsynsmyndigheter när det gäller företagets AI-användning. Det kan skapa en konkurrensfördel på marknaden och hjälpa företag att förutse behov och krav som kan uppstå vid utveckling och användning av AI-teknik.

Det finns minst tre åtgärder som företag kan genomföra redan nu för att ligga steget före i det snabbföränderliga landskapet för AI-regleringar.

 1. Ta reda på vilka AI-regler som gäller på de marknader där företaget är verksamt. Du kan anpassa företagets interna AI-policyer till dessa regler och eventuellt tillhörande tillsynsstandarder.
 2. Upprätta tydliga strukturer och rutiner för styrning och riskhantering. Fastställ även, i den utsträckning det är lämpligt, processer för ansvarsutkrävande för att förbättra företagets hantering av AI-teknik.
 3. För en dialog med tjänstemän inom den offentliga sektorn för att bättre förstå det föränderliga regleringslandskapet och tillhandahåll information och insikter som kan vara till nytta för beslutsfattare.

För att hitta rätt balans mellan statlig tillsyn och innovation är det viktigt att företag, lagstiftare och andra intressenter deltar i öppna samtal. Alla dessa parter arbetar för att hitta nya möjligheter som kan skapas med hjälp av AI. Nya lagar och regler kommer att behövas. Lyckligtvis finns det en bred enighet bland länder om de grundläggande principer som ska styra användningen av AI. I detta ögonblick med både möjligheter och risker är det nu dags att samarbeta för att omsätta dessa principer i praktiken.

Summering

I takt med att generativ AI börjar förändra branscher antar globala beslutsfattare regleringar för att optimera möjligheterna och samtidigt minska riskerna med tekniken.

Om artikeln

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

Related topics AI