9 minuters lästid 7 apr. 2022

Tunnelseende eller en större helhetsbild?

9 minuters lästid 7 apr. 2022
Relaterade ämnen Assurance Forensics

Visa resurser

EY:s Global Integrity Report 2022 visar hur ett fokus på styrning kan hjälpa till att ompröva företagsintegritet. 

I korthet
  • Fler företag än någonsin värdesätter företagsintegritet, men många aktörer anser att pandemin har gjort det svårare att bedriva affärsverksamhet med integritet.
  • EY:s Global Integrity Report 2022 avslöjar ett växande avstånd mellan vad befattningshavare hävdar är viktigt och vad de faktiskt är beredda att göra för att vinna enskilda fördelar.
  • Företagen inför nya rapporteringsmetoder som förbättrar noggrannhet och transparens och ger möjligheter att utnyttja avancerad analys för att minska riskerna.

Företagsintegritet är högt värderad bland ledare och anställda över hela världen. Hela 97 % av de som svarade på EY Global Integrity Report 2022 (pdf) håller med om att integritet är viktigt. Fler företag investerar i utbildningar i integritet och har publicerat uttalanden om företagsvärderingar eller uppförandekoder. Som svar på samhällets förväntningar antar företagen också standarder för företagsansvar och socialt ansvar och åtgärder för miljö, sociala frågor och styrning (ESG) som visar att de är engagerade i dessa frågor.

Visa resurser

Rapporten avslöjar dock att den högsta ledningen ofta är alltför övertygad om att företagets integritetsprogram är effektiva. Rapporten visar att det finns ett glapp mellan vad respondenterna säger att de anser vara viktigt och de typer av bedrägliga handlingar som de skulle vara villiga att förbise eller delta i för personlig vinning. Undersökningen visar också att pandemin har skapat ytterligare utmaningar, där mer än hälften av de tillfrågade säger att integritetsstandarderna har varit oförändrade eller försämrats under de senaste 18 månaderna.

Integritet är viktig, men standarderna försämras

97 %

av respondenterna i EY:s Global Integrity Report 2022 håller med om att integritet är viktigt

55 %

av respondenterna säger att integritetsnormerna antingen har varit oförändrade eller försämrats under de senaste 18 månaderna

"Integritet är ett svårt begrepp att definiera, eftersom företag ställs inför olika etiska dilemman. Det handlar om att göra det immateriella påtagligt, om att engagera sig i det ömsesidiga beroendet mellan företag och samhälle genom att förankra integritet i organisationens kultur och handlingar", säger Katharina Weghmann, partner, Forensic & Integrity Services, Ernst & Young GmbH. En progressiv integritetsagenda sträcker sig längre än restriktiv efterlevnad (vad lagen förhindrar), opportunistisk efterlevnad (vad lagen tillåter) och undvikande av rättstvister.

Rapporten från 2022 visar att endast en tredjedel (33 %) av de tillfrågade säger att etiska standarder är en viktig faktor för integritet, medan hälften (50 %) nämner efterlevnad av lagar, förordningar och uppförandekoder. Även när det gäller efterlevnad visar rapportens resultat att företagsledare är mer villiga att agera utanför reglerna.

"Integritet är inget lätt ämne", säger Jon Feig, EY Amerika och EY US-Central Region Leader, Forensic & Integrity Services. "Integritetsagendan bygger på organisationens avsikt och faktiska handlande. Ett felaktigt beslut av rätt grunder är fortfarande ett felaktigt beslut om det inte respekterar etiska värderingar."

Ledningen får inte tro att det är en snabb lösning att skapa och implementera en integritetskultur. Även om företag investerar mer i kommunikation och utbildningsprogram är detta inte tillräckligt. Medan 60 % av styrelseledamöterna säger att deras organisation ofta har kommunicerat om vikten av att uppträda med integritet under de senaste 18 månaderna är det bara 30 % av de anställda som kommer ihåg det.

"Organisationskultur är en dynamisk företeelse och tar mycket längre tid att förändra än regler och föreskrifter", säger Maryam Hussain, partner, Forensic & Integrity Services, Ernst & Young LLP, Storbritannien.

"Alltför ofta inom bedrägerier fokuseras det på det svarta fåret, en ensam skrupelfri avvikelse", säger Hussain. "Men dåliga aktörer trivs sällan i en företagskultur med höga integritetsvärden."

När vi nu kommer ut ur pandemin och börjar återuppbygga ekonomin och omkalibrera arbetsprocesserna i en digital verksamhetsmiljö har ledarna en möjlighet att täppa till dessa brister. EY:s Global Integrity Report 2022 avslöjar hur företag kan definiera och införa integritet i sin kultur, skapa den optimala miljön för att integritet ska kunna frodas samt förnya och transformera integritetsagendan för att minimera externa hot och skydda långsiktigt värde.

Alltför ofta fokuseras bedrägerier på det svarta fåret, en ensam skrupelfri avvikelse. Men dåliga aktörer trivs sällan i en företagskultur med höga integritetsvärden.
Maryam Hussain
Partner, Forensic & Integrity Services, Ernst & Young LLP, Storbritannien
  • Om den senaste rapporten

    Mellan juni och september 2021 genomförde forskare — det internationella marknadsundersökningsföretaget Ipsos MORI — 4 762 undersökningar på det lokala språket med styrelseledamöter, högre chefer, chefer och anställda i ett urval av de största privata och offentliga organisationerna i 54 länder världen över.

    Visa metodiken (pdf).

Local Perspective IconLokalt perspektiv

COVID-19-pandemin har gjort det svårare att bedriva affärsverksamhet med integritet i Norden

Var tredje respondent i den nordiska undersökningen är övertygad om att COVID-19 har gjort det svårare för organisationer att bedriva affärsverksamhet med integritet och nästan hälften av respondenterna håller med om att det nu krävs adekvat utbildning om skydd mot brott mot datasäkerheten. 96 % av de tillfrågade anser att det är viktigt för dem att kunna visa att deras organisation arbetar med integritet.  

Varannan respondent håller med om att det bör finnas en uppförandekod för anställda för att reglera deras sätt att agera i företaget. Fokus på korruptionsbekämpning har inte varit särskilt framträdande i Norden jämfört med andra länder. Det har nu blivit viktigt för nordiska företag med internationell verksamhet att ha processer som säkerställer efterlevnad. 

Lokal kontakt

Jennifer Rock-Baley
Partner och ansvarig för Center for Board Matters, Assurance, EY Sverige
Erik Skoglund
Forensic & Integrity Services, EY Nordic
Lång horisontell rulltrappa på en internationell flygplatsterminal
(Chapter breaker)
1

Kapitel 1

Minska avståndet mellan intention och handling

Företagets budskap räcker inte för att skapa en integritetskultur.

EY Global Integrity Survey 2022 visar att pandemin har gjort det svårare för företag att agera med integritet. Samtidigt som program för efterlevnad har ökat i omfattning verkar organisationsledare ha blivit mer toleranta mot oetiskt beteende, särskilt bland dem själva. Jämfört med svaren för två år sedan visar 2022 års rapport att ett ökande antal respondenter skulle delta i ohederliga handlingar. Andelen respondenter som är villiga att ignorera oetiskt beteende hos leverantörer, distributörer eller andra tredje parter har ökat från 6 % till 17 %, 15 % medger att de skulle förfalska ekonomiska uppgifter, vilket är en ökning från 3 % för två år sedan, och 18 % säger att de skulle vilseleda externa parter, t.ex. revisorer eller tillsynsmyndigheter, vilket är en ökning från 3 % år 2020.

Årets undersökning visar att standarden i toppen har sjunkit betydligt sedan pandemin började: mer än fyra av tio (42 %) styrelseledamöter håller med om att oetiskt beteende hos ledande befattningshavare eller högpresterande personer tolereras i deras organisationer (en ökning från 34 % år 2020), och fler styrelseledamöter (34 %) håller med om att det är lätt att kringgå affärsreglerna i deras organisation än år 2020 (25 %).

EY:s Global Integrity Report 2022 visar att medvetenheten om riskerna ökar, särskilt när man arbetar med leverantörer och tredje parter. M&A-aktiviteter, som för närvarande ligger på historiska nivåer, utsätter också organisationen för betydande risker. Jämfört med för två år sedan har medvetenheten om cyberrisker ökat från 20 % till 27 %, felaktig redovisning har ökat från 17 % till 25 % och dolda högriskförhållanden har ökat från 17 % till 24 %.

Ser på träd i en underjordisk tunnel i Fort Canning Park Singapore
(Chapter breaker)
2

Kapitel 2

Skapa den optimala integritetsmiljön

Anställda måste känna att de har rätt att säga sin mening och skyddas från repressalier.

Årets undersökning visar vad som kan hända när organisationer bara "bockar av i listan" för att skapa integritetsstandarder utan att bygga upp en djupare integritetskultur. Det kan snabbt uppstå en bristande överensstämmelse mellan den högsta ledningens uppfattningar och de anställdas uppfattningar.

Skapa en optimal integritetsmiljö som omfattar hela företaget där värderingar delas på alla nivåer och funktioner och där det finns en hög grad av öppenhet och nolltolerans mot överträdelser.

Hur väl företag erbjuder skydd för visselblåsare i sina organisationer är en viktig indikator på integritetskulturen. Anställda på alla nivåer måste vara säkra på att de kan rapportera utan rädsla för negativa konsekvenser och att överträdelser får konsekvenser. Alltför ofta känner de anställda att rapportering inte kommer att leda till någon förändring: enligt de svarande i undersökningen är den dominerande orsaken (38 %) till att de inte rapporterar att de är oroliga för att inga åtgärder kommer att vidtas (en ökning från 33 % år 2020).

"Det är grundläggande för förtroendet mellan ledning och anställda att visselblåsare skyddas", säger Feig. "Det är ett ömsesidigt skydd: vi ber de anställda att hålla företaget säkert, och i gengäld måste vi skydda dem från eventuella negativa konsekvenser." Det är uppmuntrande att se att skyddsåtgärderna har förbättrats avsevärt under de senaste tre åren.

Man hoppar i grottans mynning i Banda Aceh, Indonesien
(Chapter breaker)
3

Kapitel 3

En hållbar framtid

Teknik kan spela en viktig roll i ett företags strategi för efterlevnad.

God styrning och transparens är avgörande för det förtroende som ligger till grund för myndigheter, kapitalmarknader och samhället.

Företagens rykte och vd:arnas karriärer förstörs snabbt av offentliga avslöjanden om en klyfta mellan vad som sägs och vad som faktiskt görs uppdagas. Dessa rykten kommer nu att granskas ännu noggrannare när rigorösa informationsskyldigheter om ett företags ESG-prestanda träder i kraft.

Ledare kan utnyttja denna dynamik för att driva förändring och ge energi åt integritetsagendan. Organisationer utnyttjar sofistikerade dataanalyser som kan kartlägga mänskligt beteende för att identifiera potentiella negativa förändringar i den dagliga verksamheten för en affärsenhet, ett team eller en avdelning. Detta kan vara tidiga varningssignaler för en inkonsekvent eller sviktande kultur.

"Tekniken är den stora utmaningen när det gäller att främja integritetsagendan", säger Corey Dunbar, Principal, Forensic & Integrity Services, Ernst & Young LLP, USA. "Från anonyma hotlines till tillsynsmyndigheter kommer det att finnas färre ställen att gömma sig på eftersom data ökar insynen i alla företagets interaktioner och transaktioner." Genom att fokusera på teknik- och datadrivna sätt att mäta integritetskultur och bygga upp rätt kontroller, processer och insikter kan företag transformera sina compliance-program för att skapa långsiktigt värde.

Det handlar om att göra det immateriella påtagligt, om att engagera sig i det ömsesidiga beroendet mellan företag och samhälle genom att förankra integritet i organisationens kultur och handlingar. Katharina Weghmann, Ernst & Young GmbH, Forensic & Integrity Services, Partner

Ökade investeringar

69

av företagen planerar att öka sina investeringar i data och teknik för riskhantering under de kommande 12 månaderna

Industriarbetare med hjälm som svetsar i ett olje- och gasrör
(Chapter breaker)
4

Kapitel 4

5 åtgärder för att accelerera din integritetsagenda

För att stärka organisationskulturen krävs kontinuerlig utvärdering och engagemang på alla nivåer.

Fem åtgärder för att accelerera din integritetsagenda

1. Lär känna din verksamhet på riktigt

Bedrägeri- och korruptionsriskbedömningar är själva kärnan när det kommer till att skydda din organisation. Dessutom måste de tas på allvar från toppen och nedåt i organisationen, vara dataunderstödda och utföras regelbundet och noggrant och eventuella luckor eller svagheter måste avslöjas.

2. Ta med den mänskliga aspekten i compliance

Inse att system och processer inte begår bedrägerier – det är människor som gör det. De bästa compliance-rutinerna kan brytas om det inte finns en kultur som understöttar dem, vilket gör att det är lika viktigt att bygga upp en stark integritetskultur som en kontrollmiljö.

3. Bli stärkt av kraften i dina egna data

Behandla den ökande datamängden som en möjlighet att bekämpa bedrägerier – inte som ett hot. Använd dina egna data för att upptäcka oregelbundet beteende och styra dina åtgärder för att förebygga och utreda det. Sök efter sätt att samla in data som stöder din ESG-resa och är i linje med din integritetsagenda.

4. Utbilda istället för att träna

Som det framhålls i rapporten är budskapet om integritet sakta på väg att nå fram, samtidigt som aptiten för oegentligheter ökar. Fortsätt att kommunicera och skapa medvetenhet genom att gå från träning till utbildning så att alla förstår både "varför" och "vad" som är företagsintegritet.

5. Stötta visselblåsare

Ge människor möjlighet att rapportera misstänkta oegentligheter i god tro och få dem att känna sig trygga genom att fastställa att det finns ett skydd mot repressalier.

Webbsändning: Vad du behöver veta om EY:s Global Integrity Report 2022

I denna webbsändning diskuterar paneldeltagarna bästa praxis och rekommendationer för att hjälpa organisationer att stärka compliance-program och hantera integritetsrisker.

Se on-demand

Summering

Integritet i näringslivet handlar inte om efterlevnad och riskhantering: det handlar om att skydda organisationen, dess tillgångar och dess rykte. Det är grundläggande för att främja förtroendet mellan aktieägare och ledare, företag och anställda, leverantörer och partners. EY:s Global Integrity Report 2022 är en varningsklocka för bolagsstyrelser, chefsjurister och compliance-ansvariga att fokusera på höga etiska standarder i hela organisationen och att utnyttja data för att uppnå dessa mål.

Om artikeln

Related topics Assurance Forensics