16 dec. 2021
1140112407

Nyheter från IFRS IC – hösten 2021

Av Anja Hjelström

EY Sverige, Associate Partner, Assurance, Nordic IFRS Desk

Brinner för att utveckla företagens finansiella rapportering. Ständig trädgårdsamatör som gärna tar ett morgondopp och långa promenader.

16 dec. 2021

Under hösten har IFRS IC publicerat tre agenda beslut samt en rad tentativa beslut. Dessa kan komma att färdigställas tidigt 2022.

I korthet
  • Under hösten har tre agenda beslut publicerats. De handlar om redovisning av leasingavtal, teckningsoptioner och swap-avtal avseende elpris.
  • Vid slutet av året finns även fyra tentativa beslut. I tre fall kan IFRS IC komma att publicera ett agenda beslut i februari/mars 2022.
  • Företag förväntas anpassa sin redovisning så snart som möjligt.

IFRS Interpretations Committée (IFRS IC eller kommittén) är IASBs tolkningsorgan. En av kommitténs uppgifter är att svara på frågor om tillämpningen av IFRS. Tolkningar som utvecklats av kommittén utgör del av IFRS.  I de fall kommittén gör bedömningen att ett tolkningsuttalande inte är nödvändigt, publiceras kommitténs ställningstagande i form av sk agenda beslut.  I många fall innehåller dessa en förklaring till hur IFRS standarder ska tillämpas på de omständigheterna som frågan avser. Syftet är att bidra till en enhetlig tillämpningen av IFRS. Eftersom ett agenda beslut varken förändrar eller kompletterar gällande standarder, finns det inget ikraftträdande datum. Företag som tillämpar IFRS förväntas att, vid behov, anpassa sin redovisning så snart som möjligt. I relevanta fall måste även en utvärdering göras om en anpassning utgör rättelse av fel, frivillig ändring av princip eller ändrad bedömning. 

Under 2021 har åtta agenda beslut publicerats. Detta betyder att tre nya beslut har publicerats efter artikeln med Nyheter från IFRS IC i nyhetsbrevet för oktober.  

I september diskuterade kommittén remissvar avseende två relativt korta beslut. I båda fallen valde IFRS IC att inte förklara hur gällande IFRS standarder ska tillämpas. Det ena beslutat handlar om redovisning av ej avdragsgill ingående moms avseende leasingavgifter. Det andra handlar om hur en emittent ska redovisa teckningsoptioner, för vilka lösenpriset inte är bestämt vid ingången av avtalet, utan bestäms vid ett framtida datum. Båda besluten publicerades den 29 oktober efter IASB bekräftat dem under sitt oktobermöte.

Under IFRS ICs möte den 30 november fattade kommittén ytterligare ett agenda beslut. Detta avser en transaktion som förmodligen inte är relevant flertalet företag: ett swap-avtal avseende priset för el som produceras av en vindkraftspark. IASB förväntas godkänna beslutet i mitten av december. Du kan läsa mer om dessa tre beslutet i tabellen i slutet av artikeln. 

I skrivande stund finns det dessutom fyra utkast till agenda beslut. Av dessa gör vi bedömningen att tre kan vara av intresse för flertalet företag. Två handlar om redovisning av likvida medel och det tredje om ett företag ska redovisa intäkter från försäljning av licenser som ombud eller huvudman. I några fall förväntas IFRS IC fatta beslut om dessa frågor vid sitt möte i början av februari 2022. IASB kan sedan komma att godkänna dessa beslut vid sitt möte i slutet av februari, vilket innebär att relevanta beslut kan komma att publiceras kort innan årsredovisningar för kalenderåret 2021 skrivs på. Det kan därför vara lämpligt att redan nu ta del av de frågeställningar som diskuteras och ta ställning till om en anpassning av tillämpade principer kan komma att aktualiseras.

Vid sitt möte den första december diskuterade kommittén även en fråga om ett företag med ett negativt saldo av ett viss slags utsläppkrediter har en befintlig skyldighet som uppfyller definitionen av en skuld i IAS 37, Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar. Diskussionen om denna spännande fråga kommer att fortsätta nästa år. 

Eftersom ett IFRS IC agenda beslut inte är en del av IFRS, antas de inte separat av EU. De översätts därmed heller inte till EUs olika officiella språk, varför det inte finns någon officiell översättning av besluten till svenska.  

Information om nya beslut finns i de nyhetsbrev som publiceras dels efter att IFRS IC och IASB har sammanträtt. Publicerade IFRS IC beslut finns även listade per datum respektive standard på IASBs hemsida.

Har du frågor om IFRS IC beslut får du gärna kontakta oss. EY kan fungera som diskussionspartner och bollplank eller hjälpa till vid analys och implementering av redovisningsstandarder.

 

 

IFRS IC agenda beslut - hösten 2021

1. Ej avdragsgill ingående moms på leasingavgifter (publicerat oktober 2021)

Beslutet avser en fråga om hur ingående moms avseende leasingavgifter som inte är avdragsgill för leasetagaren ska redovisas: på samma sätt som den del av betalningen som tillfaller leasegivaren eller som en annan utgift. Denna situation kan till exempel uppstå som en följd av leasetagarens verksamhet eller bero vad det är som leasas.  

IFRS IC valde i detta fall att inte besvara frågan med motivering att det inte har påvisats att frågan har en bredare relevans, eller förväntas ha en väsentlig effekt för de företag som berörs. Detta beslut kan därmed närmast betraktas som ett icke-beslut och beslutet ger ingen vägledning i frågan. EYs syn är dock att en leasetagare vanligtvis inte inkluderar moms vid beräkning av leasingavgifter eftersom leasingavgifter per definition utgörs av betalningar från en leasetagare till en leasegivare.   

Du kan läsa beslutet här.

2. Redovisning av teckningsoptioner som klassificeras som finansiell skuld vid första redovisningen (publicerat oktober 2021)

Beslutet avser en fråga om hur en emittent ska redovisa teckningsoptioner för vilka lösenpriset inte är bestämt vid ingången av avtalet, utan bestäms vid ett framtida datum. Mer specifikt handlar frågan om dessa teckningsoptionerna ska omklassificeras från skuldinstrument till egetkapitalinstrument när lösenpriset fastställs. I detta fall konstaterar IFRC IC att IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering inte innehåller några krav på, eller vägledning om, omklassificering av finansiella skulder och egetkapitalinstrument efter första redovisningstillfället i de fall avtalsvillkor är oförändrade. Eftersom den generella frågan om omklassificering innefattas i IASBs projekt om finansiella instrument med egenskaper av eget kapital (Financial Instruments with Characteristics of Equity, FICE) valde kommittén att inte utreda den fråga som inkommit till kommittén och även detta beslut saknar därför specifik vägledning.   

Du kan läsa beslutet här

3. Swap-avtal avseende pris för el som produceras av visst vindkraftverk (publicerat december 2021) 

Beslutet behandlar frågan om ett swap-avtal, avseende priset för el producerat av en vindkraftspark, innehåller ett leasingavtal eller inte. Kommittén konstaterar att avtalet inte innehåller en lease, eftersom den part som ingått avtalet inte har rätt till den elektricitet som produceras av vindkraftparken under avtalsperioden och därmed inte kan anses ha rätt att erhålla i stort sett alla ekonomiska fördelarna från användningen av vindkraftparken.  

Du kan läsa beslutet här.

 

Tentativa IFRS IC agenda beslut  

1. Redovisning av TLTROs  (publicerat juni 2021)

I juni diskuterade kommittén en fråga om redovisning av långfristiga refinansieringstransaktionerna (eng. targeted longer-term refinancing operations, TLTROs) i den Europeiska Centralbankens (ECB) regi. Avsikten var att fatta ett slutligt beslut vid IFRS ICs möte i december, men punkten ströks från agendan på grund av tidsbrist. Nästa IFRS IC möte ska enligt plan hållas den 1 februari 2022. Beslutet kan vara relevant för finansiella institut med denna typ av transaktion.  

Du kan läsa om det tentativa beslutet här

2. Redovisning av disponibla medel förenade med avtalsmässiga begränsningar i användning (publicerat september 2021) 

I september diskuterade kommittén en fråga om redovisning av ett tillgodohavande på ett konto där företaget ingått ett avtal med en tredje part om att inte använda insatta medel annat än för vissa ändamål.  Mot bakgrund av att företaget inte i sig var förhindrat att disponera de insatta medlen, konstaterade kommittén att medlen ska redovisas som ”kassa och bank” (eng. cash). Till skillnad från ”andra likvida medel än kassa och bank” (eng. cash equivalents) innehåller IAS 7 Rapport över kassaflöden, inga krav på syftet med innehavet av disponibla tillgodohavanden, utan det räcker att de är disponibla.  Remisstiden för det tentativa beslutet gick ut den 25 november.  Du kan läsa mer om beslutet och ta del av inkomna remissvar  här

Eftersom IFRS IC förväntas fatta ett slutgiltigt beslut i februari 2021, och företag i relevanta fall förväntas anpassa tillämpade principer så snart som möjligt, kan det finnas anledning att se över klassificering av disponibla tillgodohavanden inför upprättandet av årsredovisning för kalenderår 2021 redan nu. 

3. Redovisning tidpunkt för betalning av kundfordringar/kassa (publicerat september 2021) 

I september diskuterade kommittén även en fråga om ett företag ska redovisa en kundfordran, eller kassamedel, om kunden på balansdagen har initierat betalning av fordran, men inbetalningen ännu inte har registrats på företagets konto. Frågan hänger ihop med att många system för att hantera betalningsöverföringar är förenade med fördröjning i form av några arbetsdagar.  

Det utkast till beslut som publicerades efter kommittén möte i september bygger på tillämpning av reglerna i kapitel 3 i IFRS 9 Finansiella instrument dels om redovisning av finansiella tillgångar i balansräkningen, dels om borttagande av finansiella tillgångar från densamma. Kommittén konstaterade att ett företag ska boka bort en kundfordran när dess avtalsenliga rättigheterna till de underliggande kassaflödena upphör samt att denna tidpunkt beror på specifika fakta och omständigheter såsom tillämpliga lagar och egenskaperna hos det system som nyttjas för att genomföra transaktionen. I det specifika fallet som frågan avsåg, noterade kommittén att företagets avtalsenliga rätt till betalning från kunden upphörde först när företagit tagit emot en inbetalning på avsett konto.   

På motsvarande sätt konstaterade kommittén att företaget har rätt att erhålla kontanter från banken först när en inbetalning registrerats på dess bankkonto. Följaktligen konstaterar kommittén att företaget ska redovisa kassa och bank (eng. cash) först på likviddagen.  

IFRS IC tog emot kommentarer på det tentativa beslutet fram till den 25 november.  Många remissvar framförde att beslutet kan komma att få stor påverkan.  

Enligt den work plan som finns på IASBs hemsida förväntas IFRS IC fatta ett slutgiltigt beslut i början av februari 2022. Om kommittén fattar ett beslut vid detta möte, kan IASB bekräfta det vid sitt möte i slutet av februari 2022. Eftersom företag förväntas anpassa tillämpade principer så snart som möjligt efter att ett beslut har fattats, kan det finnas anledning att se över tillämpade principer för tidpunkt för redovisning av fordringar, skulder och kassa bank inför upprättandet av årsredovisning för kalenderår 2021 redan nu. Värt att notera är att detta kan involvera en utredning av flera olika betalsystem i flera olika jurisdiktioner, vilket potentiellt kan både  vara tids- och resurskrävande och att en anpassning av tillämpade principer kan komma att påverka kassaflödesanalysen och nyckeltal såsom t.ex. nettoskuld. 

Du kan läsa mer om beslutet här samt på IASBs hemsida.  

4. Bedömning huvudman eller ombud vid försäljning av standardiserade licenser

Den 30 november diskuterade kommittén om en återförsäljare av standardiserade programvarulicenser ska redovisa intäkter som huvudman (brutto) eller som ombud (netto). Även om den fråga som skickats in till kommittén beskriver fakta och omständigheter i stor detalj, konstaterade kommittén att den på basis av denna information inte kan konkludera om återförsäljaren är huvudman eller ombud. Det tentativa beslutet ger en fingervisning om hur svår en bedömning om huvudman/ombud kan vara och hur berörda företag bör angripa en sådan bedömning.  

Utkast till beslut kommer att finns tillgängligt på IASBs hemsida om IASB godkänner beslutet vid sitt möte i mitten av december.

Summering

Ett IFRS IC agenda beslut handlar om tillämpningen av IFRS standarder på avgränsade frågor. Frågorna förväntas dock ha en bredare relevans och kan få väsentliga effekter på ett enskilt företags finansiella rapporter.

Under 2021 har åtta agenda beslut publicerats och vid slutet av året finns fyra tentativa beslut som kan komma att publiceras som agenda beslut i februari/mars 2022.

Eftersom ett agenda beslut varken förändra eller komplettera gällande IFRS standarder, förväntas företag som tillämpar IFRS att anpassa sin redovisning så snart som möjligt.

Om artikeln

Av Anja Hjelström

EY Sverige, Associate Partner, Assurance, Nordic IFRS Desk

Brinner för att utveckla företagens finansiella rapportering. Ständig trädgårdsamatör som gärna tar ett morgondopp och långa promenader.