2 minuters lästid 16 dec. 2021
504878686

Uppdateringar ESEF inför årsredovisningen 2021

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

2 minuters lästid 16 dec. 2021

Denna artikel innehåller uppdateringar om ESEF inför årsredovisningen 2021.

Inför arbetet med årsredovisningen för 2021 vill vi rikta uppmärksamhet mot utvecklingen vad gäller ESEF inom tre delområden:

Årsredovisningar som upprättas på flera språk

Som kommunicerades i nyhetsbrevet i oktober har ESMA förtydligat att ett företag som upprättar årsredovisningen på flera språk ska lämna in dessa som separata zip-filer. Det framgick dock inte tydligt om detta enbart gäller i de fall företag är skyldiga att upprätta årsredovisningen på flera språk, eller om det även gäller de företag som gör en frivillig översättning av årsredovisningen.

Enligt information från Finansinspektionen ska ett företag som ska offentliggöra finansiell information i fler än en språkversion, upprätta och skicka in alla språkversioner i ESEF-format. Ett företag som har Sverige som hemmedlemsstat och endast har värdepapper noterade på en svensk reglerad marknad behöver enbart upprätta ESEF-rapport på svenska.

Årsredovisningar som frivilligt upprättas på annat språk behöver inte upprättas i ESEF-format utan får publiceras som pdf på företagets webbplats, förutsatt att det tydligt framgår att det inte är den officiella årsredovisningen. 

Enligt information på Finansinspektionens hemsida kommer myndigheten enbart att ta emot års- och koncernredovisningar i ESEF-format. Detta kan innebära att de företag som önskar att frivilligt skicka in t.ex. en engelsk översättning av årsredovisningen kommer att behöva upprätta denna i ESEF-format. 

Tidsplan inför signering av årsredovisningen

I år är det extra viktigt att inför signering av årsredovisningen göra en tydlig tidsplan. Detta eftersom möjligheten till ändringar av årsredovisningsdokumentet begränsas av kravet att en s.k. checksumma (eng. hash number, benämns även SHA-256 hos systemleverantörer) som representerar beteckningen på ESEF-filen ska anges i revisionsberättelsen. Checksumman ska beteckna den version som revisorn har granskat. Eftersom varje ändring i årsredovisningsfilen, även den allra minsta såsom t.ex. ett nytt kommatecken, genererar en ny ESEF-fil, med en ny checksumma, innebär en ändring att revisionsberättelsen måste uppdateras. Filen måste även valideras tekniskt igen och granskas av revisorn innan revisionsberättelsen kan skrivas på. Lösningen, som vi ser det, är att planera in tid mellan det att styrelsen signerar årsredovisningen och att påskrivande revisor signerar revisionsberättelsen så att filen hinner valideras igen efter eventuella sena ändringar. Det är även praktiskt omöjligt att inkludera checksumman i revisionsberättelsen i ESEF-rapporten eftersom en sådan ändring i sin tur skulle generera en ny checksumma. Denna måste istället adderas efter att senaste versionen av ESEF-filen har skapats. Vi har tagit fram en one-pager med ett exempel som visar hur processen kan se ut, se nedan.

Blocktaggning införs 1 januari 2022

Nästa år (dvs räkenskapsår som inleds 1 januari 2022 eller senare) införs krav på blocktaggning av noter för de företag som omfattas av ESEF. Ännu råder en stor ovisshet kring omfattning av och tidsåtgång för detta arbete, men det finns mycket som talar för att arbetet med att blocktagga noterna kommer att vara minst lika omfattande som fas 1 av ESEF, dvs taggning av de primära finansiella rapporterna. Vi rekommenderar att redan nu börja planera för detta arbete.

Författare
Joanna Castler, Auktoriserad revisor och redovisningsspecialist, Audit.
Madeleine Holhammar, Auktoriserad revisor och redovisningsspecialist, Audit

Summering

Tidsplan för signering av årsredovisningen blir extra viktigt i och med implementeringen av ESEF

Om artikeln

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.