4 minuters lästid 5 dec. 2023
Framtidens stad i grönt med vägare sett ovanifrån

Hur kan spekulativ design bidra till ett mer hållbart samhälle?

Författare
Anja Vanhatalo

Ansvarig för långsiktigt värde i Norden och hållbarhet i Sverige, Business Development, EY Sverige

Brinner för att skapa hållbart värde. Bästa färdighet: att inspirera och motivera kollegor. Otroligt bra på att läsa böcker (avsedda för barn i åldrarna ett till tre).

Anna Richter Olsson

Nordic Sustainability Field of Play manager, Assistant Director, EY Nordics

Jobbar för att hållbarhet ska kännas angeläget och attraktivt för alla. Amatör thai boxare och yoga fan.

Tove Blomgren

Creative Director på SALLY, EY Doberman

Team leader för design och innovation hos EY Doberman. Har en orubblig tro på att design, kreativitet och teknologi ska driva projekt och tjänster vilka gör hållbara förändringar möjliga.

4 minuters lästid 5 dec. 2023
Relaterade ämnen Sustainability Consulting

Genom att arbeta med spekulativ design går det att föreställa sig framtiden och metoden kan vara en del av lösningen för en hållbar framtid.

Kortfattat
  • Världens länder samlas för FN:s klimatmöte COP28 och diskuterar bland annat hur de globala klimatmålen i Parisavtalet ska nås.
  • Spekulativ design är en metod för att utforska olika framtider baserat på forskning och nuvarande lösningar.
  • Under COP28 kan besökarna uppleva spekulativ design när EY visar upp fyra olika framtider relaterat till besluten som fattas under COP28 och i närtid.

Världen står inför många klimatutmaningar. Spekulativ design är en metod för att skapa greppbara visioner av framtiden och möjliga lösningar på dagens komplexa utmaningar. Under COP28 finns möjlighet att besöka EY:s monter och utforska fyra olika framtider.

Världens klimat blir alltmer instabilt och oförutsägbart med förödande effekter på samhällen och ekonomin. Vid klimattoppmötet COP28 kommer världen att utvärdera arbetet som skett sedan Parisavtalet och det kommer bli tydligt att det behövs större och snabbare förändringar. Utmaningen är att det saknas målbilder för vilket samhället som vi ska sträva mot. Politiken i världen och i Sverige kan lära av ledande företag som använder spekulativ design som konkret metod för att strategiskt mobilisera i den hållbara omställningen.

Kortsiktighet är en av vår tids största utmaningar. Det finns en obalans i nuvarande styrsystem mellan kortsiktiga mål och behov samt de långsiktigt hållbara lösningarna.
Anna Richter Olsson
Nordic Sustainability Field of Play manager, Assistant Director, EY Nordics

För att ändra färdriktning och lösa klimatutmaningarna måste vi kunna föreställa oss en annan morgondag, ha tilltro till vår förmåga att skapa den, och våga fatta besluten som gör tanken till verklighet. Lösningen är spekulativ design, vilket gör dessa visioner till greppbara berättelser som kan upplevas.

Spekulativ design är ett verktyg för framsyn som gör det möjligt att föreställa sig hur framtiden kan utvecklas. Med hjälp av strukturerade metoder går det att måla upp scenarion och “föremål från framtiden” baserat på forskning och lösningar som redan finns. Syftet med verktyget är bland annat att skapa medvetenhet om att det finns flera olika möjliga framtider och som till stor del går att välja. Tydliga gestaltningar av framtider kan frammana tankar om hur den fiktiva framtiden skulle upplevas och därmed möjliggöra ställningstagande. Ställningstagande som är absolut nödvändiga för att skapa en framtid där så många som möjligt lever och frodas inom planetens gränser.

Svenska företags arbete med EU-direktivet CSRD är ett exempel på hur de kan dra nytta av spekulativ design. Direktivet kräver rapportering av tidigare händelser i lika hög grad som det kräver att bolag blickar framåt och utformar strategier baserade på scenarioanalyser. Spekulativ design kan ta detta scenarioarbete från att vara en pappersprodukt till att staka ut riktningen för företag.

För näringslivet i Sverige kan spekulativ design ge ett rejält försprång när det gäller att skapa affärsnytta och nå affärsmål. Forskning visar att företag som inser att framtiden kan förändra deras verksamhet i grunden, förbereder sig och genomför relevanta åtgärder, också når bättre resultat.

Forskningsstudie från Aarhus universitet

33%

Mer lönsamma är företag som använder sig av framsynthet än genomsnittet

På samma sätt kan Sveriges politiker utnyttja spekulativ design för att hitta nya vägar mot en hållbar framtid. För att öka takten i omställningen krävs en fängslande vision om framtiden, en vision som inger hopp och leder till handling och ger alla samhällsaktörer en gemensam riktning. Spekulativ design utmanar konventionella tankebanor och utvidgar perspektiv på framtiden. Utforskande av alternativa framtider och föremål uppmuntrar till tankeexperiment som inte begränsas av existerande normer och antaganden om vad som är möjligt. Värdet av spekulativ design ligger både i slutprodukten och skapandeprocessen. Viktigt är dock att arbetet är förankrat i vetenskap och existerande lösningar för att inte bli förringade som science fiction. Syftet med processen är att synliggöra paradoxer, vilka beslut som måste fattas och skapa utrymme för nya och kanske tidigare ignorerade perspektiv. På så sätt kan spekulativ design ge Sverige visioner som krävs för en hållbar samhällsutveckling.

Forskningsstudie från Aarhus universitet

200%

Högre tillväxttakt har företag som använder sig av framsynthet än genomsnittet

Ledare på alla nivåer, politiskt och inom näringslivet måste våga arbeta systematiskt med framtidsfrågor för att kunna vara del i att forma en hållbar utveckling och skapa klimatnytta på både kort och lång sikt. En osäker omvärld har gjort det viktigare än någonsin att blicka framåt och definiera en önskad hållbar framtid. Spekulativ design ger oss makten att forma framtiden istället för att bara låta den ske. 

Artikeln publicerades först på Realtid

Under COP28 får ledarna på plats uppleva spekulativ design. För att exemplifiera hur spekulativ design kan användas för att tänka större, hantera osäkerheten och gå på djupet i komplexa frågor, tar EY Dobermans framtidslabb, SALLY, med sig två inspirerande upplevelser till COP28. Vi låter ledare få utforska fyra olika framtider som kan relateras till beslut de fattar under COP28 och i närtid. Vi hoppas att detta kommer bidra till att ge beslutsfattarna mod för att fatta de kritiska beslut som krävs under toppmötet. 

Medarbetare från EY i Sverige har arbetat med att ta fram de två framtidsupplevelserna för besökarna under COP28. EY:s medarbetare finns även på plats under klimatkonferensen.

Ta del av hela EY:s program under COP28 

Summering

Världens länder samlas under COP28 för att förhandla om gemensamma åtaganden för klimatomställningen och för att hantera konsekvenserna av de alltmer kritiska klimatförändringarna. Spekulativ design är en konkret metod för att strategiskt mobilisera i den hållbara omställningen. Det är en metod som gör visioner till greppbara berättelser som kan upplevas. Ledare på alla nivåer kan använda metoden för att göra det möjligt att utforska komplexa problem och föreställa sig hur framtiden kan utvecklas. På så sätt kan spekulativ design ge oss visioner som krävs för en hållbar samhällsutveckling och lösningar på en hållbar framtid.

Om artikeln

Författare
Anja Vanhatalo

Ansvarig för långsiktigt värde i Norden och hållbarhet i Sverige, Business Development, EY Sverige

Brinner för att skapa hållbart värde. Bästa färdighet: att inspirera och motivera kollegor. Otroligt bra på att läsa böcker (avsedda för barn i åldrarna ett till tre).

Anna Richter Olsson

Nordic Sustainability Field of Play manager, Assistant Director, EY Nordics

Jobbar för att hållbarhet ska kännas angeläget och attraktivt för alla. Amatör thai boxare och yoga fan.

Tove Blomgren

Creative Director på SALLY, EY Doberman

Team leader för design och innovation hos EY Doberman. Har en orubblig tro på att design, kreativitet och teknologi ska driva projekt och tjänster vilka gör hållbara förändringar möjliga.

Related topics Sustainability Consulting