22 apr. 2020
Efter kritiken sänks avgiften för anstånd med skatteinbetalningar

Avgiften för anstånd med skatteinbetalningar sänks

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

22 apr. 2020
Relaterade ämnen Tax Covid-19

 

K
raftig kritik har riktats mot de relativt höga kostnader det medför att skjuta på inbetalning av skatt med stöd av de nya anståndsreglerna, och nu har synpunkterna hörsammats. Ett nytt förslag innebär att räntenivån mer än halveras på årsbasis, vilket ska gälla retroaktivt även för tidigare beslutade anstånd.

Med anledning av coronakrisen infördes den 30 mars nya regler avseende anstånd med inbetalning av moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt på anställdas löner. Anstånd kan nu medges i upp till ett år, med upp till tre månaders skatter så länge de avser en eller flera av redovisningsperioderna januari till september 2020. För den som redovisar sin moms årsvis kan inbetalning av moms som avser ett helt år skjutas upp. Bestämmelserna är retroaktiva från den 1 januari 2020, vilket innebär att man kan välja att ansöka om att få skatt som redan betalats in tidigare i år återbetald. Ansökan kan skickas in på blanketten SKV 4839, eller digitalt via Mina sidor. En digital ansökan har kortare handläggningstid och möjliggör således en snabbare återbetalning.

Kraftig kritik har dock riktats mot kostnaderna som följer med anståndet – enligt nuvarande regler tas en anståndsavgift ut med 0,3 procent per påbörjad kalendermånad och utöver detta löper också en icke avdragsgill kostnadsränta på 1,25 procent på årsbasis. Tillsammans motsvarar detta en avdragsgill ränta på ca 6,6 procent, vilket enligt regeringen skulle spegla en normal marknadsränta. Anledningen till att man valde just denna lösning var enligt finansministern att man på grund av brådskan tog till de regler som användes under finanskrisen.

Regeringen har dock lyssnat på synpunkterna och återkommit med ett nytt förslag. Tanken är att kostnadsräntan på 1,25 procent ska löpa under hela anståndstiden precis som tidigare, men att anståndsavgiften ska sänkas till 0,2 procent per påbörjad kalendermånad och bara tas ut från och med den sjunde månaden. Detta motsvarar en avdragsgill ränta på 3,1 procent per år, eller 1,6 procent under det första halvåret, uttryckt som årsränta.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juni, men kommer att tillämpas retroaktivt så att de omfattar alla anstånd som medgivits på grund av Covid-19 från och med den 30 mars i år.

Skäl att inte bevilja, eller att återkalla, anstånd
Utöver den sänkta kostnaden för anstånd ska Skatteverket kunna återkalla anstånd helt eller delvis om den skattskyldige har näringsförbud eller är försatt i konkurs. Vidare ska anstånd kunna återkallas om själva beslutet om anstånd är felaktigt och felaktigheten beror på att den skattskyldige har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter.

Huvudregeln är att Skatteverket endast ska neka anstånd om det finns särskilda skäl. De företag som missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa, alternativt redan har större skatteskulder, kommer inte kunna få anstånd enligt detta regelverk. Skatteverket har kortfattat kommenterat vad detta skulle kunna innebära och skriver då att särskilda skäl kan vara att det framstår som osannolikt att företaget varken kommer kunna fortsätta sin verksamhet, eller kunna betala alla sina skulder efter att ha avslutat verksamheten. Särskilda skäl kan också vara sådana omständigheter som kan medföra att ett godkännande för F-skatt skulle kunna återkallas, som exempelvis:

  • att näringsverksamhet inte bedrivs
  • att inkomstdeklarationen inte lämnats (efter föreläggande från Skatteverket)
  • att man på annat sätt brustit i sin redovisning av skatter och avgifter
  • att F-skatten missbrukats, t.ex. genom att man låtit någon annan använda den
  • att personen i fråga saknar tillstånd att vistas i Sverige eller har falsk identitet

Med hänsyn till den pågående debatten kring krisen kan vi inte utesluta att det tillkommer ytterligare nya regler. Vi följer givetvis utvecklingen och uppdaterar informationen löpande.

Läs också våra tidigare artiklar:
Likviditetshjälp via skatten i pandemitider (2020-03-16/2020-03-26)
Inget företrädaransvar efter betalningsanstånd på grund av Covid-19 (2020-03-27)

Summering

Regeringens nya förslag gällande anstånd innebär att räntenivån mer än halveras på årsbasis. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juni, men kommer att tillämpas retroaktivt så att de omfattar alla anstånd som medgivits på grund av Covid-19 från och med den 30 mars i år.

Om artikeln

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

Related topics Tax Covid-19