3 minuters lästid 26 nov. 2020
Väggar av glas

Ingen skyldighet att jämka tidigare fastighetsägares momsavdrag

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

3 minuters lästid 26 nov. 2020

EU-domstolen har i ett förhandsavgörande avseende ett svenskt mål än en gång konstaterat att en köpare av en fastighet inte kan bli skyldig att jämka och återbetala moms som tidigare ägare har gjort avdrag för. Därmed är den tidigare Pactor-domen (C-622/11) tillämplig även på svenska förhållanden, där rättighet och skyldighet att jämka övertas av en skattskyldig köpare.

Målet rör ett bolag som förvärvade en fastighet som omfattades av frivillig skattskyldighet. Vid förvärvet övertog bolaget en jämkningshandling med uppgifter om säljarens avdrag för ingående moms på utförda ny-, till- och ombyggnationer av fastigheten. Ett år efter förvärvet sålde bolaget fastigheten till två privatpersoner som inte var skattskyldiga till moms. Överlåtelsen innebar, enligt de svenska momsreglerna, att bolaget genom jämkning var skyldig att till Skatteverket återbetala en del av den moms som den tidigare ägaren hade gjort avdrag för och som fanns upptagen i jämkningshandlingen.

Frågorna som ställdes till EU-domstolen var i princip (i) om en köpare, som övertagit jämkningsskyldigheten från en säljare, kan åläggas att jämka tidigare ägares momsavdrag vid en efterföljande försäljning till någon som inte ska använda fastigheten i momspliktig verksamhet och (ii) om det har någon betydelse för bedömningen om köparens förvärv utgör en verksamhetsöverlåtelse varigenom köparen träder i säljarens ställe.

EU-domstolen konstaterade att momsdirektivet visserligen ger medlemsstaterna ett visst utrymme för nationella bestämmelser, bland annat får medlemsländerna avstå från krav på jämkning vid överlåtelser som är undantagna från moms i den mån förvärvaren är en beskattningsbar person som använder investeringsvaran (här: fastigheten) uteslutande för momspliktiga transaktioner. Om förvärvaren däremot upphör att använda investeringsvaran uteslutande för transaktioner som medför rätt till avdrag, är villkoren för att kunna avstå från krav på jämkning inte längre uppfyllda. Nationella bestämmelser får då inte medföra att skyldigheten att jämka för ett avdrag åläggs en annan beskattningsbar person än den som gjorde avdraget.

Frågan om det gör någon skillnad om förvärvet av fastigheten utgör en verksamhetsöverlåtelse eller inte ansågs av EU-domstolen vara ämnad för ett rådgivande yttrande, vilket EU-domstolen inte är berättigad att lämna. Denna fråga prövades därför inte av EU-domstolen.

Läs EU-domstolens förhandsavgörande (mål C-787/18, Sögård Fastigheter AB)

Kommentar

EU-domstolen är tydlig i det avseendet att nationella bestämmelser inte får innebära att en annan beskattningsbar person än den som har gjort avdraget kan åläggas en jämkningsskyldighet.

I och med att våra svenska jämkningsregler innebär att rättighet och skyldighet att jämka per automatik övertas av en skattskyldig köpare, oavsett hur köparen avser att använda fastigheten, är dessa regler inte i linje med momsdirektivets bestämmelser. Lagstiftaren kommer därför sannolikt att behöva se över det svenska regelverket, vilket skulle kunna medföra att säljaren antingen blir skyldig att jämka i samband med försäljning av fastighet alternativt att regler om frivillig moms införs på överlåtelse av fastighet och att köparen därmed endast kan bli skyldig att jämka avdragen moms på fastighetsförvärvet.

Eftersom EU-domstolen inte prövade frågan om det medför någon skillnad ifall förvärvet av fastigheten skulle anses utgöra en verksamhetsöverlåtelse, är det fortfarande oklart hur Högsta förvaltningsdomstolen slutligen kommer att döma i målet.

Läs även vår senare artikel: HFD om jämkning av tidigare fastighetsägares momsavdrag (2021-10-13)

Författare:
  • Martin Carlsson – Partner – Indirect Tax – 070-318 97 79
  • Linnea Jacobsen – Partner – Indirect Tax – 076-847 26 24
  • Anna Berggren – Partner – Indirect Tax – 072-178 74 74

Summering

EY Tax & Law har kompetens och erfarenhet inom samtliga skatteområden, men även i invandringsfrågor och inom juridik såsom arbetsrätt, fastighetsrätt, bolagsrätt och företagsöverlåtelser. Registrera dig här om du vill prenumerera på våra nyhetsartiklar.

Om artikeln

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.