2 jun. 2020
Kompensasjonsordning for bedrifter med omsetningstap

Kompensasjonsordning for bedrifter med omsetningstap

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

2 jun. 2020
Relaterte temaer Assurance Skatt COVID-19

Det er innført en statlig kompensasjonsordning for bedrifter som har hatt vesentlig omsetningstap på grunn av Covid-19.

Den digitale søknadsportalen er nå tilgjengelig for å søke støtte for mars og april. Med vår tverrfaglige kompetanse innen regnskap, revisjon og jus kan vi i EY hjelpe deg på alle stadier i søknadsprosessen for å sikre at søknaden blir innholdsmessig korrekt, og at du får den støtten du har krav på. Det er flere forhold som må vurderes. 

Nærmere om ordningen

Ordningen er regulert i egen lov med tilhørende forskrift som trådte i kraft den 17. april 2020, med viktige endringer den  15. mai og den 29. mai 2020. Teksten nedenfor er ajourført etter endringene. 

Sentrale endringer som ble vedtatt 15. mai 2020 er blant annet:

 • Egenandelen for april og mai halveres fra 10 000 kroner til 5 000 kroner.
 • For foretak som har revisjonsplikt, kan skatteetaten kreve bekreftelse fra revisor (altså vil en bekreftelse fra autorisert regnskapsfører ikke nødvendigvis være tilstrekkelig)
 • Foretak som var etablert forut for tilsvarende måned (eksempelvis mars) i 2019, men som verken hadde omsetning i denne måneden eller januar eller februar 2019, kan benytte omsetningen i januar og februar 2020 som grunnlag for å beregne omsetningsfallet i eksempelvis mars 2020.
 • En viss oppmykning av regelen om avkortning av tilskudd ved underskudd i 2019
 • Flere endringer i særreglene som gjelder for konserner, blant annet at
  • Konsernet må utpeke et foretak som er ansvarlig for å opplyse om konsernets eierstruktur og konsernets øvrige innsendte opplysninger
  • Selskaper i konsern kan søke individuelt uten hensyn til totalt støttebeløp
  • Tilfeller hvor personlig eier og nærstående eier så mange aksjer eller andeler at det representerer mer enn 50 prosent av stemmene i to eller flere selskaper, skal disse anses som et konsern ved søknad om tilskudd for april og senere.

I pressemelding den 29. mai 2020 varslet Finansdepartementet følgende sentrale endringer:

 • At kompensasjonsordningen vil bli forlenget i tre måneder, til og med august 2020.
 • Samtidig trappes ordningen gradvis ned ved å redusere kompensasjonsgraden for juni og juli til 70 prosent og til 50 prosent for august, samt at maksbeløpene tilsvarende reduseres til henholdsvis 70 millioner og 50 millioner.

Teksten nedenfor er ajourført etter endringene, riktignok med noen uavklarte spørsmål som følge av at den oppdaterte forskriftsteksten etter endringene den 29. mai ikke er publisert ennå.

Nedenfor følger en oppsummering av de viktigste punktene.

Hvem gjelder ordningen for?
 • Ordningen omfatter alle skattepliktige registrerte foretak, herunder enkeltpersonsforetak. Det er et krav at foretaket var registrert i Foretaksregisteret senest 1. mars 2020. For enkeltpersonsforetak gjelder det krav om registrering i Enhetsregisteret senest 1. mars 2020. Ordningen omfatter også foretak som har stengt ned driften på grunn av statens Covid19-pålegg.
 • Ordningen gjelder også for foretak på Svalbard.
 • Søkeren må ha ansatte (gjelder ikke enkeltpersonsforetak).
 • Filialer omfattes i den grad de er skattepliktige til Norge og de øvrige vilkår er oppfylt.
 • Ordningen gjelder for foretak som har minst 30 % omsetningsfall sammenlignet med samme måned året før. For mars måned vil grensen være 20 %.
 • For de fleste foretak er det fjorårets tall for samme måned som er utgangspunkt for sammenligning, men justert for en vekstfaktor. Denne faktoren utgjør som utgangspunkt endringen i omsetning fra januar-februar 2019 til januar-februar 2020.
 • Et foretak kan også unntaksvis bruke omsetningen i januar og februar 2020 som grunnlag for utregning av omsetningsfallet dersom foretaket (i) ble etablert mindre enn ett år forut for den måned det søkes støtte for, (ii) ikke hadde omsetning i den aktuelle måned i 2019 eller januar eller februar 2019, eller (iii) på grunn av omstrukturering ikke hadde relevant omsetning å sammenligne med i aktuell måned i 2019.
 • Med omsetning menes inntekter fra salg av varer og tjenester. Som omsetning regnes ikke avkastning fra kapital og andre finansielle eiendeler. Det samme gjelder annen avkastning av fast eiendom enn inntekt ved utleie. Andre mottatte offentlige tilskudd og inntektssikring som er gitt i forbindelse med virusutbruddet skal medregnes i månedens omsetning.
 • Ordningen gjelder ikke følgende aktører: finansskattepliktige etter folketrygdloven
  § 23-2a, foretak som er skattepliktige etter petroleumsskatteloven § 5, foretak som utøver aktiviteter innenfor næringshovedgruppe 35.1 Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet i Norsk standard for næringsgruppering (SN2007), flyselskap med norsk driftstillatelse, foretak som utøver aktivitet innenfor næringsundergruppe 88.911 Barnehager i Norsk standard for næringsgruppering (SN2007) og foretak som er unntatt fra skatteplikt etter skatteloven § 2-30 og § 2-32.
 • Foretak som er under konkursbehandling omfattes ikke. Det samme gjelder foretak som er registrert i Foretaksregisteret under avvikling. 
Hva får vi dekket?
 • Ordningen dekker «faste, uunngåelige kostnader» som kan henføres til bestemte poster i næringsoppgaven:
  • Post 6300 Leie av lokaler, men begrenset til kostnad for næringslokaler
  • Post 6310 i Næringsoppgave 1, leasingleie av bil
  • Post 6340 Lys og varme
  • Post 6395 Renovasjon, vann, avløp, renhold, men bare i den grad kostnaden utgjør offentlige avgifter og gebyrer
  • Post 6400 Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l.
  • Post 6700 Fremmed tjeneste (regnskap, revisjonshonorar, rådgivning o.l.), men begrenset til kostnad for revisjon og regnskap
  • Post 6995 Elektronisk kommunikasjon, porto mv.
  • Post 7040 Forsikring og avgift på transportmidler
  • Post 7490 Kontingenter, men bare i den grad kostnaden er fradragsberettiget
  • Post 7500 Forsikringspremie
 • Del av leiekostnad som gjelder tilleggstjenester i form av service, bemanning mv. skal ikke regnes med.
 • Faste, uunngåelige kostnader skal tilordnes jevnt over perioden de påløper. Kostnader som påløper periodevis, skal fordeles jevnt over den perioden som kostnaden gir virksomheten en fordel.
 • Ved leasing og leie settes kostnaden til leiebeløp fordelt jevnt over perioden leiebeløpet gjelder, uavhengig av hvordan kostnaden skal periodiseres etter gjeldende regnskapsstandard.
 • Påløpte rentekostnader på gjeld til banker og kredittinstitusjoner og obligasjonslån, fratrukket renteinntekter, regnes også som faste uunngåelige kostnader. For rentekostnader på andre lån, typisk fra nærstående parter, gjelder særregler.
 • For støttemånedene april til og med august kan bare rentekostnad opptil 0,75 prosent av lånebeløpet for det aktuelle lånet per den første dagen i støttemåneden medregnes som fast, uunngåelig kostnad.
 • Merk at merverdiavgift som er fradragsberettiget for foretaket i merverdiavgiftsoppgjøret, kan ikke inngå som fast, uunngåelig kostnad
 • Ordningen er todelt: Det skilles mellom foretak som er pålagt av staten å stenge og foretak som ikke er det.
 • For foretak som i kalendermåneden det søkes tilskudd for er pålagt å stenge, er dekningsgraden satt til 90 % av de faste utgiftene, justert for størrelsen på omsetningsfallet. For øvrige måneder er dekningsgraden som beskrevet nedenfor.
 • For andre foretak er dekningsgraden satt til 80 % for mars, april og mai, også her justert for omsetningsfall. I tillegg får disse en egenandel som trekkes fra de faste utgiftene før beløpet blir ganget med omsetningsfall og 80 %.
 • For juni og juli er dekningsgraden satt til 70 %, og for august til 50 %.
 • Egenandelen er 10 000 kroner for mars, og 5 000 kroner for april til og med august.
 • Ordningen gjelder for mars til og med august 2020.
Gjelder det minimums- og maksimumsgrenser for tildelt støtte?
 • Beregnet tilskuddsbeløp opp til 30 millioner kroner per kalendermåned utbetales i sin helhet. For beregnet tilskuddsbeløp som overstiger 30 millioner kroner, vil beløpet over 30 millioner kroner avkortes med en faktor på 0,5. Maksimalt tilskudd per kalendermåned til et foretak er 80 millioner kroner.
 • For juni og juli er maksimalt tilskuddsbeløp 70 millioner og for august er det 50 millioner.
 • Beløp under 5 000 kroner utbetales ikke.
 • Foretak som hadde underskudd i 2019 kan få avkortet sitt tilskudd etter en nærmere angitt formel i forskriften. Dersom gjennomsnittlig underskudd i januar og februar 2020 var mindre enn gjennomsnittlig underskudd i 2019, kan avkortningen beregnes på grunnlag av dette istedenfor.
Hva med konserner?
 • I forskriften utgjør et morselskap sammen med ett eller flere datterselskap et konsern. Et foretak er morselskap når det eier så mange aksjer at det representerer mer enn 50 % av stemmene i datterselskapet. Dersom en personlig eier alene eller sammen med en eller flere nærstående eier så mange aksjer eller andeler at det representerer mer enn 50 % av stemmene i to eller flere selskap eller morselskap, skal disse selskapene og deres datterselskap også anses som et konsern.
 • Selskaper i konsern kan velge om selskapene skal søke individuelt eller samlet for hele konsernet. I sistnevnte tilfelle skal omsetning og kostnader ta utgangspunkt i konsolidert regnskap for den norske delen av konsernet. Foretaket som søker på vegne av konsernet må innhente samtykke fra alle foretakene som inngår i konsernet.
 • Et konsern må utpeke et foretak som er ansvarlig for å opplyse om konsernets eierstruktur og konsernets øvrige innsendte opplysninger. Det må utpekes en kontaktperson i dette foretaket.
 • Beløpsgrenser og avkortning som nevnt over, anvendes på summen av beregnede tilskuddsbeløp for alle foretakene i konsernet som søker om tilskudd.
Hvordan sender jeg inn søknad?
 • Man sender inn søknad gjennom søknadsportalen: www.kompensasjonsordning.no.
 • Den digitale søknadsportalen er nå åpen for søknader for mars og april.
 • Personer i virksomheten registrert med nøkkelrolle i Enhetsregisteret kan sende inn søknad, jf. nærmere regulering i forskriften.
Må det foreligge revisorattest?
 • Søker må på forespørsel kunne fremlegge bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører. For søker som har revisjonsplikt kan Skatteetaten kreve bekreftelse fra revisor. Det skal ikke sendes inn dokumentasjon sammen med søknaden, men forskriften fastsetter en rekke krav til dokumentasjon som må foreligge, herunder talloppstillinger med henvisning til relevant regnskapsmateriale.
 • Oppstillingen må vise hvordan omsetning og faste uunngåelige kostnader er periodisert.
 • Som relevant regnskapsmateriale regnes blant annet fakturajournal og kontospesifikasjon med tilhørende salgsdokumentasjon, oversikter over opptjent inntekt som ikke er fakturert, kjøpsdokumentasjon og kontrakter.
Hvem forvalter ordningen?
 • Det er Skatteetaten som forvalter ordningen.
 • Skatteforvaltningsloven skal gjelde for denne tilskuddsordningen så langt den passer.
 • Vedtak om tildeling kan påklages til Skattedirektoratet.
Hva skjer hvis jeg oppgir feil søknadsbeløp?
 • Den digitale tjenesten vil ha et innebygd kontrollsystem for å verifisere søkeren og søknadsbeløpet opp mot ulike registerdata, og det vil foretas kryssjekk opp mot andre tilgjengelige opplysninger.
 • Skatteetaten vil gjennomføre kontroller, og uttaler i den forbindelse at kontrollrutiner vil ha høy prioritet for å unngå misbruk av ordningen.
 • Dette betyr at foretaket bør sikre at søknadsgrunnlaget er korrekt.
 • Foretaket risikerer tilbakebetaling dersom kravet er uberettiget.
 • Den som forsettlig eller grovt uaktsomt gir Skatteetaten uriktige eller ufullstendige opplysninger, kan ilegges en økonomisk straff på 60 % eller 30 % av tilskuddet som uberettiget er mottatt.
Hva er forholdet til andre støtteordninger?
 • I søknaden skal det oppgis hvilke andre mottatte offentlige tilskudd og inntektssikring som bedriften er gitt i forbindelse med virusutbruddet.
 • Tilskuddet vil bli ansett som skattepliktig inntekt.

Hvordan kan EY bistå?

 • Vurdering av om din bedrift kvalifiserer for støtte, herunder dokumentere at alle vilkårene
  for støtte er oppfylt.
 • Forberede grunnlaget for søknaden, herunder gjennomgang og kvalitetssikring av tallmateriale.
 • Revisorattest for våre revisjonskunder.
 • Støtte til periodeavslutning og regnskapsrapportering.
 • Bistand dersom Skatteetaten gjennomfører kontroll av søknaden.

Sammendrag

EY kan bistå deg gjennom alle stadiene i søknadsprosessen knyttet til den nye statlige kompensasjonsordning for bedrifter. 

Om denne artikkelen

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Relaterte temaer Assurance Skatt COVID-19