Teknik och informationssäkerhet

Covid-19, checklista: Vi hjälper dig i dag, i morgon och i framtiden

Cybersäkerhet: viktigt att tänka på

Allokera resurser för att stötta verksamheten och möjliggöra distansarbete.

 • Policyer och tillvägagångssätt
 • Utbildning i medvetenhet om cybersäkerhet
 • Säkerhetspaket för support av personliga och/eller omkonfigurerade bärbara datorer och surfplattor för att stödja arbete från hemmet
 • Uppdaterad teknik för att skydda slutanvändarnas utrustning
 • Uppdaterade möjligheter till övervakning
 • Förbättrad sårbarhetshantering
 • Säkra samarbetsplattformar
 • Outsourcing av nyckelfunktioner, inhyrning av personal och specialistkompetens från tredje part

Börja planera för framtiden – fortsatta möjligheter till distansarbete, kostnadskontroll, sourcing från tredje part.

 • Uppdaterad riskbedömning
 • Omvärdering och justering av strategi och färdplan för cybersäkerhet
 • Uppdaterade samarbetsfunktioner
 • Noggrann analys av vad en flytt av mer arbete till molnet innebär med tanke på prestandafördelar
 • Uppdaterad strategi för programfix och uppdateringar
 • Reviderade strategier och avtal för sourcing

Arbeta enligt det nya normala – en transformerad cyberfunktion som är optimerad för en ny affärsverklighet

 • Cybersäkerhet som affärsrådgivare och möjliggörare av transformation
 • Omarbetad strategi och färdplan för cybersäkerhet
 • Omarbetad styrning, ledning och operativ struktur vad gäller säkerhet
 • Reviderad metod för riskbedömning som återspeglar förändrade krav från verksamheten
 • Ny KPI och KRI som visar nyttan med cybersäkerhet för företagens intressenter

Teknik: viktigt att tänka på

Förbättra företagets användartjänster för att kunna hålla rätt produktivitetsnivå oavsett lokalisering, enhet eller tjänst

 • Säkerställ att utformning och konfiguration av IT-infrastrukturen ger elasticitet och tillräcklig kapacitet för att upprätthålla affärsverksamheten
 • Optimera implementering och drift av kommunikations- och samarbetsfunktioner för att främja ett produktivt samarbete mellan medarbetare och kund
 • Förbättra nuvarande desktop- och åtkomstlösningar för att stödja fler program och ett större antal distansarbetare
 • Justera din IT-infrastruktur så att den är anpassad till verksamhet och personalstyrka

Modernisera infrastrukturens kapacitet så att den är skalbar, behovsanpassad och optimerad för snabba leveranser och en uppkopplad verksamhet:

 • Snabba på moderniseringen av teknik för moln och infrastruktur för att realisera fördelarna, oavsett om system driftas lokalt eller om du använder hybrid-lösningar
 • Utveckla nästa generations mjukvarudefinierade nätverk och säkerhet utifrån den zero trust-kompatibla modellen (Trust Workforce, Workplace and Workload)
 • Omvärdera företagets strategi för samarbete och kommunikation, det vill säga röst-, video- och samarbetsverktyg för distansarbete, kontor, affärsombud och tjänster. På så sätt kan ni arbeta smartare och med större flexibilitet när personal och kunder arbetar på distans eller är utspridda på olika platser.

Implementera automatisering och artificiell intelligens i IT-driften (AIO:ps) för att kunna förutsäga och snabbt åtgärda problem:

 • Automatisera IT-infrastrukturen för att driva leveranshastighet, optimera driftskostnader och få mer kontroll över lokala driftsställen och/eller molntjänster (till exempel arbetsåtgång för att tillhandahålla program eller virtuella skrivbord, starta/stoppa en tjänst, skapa en PaaS-databas).
 • Dra fördel av möjligheten att automatisera samordning av program och tjänster för att utföra ett större arbetsflöde eller en process (så kallad orkestrering).
 • Implementera AIO:ps i kombination med maskininlärning och big data. Syftet är att öka medvetenhet och respons, upptäcka mönster och tendenser och få insikt om program och affärsrelationer i hybridinfrastrukturer.

Affärskontinuitet: viktigt att tänka på

Fokusera på att upprätthålla rätt nivå på verksamheten. Gör en plan för i dag och de kommande sex månaderna:

 • Kommunicera ofta: Upprätta ett krishanteringsteam med tydliga roller och ansvar. Ge aktuell och tydlig information till medarbetare, kunder och affärspartners. Utnyttja möjligheten att skicka aviseringar i händelse av nödsituationer för att främja tillförlitlig kommunikation
 • Visa medkänsla: Se till att medarbetarna har de resurser och det stöd som behövs för att de ska kunna hålla sig friska och utföra kritiska affärsprocesser
 • Prioritera noga: Prioritera affärsfunktioner, medarbetare, leverantörer och de viktigaste kunderna. Förbättra och inför planer för affärskontinuitet och fastställ rutiner för successionsplanering
 • Samarbeta med externa parter: Samordna dina insatser med Världshälsoorganisationen och offentliga och privata vårdinstitutioner

Kontrollera och mät effektivitet och hållbarhet i nuvarande arbetsvillkor.

 • Omstrukturera styrningen av företagets motståndskraft: Skapa full öppenhet kring risker och bygg förtroende som upprätthåller affärsverksamheten med hjälp av viktiga intressenter från affärsfunktioner, krishantering, teknik- och säkerhetstjänster
 • Genomföra tester: Utför regelbundet planerade och oplanerade stresstester av verksamhet och teknik för att identifiera möjligheter till förbättringar
 • Agera följsamt: Övervaka direkta och indirekta konsekvenser för medarbetare och verksamhet så att åtgärder kan justeras vid behov
 • Utvärdera beroendeförhållanden: Spåra och hantera utmaningar som rör viktiga leverantörer och tredje part

Förbered dig på ett worst-case-scenario och implementera ett lösningsfokuserat förhållningssätt i den dagliga affärsverksamheten:

 • Jobba med förändringsledning: Inför rätt kontroller i företagets livscykler för att hantera och samordna förändringar. Ta fram planer och se till att de är färdiga och redo att användas om och när de behövs
 • Förnya snabbt: Använd en eller flera plattformar som gör att du snabbt kan skapa och hantera planer för motståndskraft, pandemiska åtgärder samt krishanterings- och kommunikationsplaner med minimal ansträngning
 • Omvärdera dynamiskt: Validera nya affärsprocesser, program och tredje part genom en formell utvärdering av konsekvenser på verksamheten
 • Investera klokt: Integrera företagets strategi för motståndskraft i den dagliga affärsverksamheten för att minimera omkostnader och utgifter
 • Lär dig av erfarenheter: Använd lärdomarna för att hitta nya sätt att arbeta och ge service till kunder

Led företaget genom covid-19-krisen

Vi har en tydlig bild av vilka frågor som kräver svar för att skapa kontinuitet och motståndskraft i verksamheten.

Läs mer

Kontakta oss för omedelbart stöd

Vi hjälper dig med krishantering och att skapa kontinuitet och motståndskraft i verksamheten.

 

Kontakt