5 minuters lästid 14 maj 2021
Taxonomiförordningen – nya krav på hållbarhetsrapportering avseende 2021

Nya och ändrade IFRS 2021

Av Anja Hjelström

EY Sverige, Associate Partner, Assurance, Nordic IFRS Desk

Brinner för att utveckla företagens finansiella rapportering. Ständig trädgårdsamatör som gärna tar ett morgondopp och långa promenader.

5 minuters lästid 14 maj 2021
Relaterade ämnen Assurance

I denna artikel presenterar vi nya och ändrade IFRS standarder som ska tillämpas för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2021. För ändringar med lite längre framförhållning se separat artikel

2021
har liksom 2020 varit ett förhållandevis lugnt år vad gäller förändring av redovisningsprinciper, åtminstone till följd av nya eller ändrade IFRS standarder. Det finns endast ett par mindre ändringar av befintliga standarder att ha koll på och i båda fallen handlar det om avgränsade lättnadsregler. Det handlar dels om lättnadsregler i IFRS 16, Leasingavtal avseende hyreslättnader till följd av Covid-19, dels om lättnadsregler för redovisning av finansiella instrument till följd av reformarbetet med de riskfria referensräntorna. Företag som tillämpar IFRS 4, Försäkringsavtal känner redan säkert till att det tillfälliga undantaget från att tillämpa IFRS 9 har förlängts.

Ändringar till följd av IBOR reformen, fas 2

Som en konsekvens av ett pågående arbete med att reformera de riskfria referensräntorna har, eller kommer, villkoren för vissa finansiella instrument att justeras. I syfte att begränsa de redovisningsmässiga konsekvenserna av detta har IASB beslutat om vissa lättnadsregler för redovisning av finansiella instrument och säkringsredovisning. Lättnaderna innebär bland annat att ändringar av villkoren för finansiella instrument ska hanteras som en justering av rörlig ränta, om ändringarna endast innebär en ny utgångspunkt för att bestämma kontrakterade kassaflöden som är ekonomiskt ekvivalent till vad som tidigare var avtalat. Lättnadsreglerna gäller från och med den 1 januari 2021 och är förenade med vissa upplysningskrav. Förtidstillämpning var möjlig redan 2020.

IFRS 16 – Leasingavtal – tillägg till standarden avseende hyreslättnader till följd av Covid-19

I maj 2020 införde IASB en lättnadsregel i IFRS 16, Leasingavtal avseende hyreslättnader föranledda av Covid-19. Den ursprungliga ändringen var begränsad till hyreslättnader avseende perioder före den 30 juni 2021. I mars förlängde IASB undantaget ett år, med innebörd att undantaget nu även omfattar hyreslättnader avseende perioder till den 30 juni 2022. EU godkände ändringen i augusti, med ikraftträdandedatum den 1 april 2021. Vill du veta mer? Se våra globala skrifter (engelska): 

Summering

I denna artikel presenterar vi nya och ändrade International Financial Reporting standards (IFRS) som ska tillämpas för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2021. För ändringar med lite längre framförhållning se separat artikel.

Om artikeln

Av Anja Hjelström

EY Sverige, Associate Partner, Assurance, Nordic IFRS Desk

Brinner för att utveckla företagens finansiella rapportering. Ständig trädgårdsamatör som gärna tar ett morgondopp och långa promenader.

Related topics Assurance