10 minuters lästid 19 maj 2021
Nya och ändrade IFRS efter 2021

Nya och ändrade IFRS efter 2021

Av Anja Hjelström

EY Sverige, Associate Partner, Assurance, Nordic IFRS Desk

Brinner för att utveckla företagens finansiella rapportering. Ständig trädgårdsamatör som gärna tar ett morgondopp och långa promenader.

10 minuters lästid 19 maj 2021

I denna artikel sammanfattar vi nya och ändrade IFRS standarder som träder i kraft 2022 eller senare. Se separat artikel för ändringar som ska tillämpas för räkenskapsår som inleds den första januari 2021 eller senare.

Om vi höjer blicken bortom 2021 finns det redan en handfull beslutade ändringar i IFRS. Eftersom anpassningar av system och principer till nya principer och upplysningskrav kan vara tidskrävande, är det bra att i ett tidigt skede ta del av förändringarna och planera för eventuellt förändringsarbete.

Beslutade nya och ändrade IFRS som träder i kraft efter 2021 sammanfattas i en tabell nedan i slutet av artikeln.

En ändring som vi vill flagga särskilt för är förändringen i krav vad gäller upplysning om redovisningsprinciper; istället för att upplysa om betydande redovisningsprinciper (eng. significant) ska företag från och med årsredovisnings för 2023 upplysa om väsentliga (eng. material) redovisningsprinciper. Ordbytet kan synas trivialt, men syftet är att åstadkomma en reell förändring i praxis mot bättre, mer effektiv kommunikation i finansiella rapporter.

IASB driver dessutom ett antal utvecklingsprojekt som kan komma att resultera i nya eller ändrade standarder framöver.

Ett av dessa som är särskilt intressant att följa syftar till att ändra kraven på utformningen av de finansiella rapporterna, med särskilt fokus på resultaträkningen. Flera begränsningar av de fria valen vad gäller utformningen av rapport över kassaflöden föreslås också.  Ett utkast till en ny standard publicerades i december 2019 och styrelsen har i år börjat diskutera erhållna svar och vägen framåt. 

Även om dessa diskussioner kan förväntas resultera i nya krav tidigast om ett par år, är det intressant att följa styrelsens diskussioner eftersom de ger en inblick i vad som anses vara bättre respektive sämre finansiell rapportering. Flertalet av de föreslagna ändringarna är dessutom möjliga att tillämpa även under befintliga standarder. 

Ett annat av IASB:s projekt syftar till att ta fram en standard för redovisning av förvärv under samma bestämmande inflytande. Detta arbete kan till exempel komma att påverka redovisning av koncerninterna omstruktureringar, med eller utan planer för spin-offs. En framtida standard kan även få effekter för redovisning av olika ägartransaktioner inför börsnoteringar. Vill du veta mer? Se Rörelseförvärv mellan företag under samma bestämmande inflytande av Dan Phillips.

För företag som påverkas av prisregleringar kan även IASB:s projekt om redovisning av ’Regulatory Assets ’och ’Regulatory Liabilities’ vara relevant. I januari publicerades ett utkast till ny standard som förväntas ersätta IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts. IFRS 14 har inte godkänts av EU. Vill du veta mer? Se vår globala skrift (engelska): IFRS Developments 184 - IASB issues Exposure Draft on regulatory assets and regulatory liabilities.

Vi följer utveckling av IASB:s normgivningsarbete och kommer att rapportera när utfallet av diskussionerna konkretiseras.

 

Standarder som träder i kraft 2022

Ändringar i IFRS 3 Rörelseförvärv

Ändringarna innebär framför allt uppdaterade hänvisningar till följd av tidigare ändringar i det konceptuella ramverket. Samtidigt införs ett nytt undantag avseende skulder och eventualförpliktelser inom tillämpningsområdet för IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar och IFRIC 21 Avgifter. Ändringen inför också ett tydligt uttalande att eventualtillgångar inte tas med i en förvärvsanalys.

Ändringarna ska enligt IASB:s beslut tillämpas framåtriktat för räkenskapsår som börjar 1 januari 2022 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. EU har godkänt ändringarna.

Vill du veta mer? Se vår globala skrift (engelska): IFRS Developments 169 - Amendments to IFRS 3 - Reference to the Conceptual Framework

Ändringar i IAS 16 Materiella anläggningstillgångar 

Ändringarna tydliggör att intäkter som intjänas innan en materiell anläggningstillgång bringats i skick att användas på det sätt som avsetts – exempelvis inkomster från försäljning av varor som tillverkas när en maskin testas inte får reducera tillgångens anskaffningsvärde utan ska redovisas i resultatet. Ändringen tydliggör också att IAS 2 Varulager ska tillämpas för redovisning av varor som tillverkas under denna period.

Ändringarna ska enligt IASB tillämpas framåtriktat för räkenskapsår som börjar 1 januari 2022 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. EU har godkänt ändringarna.

Vill du veta mer? Se vår globala skrift (engelska): IFRS Developments 155 – Revenue earned before an asset is ready for its intended use

Ändringar i IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar

Ändringarna förtydligar att utgifter som ska betraktas som oundvikliga (eng. unavoidable) vid identifiering och redovisning av förlustkontrakt omfattar dels utgifter som har ett direkt samband med avtalet (eng. incremental costs), dels indirekt hänförbara utgifter (eng. other costs that relate directly to fulfilling contracts).

Ändringarna ska enligt IASB tillämpas för räkenskapsår som börjar 1 januari 2022 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. Ändringarna ska tillämpas på avtal för vilka företaget ännu inte har fullgjort alla sina skyldigheter i början av det räkenskapsår som företaget först tillämpar ändringarna. Jämförelser omräknas inte. Företaget ska i stället justera ingående balans för eget kapital på den första tillämpningsdagen. 

EU har godkänt ändringarna.

Årliga förbättringscykeln 2018-2020 

Som ett led i sitt förbättringsarbete har IASB beslutat om ändringar i följande standarder:

 • IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas 
  Ändringar med innebörd att ett dotterföretag får välja att använda den omräkningsdifferens som redovisades vid moderföretagets tidpunkt för övergång till IFRS
 • IFRS 9 Finansiella instrument
  Förtydligande av vilka avgifter som ska inkluderas i 10 procentstestet för att avgöra om det skett en utsläckning av ett skuldinstrument
 • IFRS 16 Leasingavtal
  Ett exempel tas bort (exempel 13 - vägledning kring redovisning av lease incentives)
 • IAS 41 Jord- och skogsbruk 
  Förbudet att beakta skatteeffekter vid beräkning av verkligt värde tas bort

Ändringarna ska tillämpas för räkenskapsår som börjar 1 januari 2022 eller senare. EU har godkänt ändringarna.

Standarder som träder i kraft 2023

IFRS 17 Försäkringsavtal

2017 publicerade IASB en helt ny standard för försäkringsavtal. Standarden ändrades 2020 med nytt ikraftträdande datum den 1 januari 2023. EU har godkänt standarden under hösten 2021.

Ändringar i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter (klassificering av skuld)

Ändringarna syftar till att förtydliga när en skuld ska klassificeras som kortfristig. Ändringarna förtydligar bland annat att det är förhållandena på balansdagen som ligger till grund för att bestämma hur en skuld ska klassificeras och att ledningens förväntningar om lånevillkor kommer, eller inte kommer, att brytas i framtiden inte är relevanta för klassificeringen. 

Ändringarna ska enligt IASB, efter att ha senarelagts till följd av Covid-19 pandemin, tillämpas för räkenskapsår som börjar 1 januari 2023 eller senare. Den 19 november publicerade IASB ED/2021/9 Non-current Liabilities with Covenants - Proposed amendments to IAS 1. Utkastet innehåller förslag till ytterligare förändringar i IAS 1, samt att skjuta på ikraftträdandet av ändringarna från 2020 minst till 2024. 

Vill du veta mer? Se

Ändringar i IAS 1, Utformning av finansiella rapporter (upplysningar om redovisningsprinciper)

Ändringarna innebär att kravet i IAS 1 på upplysning om betydande (eng. significant) redovisningsprinciper ersätts med ett krav på väsentliga (eng. material) redovisningsprinciper. Samtidigt uppdateras IASB:s Practice Statement 2 Making Materiality Judgements med vägledning och exempel som är avsedda att illustrera tillämpningen av väsentlighetskriteriet på upplysningar om redovisningsprinciper.

Även om ordbytet kan synas trivialt är syftet är att åstadkomma en reell förändring i praxis mot bättre, mer effektiv kommunikation i finansiella rapporter.  Företag som tillämpar IFRS kommer behöva se över vilka upplysningar som lämnas om redovisningsprinciper för att säkerställa efterlevnad med det förändrade kravet. Eftersom bedömningen om en princip är väsentlig, eller inte, kan kräva en hög grad av omdöme, bör anpassningen till denna förändring i IFRS påbörjas i god tid. Uppmärksamhet bör särskilt riktas mot upplysningar som endast sammanfattar kraven IFRS. Ändringar i praxis förväntas inte bara öka nyttan av upplysningar om redovisningsprinciper utan även att reducera textmängden i framtida årsredovisningar.

Ändringarna ska enligt IASB tillämpas för räkenskapsår som börjar 1 januari 2023 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten.

Det är oklart när EU kommer att godkänna ändringarna, men ett godkännande förväntas innan 2023.

Vill du veta mer? Se

Ändringar i IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel 

Ändringarna inför en definition av uppskattning (eng. accounting estimate). Syftet är att klargöra skillnaden mellan förändringar i uppskattningar, redovisningsprinciper och fel. Ändringarna förväntas inte ha någon väsentlig inverkan på redovisningspraxis, men förväntas underlätta bedömningar om förändringar ska behandlas som ändringar i uppskattningar, principer eller rättelse av fel.

Ändringarna ska enligt IASB tillämpas för räkenskapsår som börjar 1 januari 2023 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. Det är ännu oklart när EU kommer att godkänna ändringarna, men ett godkännande förväntas innan 2023.

Vill du veta mer? Se vår globala skrift (engelska): IFRS Developments 186 – The IASB defines accounting estimates

Ändringar i IAS 12 Inkomstskatter

Enligt IAS 12 ska företag i princip redovisa uppskjuten skatt på alla temporära skillnader. Ett undantag görs dock bland annat för temporära skillnader som uppstår vid första redovisning av en tillgång eller skuld, givet att vissa villkor är uppfyllda. Ändringarna tydliggör att detta undantag inte är tillämpligt vid redovisning av transaktioner som samtidigt ger upphov till både en tillgång och en skuld, såsom exempelvis nyttjanderättstillgångar och leasingskulder samt anskaffningsvärde för materiella anläggningstillgångar hänförliga till avsättning för uppskattade framtida utgifter för nedmontering, bortforsling och återställande.

Ändringarna ska tillämpas retroaktivt för räkenskapsår som börjar 1 januari 2023 eller senare. Tidigare tillämpning tillåts. Det är ännu oklart när EU kommer att godkänna ändringarna, men ett godkännande förväntas före 2023.

Ändringarna syftar till att främja en mer enhetlig redovisning vad gäller uppskjuten skatt med avseende på leasingtransaktioner. Ändringarna innebär att det i framtiden kommer att bli ett uttryckligt krav att redovisa uppskjuten skatt på dessa transaktioner. Redovisning av uppskjuten skatt på dessa transaktioner anses dock redan i dag förenlig med befintlig version av IAS 12.

Kravet på retroaktiv tillämpning innebär att jämförelseåret ska räknas om och att ingående balanser för detta år ska justeras (troligtvis 2022, beroende på EU:s godkännande). Vill du veta mer? Se vår globala skrift (engelska): IFRS Developments 191 - IASB clarifies deferred tax accounting for leases and decommissioning obligations

Tabellen är senast uppdaterad den 16 december, 2021.

Summering

I denna artikel sammanfattar vi nya och ändrade standarder och tolkningar som träder i kraft 2022 eller senare.

Om artikeln

Av Anja Hjelström

EY Sverige, Associate Partner, Assurance, Nordic IFRS Desk

Brinner för att utveckla företagens finansiella rapportering. Ständig trädgårdsamatör som gärna tar ett morgondopp och långa promenader.