6 minuters lästid 20 sep. 2021
Bild på Budgetpropositionen för 2022

Budgetpropositionen för 2022

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

6 minuters lästid 20 sep. 2021
Relaterade ämnen Tax

Hösten är här, och så även den så kallade höstbudgeten. Magdalena Andersson presenterade i morse sitt budgetförslag för 2022 med fyra fokusområden; klimatomställningen ska gå snabbare, fler ska komma i arbete, välfärden ska stärkas och Sverige ska vara ett tryggt land för alla. Vad innebär detta att vi kan förvänta oss på skatteområdet framöver?

Mycket av innehållet i höstbudgeten har aviserats i pressmeddelanden de senaste veckorna, men idag har budgetförslaget presenterats i sin helhet. Nedan är de förslag vi ser på skatteområdet:

Covid-19

 • När pandemin slog till infördes regler om så kallade tillfälliga anstånd med inbetalning av vissa skatter, vilka väntas löpa ut under våren 2022. I budgeten skriver regeringen att man vill införa en möjlighet till avbetalningsplan för dessa anstånd, så att företagen kan ges ytterligare tid att återfå en mer normal lönsamhet innan skatterna måste betalas in. Det har tidigare meddelats att återbetalningstiden ska kunna förlängas med 15 månader (planerat ikraftträdande före månadsskiftet mars/april 2022).

Skatter och avgifter på arbetsinkomster

 • Den skattereduktion för förvärvsinkomster som infördes 2021 ska förstärkas, från max 1 500 kronor till max 2 820 kronor per person och år (1 januari 2022).
 • Skattereduktionen för sjuk- och aktivitetsersättning ska förstärkas så att personer med sådan ersättning får en skattesänkning på i genomsnitt ca 10 000 kronor per år (1 januari 2022).
 • En skattereduktion för avgift till A-kassan ska införas med 25 procent av den avgift som betalats under året. Det innebär en skattesänkning på ca 400 kronor per år för medlemmar i de flesta A-kassor (1 juli 2022).
 • En skattelättnad för privat bruk av cykel (även elcykel) som arbetsgivaren tillhandahåller ska införas – förslaget är att förmånen inte ska beskattas till den del värdet av den uppgår till högst 3 000 kronor per år. För att exemplifiera kan förmånsvärdet av en elcykel inköpt för 15 000 kronor uppgå till 3 735 kronor beroende på förutsättningarna (1 januari 2022).
 • Nedsättningen av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar ska förenklas genom att dagens nedsättning ersätts med en fast schablonmässig nedsättning som utgår från bilens miljöteknik (1 juli 2022).
 • Reglerna om tjänsteställe och skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort ska förenklas på två sätt. Dels ska det inte vara någon skatt eller arbetsgivaravgifter på ersättning för ökade utgifter (på samma sätt som vid tjänsteresa) om anställningen eller uppdraget är avsett att pågå i högst en månad och avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är längre än 50 kilometer. Det ska heller inte vara någon skatt eller arbetsgivaravgifter på kostnadsersättning för ökade utgifter som inte överstiger schablonbeloppen, för den som är tillfälligt anställd hos statlig myndighet, region, kommun eller ett kommunalförbund för att delta i en insats vid t.ex. olycka, kris, krig, krigsfara eller liknande (1 januari 2022).
 • Lättnaden i beskattning av personaloptioner ska utvidgas så att ett företag omfattas om medelantalet anställda är lägre än 150 (istället för som nu 50), och nettoomsättningen eller balansomslutningen är högst 280 miljoner kronor (istället för som nu 80 miljoner kronor). Vidare ska en personaloption kunna nyttjas för förvärv av antingen en andel eller av en teckningsoption som ger rätt att förvärva en andel. En personaloption ska också kunna ges ut av ett företag och ge rätt till ett framtida förvärv av en andel eller en teckningsoption i ett annat företag inom samma koncern (1 januari 2022). Läs mer i vår tidigare artikel här.
 • Den pågående nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar ska förstärkas under juni–augusti 2022, på samma sätt som i år. Under sommarmånaderna ska arbetsgivaravgifterna vara 10,21 procent på ersättningar upp till 25 000 kronor per månad till dessa personer (1 juni 2022).

Skatt på kapitalägande och företagsskatter

 • Skattefrihet för uthyrning av personliga tillgångar ska införas upp till visst belopp på så vis att ett avdrag från nettointäkten ska få göras med 20 000 kronor (1 januari 2022).
 • Kupongskattelagen ska upphävas och ersättas med en ny lag om källskatt på utdelningar. Skattesatsen ska som utgångspunkt vara oförändrad (30 procent), och för att kunna få en reducerad skattesats direkt vid utdelningstillfället ska det krävas att man lämnar information på individnivå i arbetsgivardeklarationen. Vidare ska källskatt på utdelning omfattas av bestämmelserna i skatteflyktslagen. Det grundläggande ansvaret för att göra skatteavdrag föreslås fortsatt åvila det utdelande bolaget. Skatteavdrag ska dock inte göras om utdelningen betalas ut till en godkänd mellanhand, i ett sådant fall övergår skyldigheterna till denne (1 juli 2023/1 januari 2024). Läs mer i vår andra artikel här.
 • En särskild begränsningsregel ska införas som innebär att möjligheten att utnyttja tidigare års underskott efter en ägarförändring upphör, om underskotten med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort det övervägande skälet till att ägarförändringen har skett (1 maj 2022 men med tillämpning från den 11 juni 2021). Läs mer i vår tidigare artikel här.

Moms och punktskatter

 • Miljöstyrningen i bonus–malus-systemet ska skärpas på så vis att den nedre gränsen för när det förhöjda koldioxidbeloppet tas ut sänks från 90 till 75 gram per kilometer. Gränsen för när den högre nivån på det förhöjda koldioxidbeloppet tas ut sänks från 130 till 125 gram per kilometer (1 juni 2022). Regeringen avser också att sänka koldioxidgränsen för klimatbonus från 60 till 50 gram per kilometer, sänka det lägsta bonusbeloppet från 10 000 kronor till ca 5 000 kronor, och sänka det högsta bonusbeloppet för fordon med utsläpp över noll till ca 20 000 kronor. Bonus bör heller inte ges för bilar med nypris över 700 000 kronor (1 januari 2022).
 • Skatten på avfallsförbränning och skatten på kemikalier i viss elektronik ska BNP-indexeras, dvs. räknas om med beaktande av bruttonationalprodukten genom ett tillägg med två procentenheter till KPI-utvecklingen (1 januari 2023).
 • Reklamskatten ska avskaffas helt och hållet (1 januari 2022).
 • Alkoholskatten och tobaksskatten ska höjas, vilket regeringen kommer att återkomma med förslag på (1 januari 2024).
 • Undantag från moms/rätt till återbetalning av moms ska införas avseende inköp av varor och tjänster som görs av EU-organ i syfte att hantera pandemin. Ändringarna föranleds av ett EU-direktiv (1 januari 2022, men tillämpning från 1 januari 2021).
 • Omsättningsgränsen för befrielse från moms ska höjas från 30 000 kronor till 80 000 kronor per år (1 juli 2022).
 • Momsen på reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne ska sänkas från 12 till 6 procent (1 juli 2022).
 • Införandet av skatt på kemikalier i kläder och skor stoppas i nuläget – med de svårigheter som förslaget innebär bedöms det i nuvarande konjunkturläge inte lämpligt att införa denna skatt samtidigt som klädindustrin är inne i en strukturomvandling. Nya eller planerade regler kring skadliga ämnen har dessutom gjort att behovet av skatten har minskat.

Regeringen kommer att återkomma till samtliga dessa förslag i separata propositioner och mycket kan hända på vägen, så det återstår att se vilka som faktiskt kommer att bli verklighet och i så fall när, och vilka justeringar som kan komma att göras.

Författare:

Lina Persson – Knowledge Manager – Tax & Law – 073-204 74 01

Summering

EY Tax & Law har kompetens och erfarenhet inom samtliga skatteområden, men även i invandringsfrågor och inom juridik såsom arbetsrätt, fastighetsrätt, bolagsrätt och företagsöverlåtelser. Registrera dig här om du vill prenumerera på våra nyhetsartiklar. 

Om artikeln

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

Related topics Tax