Accounting and reporting

I Assurance

De förändringar som sker på ekonomiområdet kan medföra nya utmaningar och risker. Företag måste hitta en balans mellan rätt kontrollnivå – genom riskreducering, transparens och jämn kvalitet – och rätt effektivitetsnivå i processer och system. EY kan stödja ekonomifunktionen i denna ständiga förändring.

Relaterade ämnen IFRS & god redovisningssed

Detta kan EY hjälpa dig med

Ledare inom finans och ekonomi möter idag ett ökande antal utmaningar i rapporteringen till intressenter inte minst mot bakgrund av ökad teknologisk utveckling och ökad reglering.

Finans- och ekonomiteam ombeds förbättra rapporteringsprocesser och leverera mer med mindre resurser. Intressenter, till exempel ledningsgrupp, styrelse och kapitalmarknaden, vill ha mer information, snabbare. Samtidigt förändras redovisningen. Det är inte enbart förändringar av internationella redovisningsstandarder, såsom International Financial Reporting Standards (IFRS) utan även nationella normgivare anpassar redovisningsstandarder efter internationella principer. Samtidigt spelar finans- och ekonomiavdelningen en betydligt större roll inom företagets strategiska- och operativa frågor.

Företag och deras ledare bör förstå effekter av hur förändringar i redovisningsregelverket påverkar organisationen, företagets resultat och finansiella ställning samt hur förändringarna påverkar ekonomi- och finansfunktionerna. Detta innebär bl.a. kompetensutveckling, kontinuerlig uppdatering av redovisningsprinciper och interna instruktioner samt implementera nya IT-verktyg för att öka effektiviteten inom finansiell rapportering.

I en tid då företag pressas till att snabbt anpassa sina tjänste- och produktutbud efter en globaliserad marknad måste förändringar i verksamheten även analyseras utifrån ett redovisningsperspektiv. Företag har gjort ett stort arbete med att analysera de senaste årens redovisningsmässiga förändringar av bl.a. ändrade principer för intäktsredovisning, redovisning av finansiella instrument och leasingavtal. Dessa förändringar måste dessutom analyseras utifrån verksamhetsförändringar då ett ändrat utbud eller en anpassning av avtal och leveranser kan få effekter i redovisningen.

Vi ser även att anpassningar av verksamheten kan innebära förvärv av befintliga företag eller en anpassning av koncernen genom en spin-off av en underkoncern. Företagstransaktioner ställer höga krav på att snabbt analysera redovisningsmässiga effekter, och att analysen hela tiden är uppdaterad i enlighet med de senaste regulatoriska förändringarna.

Våra specialister fokuserar på att stödja företag i att navigera i den föränderliga redovisnings- och rapporteringsmiljön och hjälper organisationer att hantera frågor inom redovisning och finansiell rapportering. Vi hanterar dagligen komplexa redovisningsfrågor både i en nationell och global miljö.

EY är en global organisation vilket innebär att vi kan anpassa våra tjänster efter varje företags individuella och unika behov och har specialister över hela världen.  Våra tjänster inkluderar:

  • Stötta företag i att ta fram och dokumentera redovisningsprinciper för hela koncernen
  • Effektiva konverteringar mellan redovisningsregelverk, såsom att byta från K3 eller K2 till IFRS
  • Stärka områden där företag upplever en bristande kvalitet vid intern- eller externrapportering
  • Stötta företag i transaktioner, till exempel genom att identifiera skillnader mellan målbolagens och det förvärvande företagets redovisningsprinciper
  • Stötta företag vid omorganisationer, till exempel vid avyttringar, fusioner och spin-offs.
  • Stöttning i strategier avseende ekonomisk säkring genom användandet av derivat och säkringsredovisning
  • Löpande stöd i redovisningsfrågor
  • Utbildning
Redovisning och rapportering – överväganden med anledning av coronavirusutbrottet

Redovisningsnyheter

Nyhetsbrevet Redovisningsnyheter håller dig uppdaterad om redovisningsnyheter som förväntas påverka svenska företag, främst företag som är noterade på en reglerad marknad.

Till nyhetsbrevenKontakta oss

Gillar du det du har sett? Kontakta oss så får du veta mer.

Direkt till din inkorg

Håll dig uppdaterad med våra nyhetsbrev. 

Prenumerera