Accounting and reporting

I Assurance

Vi på Accounting & Reporting är specialister inom redovisning och finansiell rapportering. Vi arbetar huvudsakligen med analys och kartläggning av komplexa redovisningsfrågor, vägleder konvertering till andra redovisningsregelverk och bevakar effekter av ändringar i den redovisnings- och rapporteringsmässiga regleringen.

Relaterade ämnen IFRS & god redovisningssed

I takt med att redovisningsklimatet blir allt mer komplicerat och i kombination med att intressenterna ställer högre krav på de finansiella rapporternas tillförlitlighet och transparens ökar också kunskapsbehovet hos CFO/ekonomichefer och redovisningsfunktioner. Med vår specialistkompetens kan vi lotsa er igenom det ständigt föränderliga redovisningsklimatet och vara en trygg kontaktpunkt för er ekonomiavdelning i att leverera en förbättrad rapporteringsmetod. 

Bland våra kunder finns allt från små-medelstora företag som redovisar enligt K2 eller K3 till multinationella koncerner som tillämpar IFRS. Vår huvudsakliga inriktning är mot svenska företag, men vi har också nära samarbeten med kontor i andra länder för kunder med som påverkas av utländsk GAAP.

Vår specialistkompetens förekommer främst inom följande områden:

 • 1. Finansiell rapportering

  a. Komplexa redovisningsfrågor

  Vi står alltid redo att hjälpa ditt företag med redovisningsfrågor enligt K2, K3, IFRS, RFR 2 eller andra regelverk så som BFL. Vare sig ditt företag har ingått en sale and leaseback-transaktion, vill undersöka möjligheten att tillämpa säkringsredovisning, planerar att genomföra ett förvärv under gemensamt bestämmande inflytande (common control) eller redovisa ett aktierelaterat ersättningsprogram kan vi erbjuda rådgivning enligt dina förutsättningar och behov. Vårt team av redovisningsspecialister finns tillgängliga oberoende av om du bara vill bolla några frågor eller skriva ett redovisningsmemorandum på ett område.

  Vi bevakar ständigt de förändringar som sker i redovisningen så att er finansiella rapportering är aktuell i enlighet med rådande reglering. Eftersom våra medarbetare har insyn i de frågor som diskuteras hos oberoende organ, så som IASB, EFRAG, FAR, Svenskt Näringsliv och Rådet för finansiell rapportering kan vi tidigt skapa oss en förståelse för hur detta kommer att påverka våra kunder i framtiden.

  b. Förbättring av finansiella rapporter

  Det primära syftet med förbättrad finansiell rapportering är att förklara för investerare hur din organisation skapar värde över tid. Företag som rapporterar enligt ledande branschpraxis ger sina läsare en tydlig bild av hur de olika värdedrivarna i verksamheten förhåller sig till varandra med hjälp av en årsredovisning som är välstrukturerad och lättnavigerad.

  För att hjälpa dig att ta del av och leda praxis inom extern finansiell rapportering kan vi hjälpa till genom förbättringsprojekt relaterat till din delårs- och helårsrapportering. Projektet består bland annat av en väsentlighetsbedömning och förslag till förbättringar genom minskning av ”brus” i informationen, omarbetning och strukturering av notupplysningar samt efterlevnad av tillämpliga upplysningskrav i syfte att få fram mer relevant information till de finansiella rapporternas externa användare. Som externa konsulter kommer vi kunna läsa de finansiella rapporterna med nya ögon, och kunna vara kritiska och konstruktiva och ge er förslag och idéer för att förbättra den externa finansiella rapporteringen.

  c. Policyer, redovisningsprinciper och extern rapportering

  I takt med att redovisningsregelverk utvecklas och ditt företag ingår nya typer av transaktioner eller uppdaterar era avtal uppstår behov av att analysera och dokumentera vilken effekt detta får på redovisningen och den externa rapporteringen (inklusive digital rapportering i form av ESEF/iXBRL) i ditt företag. Våra redovisningsspecialister kan bistå er med att identifiera vilka områden som påverkar ditt företag, analysera effekter och dokumentera analysen och era slutsatser i en policy samt uppdatera finansiella rapporter och den externa rapporteringen för att uppfylla de tillämpliga kraven.

  d. Hållbarhetsredovisning

  Inom Accounting & Reporting arbetar vi även med vägledning kring redovisningen av klimatpåverkan på de finansiella rapporterna, det vill säga kopplingen mellan den hållbarhetsinformation som presenteras i framvagnen och/eller hållbarhetsrapporten och finansiell rapportering med fokus på hur enskilda företags finansiella rapportering påverkas.

 • 2. GAAP-konverteringar

  Genom årens lopp har våra rådgivare specialiserat sig på att hjälpa kunder med GAAP-konverteringar. Vi gör detta på flera olika sätt med utgångspunkt i ditt företags specifika behov.

  Årsredovisningslagen möjliggör omedelbar tillämpning av de internationella IFRS redovisningsstandarder som antagits av EU. Dessutom kan finansiärer kräva att onoterade företag upprättar finansiella rapport enligt IFRS.

  Vi kan bistå er i framtagandet av en konsekvensanalys som ger klarhet i om det kommer vara fördelaktigt för dig och ditt företag att konvertera direkt till IFRS. Om ditt företag redan har beslutat att genomföra en konvertering av redovisningsstandarder hjälper vi till att identifiera de mest relevanta effekterna och perspektiven relaterade till ditt företags finansiella rapporter med utgångspunkt i vad som har störst påverkan. Vi bedömer behovet av att uppdatera system och processer, hjälper till att utarbeta nya redovisningsprinciper, anordnar utbildning för er personal och tar fram ett utkast på årsredovisningsmall och övriga finansiella rapporter enligt era önskemål och i enlighet med den redovisningsstandard som ska implementeras och som tar hänsyn till ditt företags rapporteringskrav.

  En GAAP-konverteringen innebär att många beslut kopplade till era redovisningsprinciper måste fattas. Vi kan även bistå med en benchmarkanalys som jämför ditt företag mot en relevant referensgrupp och hjälpa till att bedöma hur kontrakt eventuellt kan ändras för att anpassas till de nya redovisningsstandarderna.

 • 3. Transaktioner

  Planerar ni att köpa eller sälja ett företag, börsnoteras, genomföra koncernmässiga omstruktureringar, eller ingå ett avtal som väsentligt påverkar er verksamhet och finansiella rapportering? Våra rådgivare och specialister stödjer dig i att analysera effekter inför transaktionens genomförande samt i det praktiska genomförandet och dokumentation av de redovisningsmässiga aspekterna i dessa transaktioner. Exempel på områden:

  • Förvärvsredovisning och frågeställningar kring redovisningsmässig hantering av tilläggsköpeskillingar, avtal med minoritetsaktieägare (put-/calloptioner), omvända förvärv och andra delar av strukturering av transaktioner
  • Proformaredovisning, F-pages och annan typ av finansiell information inför presentation i prospekt eller inför andra typer av transaktioner.
  • Redovisning vid avyttringar eller utdelningar och presentation i finansiella rapporter samt framtagande av sammanslagna finansiella rapporter för den avyttrade/utdelade verksamheten inför börsnotering eller försäljning.
  • Redovisning av fusioner och andra typer av koncernmässiga omstruktureringar
 • 4. Kurser/ utbildning

  För att hjälpa ditt företag att reagera snabbt och bemästra utmaningarna med finansiell rapportering erbjuder vi ett brett utbud av utbildningsmöjligheter och workshops för dina anställda. Utbildningarna tar hänsyn till ditt företags specifika behov och skräddarsys enligt era önskemål. Vi har erfarenhet av att hålla utbildningar för företag verksamma inom privata sektorn, offentlig förvaltning och finanssektorn.

  Exempel på utbildningar och workshops vi framgångsrikt har hållit inkluderar IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, IFRS 16 Leasingavtal och IFRS 9 Finansiella instrument samt cloud computing/SaaS-arrangemang

  Genom våra utbildningar kommer ditt företag få stöd för att övervinna aktuella och framtida utmaningar med redovisning och finansiell rapportering genom att analysera och besvara dem samt stärka ert företags personal.

 • 5. Treasury

  Treasuryfunktioner förväntas ta ett stort ansvar att generera värde i volatila marknader genom smart riskhantering, effektiva processer & kontroller, billiga & kapitaloptimerande finansieringslösningar, samt upprätthållande av regelefterlevnad, både regulatoriskt och redovisningsmässigt. Våra rådgivare och specialister har mångårig erfarenhet av treasury agendan och stödjer dig att ge råd om, analysera och/eller driva:

  • Redovisning av Finansiella Instrument, hantering av nya redovisningsstandarder samt strategier och implementering av säkringsredovisning
  • Kapitaltäckningskonsekvenser för nya produkter och strategier, samt påverkan av nya och förändrade kapitaltäckningsregelverk
  • Transformation av treasuryfunktionen, såsom affärsutveckling & effektivisering, samt design av nya ramverk såsom policies, riktlinjer och processdokumentation
  • Design av strategier för riskhantering, finansiering och andra frågeställningar kopplade till ALM
  • Implementering och/eller val av nya treasury system
Redovisning och rapportering – överväganden med anledning av coronavirusutbrottet

Vill du hålla dig uppdaterad om redovisningsnyheter som förväntas påverka svenska företag?

Prenumerera och läs våra tidigare nyhetsbrev här.

Till nyhetsbrevenFör mer information om redovisningsfrågor

Registrera dig hos My EY och få tillgång till vår kundanpassade International GAAP® 2023.

Läs mer (EN)

För frågor kopplat till koncern- och årsredovisningar upprättade enligt IFRS

Se EY:s exempelårsredovisning, ”Good Group”.

Läs mer (EN)

Är du intresserad av att jobba hos oss?

Läs gärna mer om vad FAAS och andra affärsområden inom EY kan erbjuda dig på.

Läs mer

 

 

affärskvinna och affärsman sitter på balkongen och dricker kaffe

Kontakta oss

Gillar du det du har sett? Kontakta oss så får du veta mer.

Direkt till din inkorg

Håll dig uppdaterad med våra nyhetsbrev. 

Prenumerera