2 minuters lästid 16 dec. 2021
512228060

Inför årsredovisningen 2021

Författare
Göran Abrahamsson

EY Sverige, Partner, Assurance, Nordic IFRS Desk

Entusiastisk specialist med glimten i ögat. Blir glad varje gång jag kan utveckla kundernas finansiella rapportering.

Dan Phillips

EY Sverige, Associate Partner, Assurance, Nordic IFRS Desk

Strävar efter att utveckla företagens finansiella rapportering. Aktiv vindsurfare som gärna tar en löprunda eller en skidtur, antingen på tvären eller på längden.

2 minuters lästid 16 dec. 2021

Företag ska upplysa om effekter av nya eller ändrade IFRS standarder på den aktuella, tidigare eller framtida perioder.

När den första tillämpningen av en ny eller ändrad IFRS har effekt på den aktuella perioden, en tidigare period eller kan ha effekt på framtida perioder, ska företaget upplysa om detta enligt IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar samt fel. Det är även viktigt att tänka på att upplysa om nya principer även om denna nya princip inte är resultatet av ny eller ändrad IFRS utan beror t ex på att företagets verksamhet har förändrats eller ett IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) agenda beslut.

I översikten nedan presenterar vi de nya och ändrade standarder som ska tillämpas för räkenskapsår som inleds 1 januari 2021, 1 januari 2022 respektive 1 januari 2023 eller senare. För en beskrivning av respektive ny eller ändrad IFRS, följ den länk som finns efter respektive tabell. För en mer omfattande sammanfattning avseende nya och ändrade standarder se IFRS Update of standards and interpretations 30 September 2021 | EY - Global.

För agenda beslut från IFRS IC, se separat artikel här.

Avseende nyheter från Rådet för finansiell rapportering, se separat artikel här.

Nya / ändrade IFRS - räkenskapsår som inleds 1 januari 2021 eller senare

Ändringar av IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 och IFRS 16 Referensräntereform – fas 2

Godkänd av EU
13 januari 2021

Ändring av IFRS 4 Försäkringsavtal
Förlängning av det tillfälliga undantaget från att tillämpa IFRS 9

Godkänd av EU
15 december 2020

Ändring av IFRS 16 Leasingavtal
Covid-19-relaterade hyreslättnader efter den 30 juni 2021

Godkänd av EU
30 augusti 2021
tillämpas från 1 april

För mer information läs vidare här.

Nya / ändrade IFRS - tillämpas för räkenskapsår som inleds 1 januari 2022 eller senare

Ändring av IFRS 3 Rörelseförvärv
Hänvisning till det konceptuella ramverket

Godkänd av EU
28 juni 2021

Ändring av
IAS 16 Materiella anläggningstillgångar
Ersättningar före avsedd användning

Godkänd av EU
28 juni 2021

Ändring av
IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar
Förlustkontrakt — Utgifter för att fullfölja kontrakt

Godkänd av EU
28 juni 2021

Årliga förbättringscykeln för IFRS-standarder 2018–2020
IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas
Dotterbolag som tillämpar IFRS för första gången


IFRS 9 Finansiella instrument
10 procent test – borttagande av finansiella skulder

IFRS 16 Leasingavtal
Exempel 13 lease incentives

IAS 41 Jord- och skogsbruk
Skattebetalningar

Godkänd av EU
28 juni 2021

För mer information läs vidare här

Nya/ ändrade IFRS - tillämpas för räkenskapsår som inleds 1 januari 2023 eller senare

IFRS 17 Försäkringsavtal och
Ändring av IFRS 17 Försäkringsavtal 

Godkänd av EU 19 november 2021

Ändring av
IAS 1 Utformning av finansiella rapporter
Klassificering av skulder som kort- eller långfristiga och
Klassificering av skulder som kort- eller långfristiga
- ändring av ikraftträdande datum

Inte godkänd av EU*

Ändring av
IAS 1 Utformning av finansiella rapporter
Upplysningar om redovisningsprinciper

Inte godkänd av EU

Ändring av
IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar samt fel Definition av uppskattningar

Inte godkänd av EU

Ändring av
IAS 12 Inkomstskatter
Uppskjuten skatt hänförlig till tillgångar och skulder från en enskild transaktion

Inte godkänd av EU

* IASB har publicerat ett förslag att senarelägga tillämpningstid till tidigast 2024
För mer information läs vidare här.

Summering

I denna artikel sammanfattar vi nya och ändrade standarder vars effekter på den aktuella, tidigare eller framtida perioder ett företag kan behöva upplysa om i årsredovisningen för 2021.

Om artikeln

Författare
Göran Abrahamsson

EY Sverige, Partner, Assurance, Nordic IFRS Desk

Entusiastisk specialist med glimten i ögat. Blir glad varje gång jag kan utveckla kundernas finansiella rapportering.

Dan Phillips

EY Sverige, Associate Partner, Assurance, Nordic IFRS Desk

Strävar efter att utveckla företagens finansiella rapportering. Aktiv vindsurfare som gärna tar en löprunda eller en skidtur, antingen på tvären eller på längden.