3 minuters lästid 11 okt. 2021
Redovisningsnyheter oktober 2021

Redovisningsnyheter oktober 2021

Författare
Anja Hjelström

EY Sverige, Associate Partner, Assurance, Nordic IFRS Desk

Brinner för att utveckla företagens finansiella rapportering. Ständig trädgårdsamatör som gärna tar ett morgondopp och långa promenader.

Pernilla Lundqvist

EY Sverige, Partner, Assurance, Nordic Accounting and Reporting Leader

Teknik, tränings- och friluftsintresserad ekonom uppvuxen på en gård på Västgötaslätten.Snart 20 års erfarenhet som redovisningsspecialist inom såväl IFRS som nationella regler. Arbetar med flertalet redovisningsområden och branscher med fokus på större och noterade företag. Fokus på argumentation och tolkning av befintliga normer.

3 minuters lästid 11 okt. 2021

Som prenumerant på nyhetsbrevet håller du dig uppdaterad om redovisningsnyheter som förväntas påverka svenska företag, främst företag som är noterade på en reglerad marknad.

I detta nyhetsbrev är fokus på fem olika frågor:

  • Den första artikeln redogör för de agenda beslut som IFRS IC har publicerat under det senaste året. Även om vart och ett av besluten handlar om avgränsade frågor, finns det en förväntan om att dessa frågor har en bredare relevans och det är därför relevant att löpande stämma av om behov finns att ändra företagets tillämpade redovisningsprinciper.

  • Den andra artikeln handlar om ändringarna i IAS 1 vad gäller klassificering av skulder som kort- eller långfristiga. Artikeln betonar att det är lämpligt att se över klassificeringen av skulder och vilken information som lämnas om lånevillkor, särskilt kovenanter.

  • Vår tredje artikel redogör för de föreslagna förändringarna i bokföringslagen avseende kravet att arkivera ursprungsformatet på räkenskapsinformation om den har omvandlats till ett annat format.

  • I en kort artikel finner du därefter en uppdatering avseende ändringar i ESMAs ESEF Reporting Manual.

  • Den sista artikeln behandlar nya regler i Nasdaq Stockholms regelverk för att möjliggöra notering av SPACs i Norden.

Vi har i tidigare nyhetsbrev beskrivit nyheter inom IFRS och från Rådet för finansiell rapportering som ska tillämpas 2021 och framåt. Sedan vårt senaste nyhetsbrev (juni) har flera av dessa ändringar i IFRS godkänts för tillämpning inom EU:

  • Ändringar i IFRS 3 Rörelseförvärv
  • Ändringar i IAS 16 Materiella anläggningstillgångar
  • Ändringar i IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar
  • Årliga förbättringscykeln 2018-2020
  • Ändringar i IFRS 16 Leasingavtal (avseende hyreslättnader till följd av Covid-19)

Nyhetsbrevet kommer som regel en gång i kvartalet. Vi lägger dock löpande ut artiklar på vår hemsida: IFRS och god redovisningssed. I relevanta fall uppdateras artiklarna löpande.

På hemsidan hittar du även tidigare nyhetsbrev samt EY:s globala publikationer (engelska). Bland dessa vill vi särskilt tipsa om följande:

Nu finns även följande uppdaterade EY Core Tools produkter tillgängliga:

Trevlig höstläsning önskar redaktionen!

Summering

Nyhetsbrevet Redovisningsnyheter kommer ut en gång per kvartal och håller dig uppdaterad om nyheter som förväntas påverka svenska företag, främst företag som är noterade på en reglerad marknad. 

Om artikeln

Författare
Anja Hjelström

EY Sverige, Associate Partner, Assurance, Nordic IFRS Desk

Brinner för att utveckla företagens finansiella rapportering. Ständig trädgårdsamatör som gärna tar ett morgondopp och långa promenader.

Pernilla Lundqvist

EY Sverige, Partner, Assurance, Nordic Accounting and Reporting Leader

Teknik, tränings- och friluftsintresserad ekonom uppvuxen på en gård på Västgötaslätten.Snart 20 års erfarenhet som redovisningsspecialist inom såväl IFRS som nationella regler. Arbetar med flertalet redovisningsområden och branscher med fokus på större och noterade företag. Fokus på argumentation och tolkning av befintliga normer.