Chất lượng kiểm toán

EY cam kết thực hiện và cung cấp kiểm toán chất lượng cao và nhất quán trên toàn cầu, bền vững theo thời gian. 

Kiểm toán chất lượng cao tăng cường niềm tin và sự tin tưởng vào thị trường vốn và tạo điều kiện cho tăng trưởng kinh tế. Do đó, duy trì chất lượng kiểm toán ở mức cao nhất là ưu tiên lớn nhất của chúng tôi. Đó là yếu tố quan trọng nhất trong việc ra quyết định của chúng tôi, và là thước đo quan trọng để giữ vững uy tín nghề nghiệp của chúng tôi. 

Chương trình Chất lượng Kiểm toán Bền vững (SAQ) là cam kết của chúng tôi trong việc thực hiện kiểm toán chất lượng cao, nhất quán trên toàn cầu và là nền tảng để giữ chất lượng kiểm toán là trọng tâm chính của chúng tôi.

Chúng tôi tuyển dụng, phát triển và giữ chân nhân sự phù hợp, nắm bắt sự đổi mới, khuyến khích sự đơn giản hóa và theo dõi chặt chẽ những gì chúng tôi làm. Những thay đổi được giới thiệu thông qua SAQ đã đòi hỏi khoản đầu tư đáng kể và tạo ra thay đổi tích cực đối với đội ngũ của chúng tôi và các công ty chúng tôi kiểm toán.

 
Ý tưởng mới nhất

Direct to your inbox

Stay up to date with our Editor's picks newsletter. 

Subscribe

Báo cáo chất lượng kiểm toán toàn cầu

Làm thế nào kiểm toán chất lượng nâng cao niềm tin

Tìm hiểu thêm (tiếng Anh)

Contact us

Like what you’ve seen? Get in touch to learn more.