Prowadzenie dochodzeń i zarządzanie zgodnością

Obszar: Audyt

W obliczu działań na rzecz egzekwowania przepisów i rosnącej nietolerancji wśród społeczeństwa dla nieetycznych działań podejmowanych przez firmy eksperci EY pomagają organizacjom wzmocnić ogólne zasady umożliwiające zapewnienie etyczności i spójności oraz zgodności z przepisami. A jeżeli wystąpiłyby naruszenia lub podejrzenia nadużyć finansowych lub korupcji, nasz zespół pomaga w podjęciu szybkich działań w celu ochrony działalności naszych klientów.

Co EY może dla Ciebie zrobić?

Zarządzanie zgodnością

Uczciwość stanowi podstawę biznesu we współczesnym świecie. Chodzi tu nie tylko o postępowanie zgodnie z prawem, ale także o postępowanie, które jest właściwe.

Współpracujemy z firmami, aby zweryfikować obowiązujące w nich programy compliance i wprowadzić w nich usprawnienia, a także, aby zagwarantować, że wdrożono odpowiednie struktury zarządzania i zapewniania zgodności, które pomogą zapobiec naruszeniu przepisów.

Pomagamy także wprowadzić kulturę uczciwości w całej organizacji oraz wdrożyć zachowania, które służą wzmocnieniu działalności, ochronie marki, a także zmniejszeniu liczby kosztownych przypadków zakłócających rytm działalności.

Dzięki śledczej analizie danych oraz wykorzystaniu technologii do analizy środków dowodowych w fazie przedprocesowej możemy zweryfikować duże ilości danych, aby zapewnić zgodność z wymaganiami regulacyjnymi oraz aby przeprowadzić pogłębioną analizę umożliwiającą opracowanie konkretnych programów, które są zgodne z profilem biznesowym spółki oraz z jej profilem ryzyka.

Pomagamy:

  • ocenić mocne i słabe strony procesu zarządzania ryzykiem braku zgodności oraz kultury compliance;
  • przeprowadzić weryfikację i analizę dużej ilości danych, aby ocenić narażenie firmy na ryzyko braku zgodności;
  • wdrożyć zintegrowane zasady etyki biznesowej i zgodności z przepisami w firmie;
  • zmniejszyć ryzyko braku zgodności w związku z relacjami biznesowymi z podmiotami zewnętrznymi, dostawcami, przedstawicielami i innymi kontrahentami.

Prowadzenie dochodzeń

Jeżeli coś pójdzie nie tak, nawet podejrzenie nieprawidłowości może szybko zniszczyć firmę, jej sytuację finansową i reputację.

Jeżeli dojdzie do najgorszego, najważniejszą rzeczą jest zapobieżenie dalszym stratom lub dalszemu narażeniu reputacji na szwank.

Nasz dedykowany międzynarodowy zespół specjalistów ds. dochodzeń, audytorów śledczych, specjalistów w dziedzinie compliance oraz w dziedzinie technologii pomaga firmom podjąć szybkie działania w przypadku domniemanych nadużyć finansowych, podejrzenia korupcji i innego rodzaju uchybień. Zapewnia także wsparcie podczas ewentualnych dalszych postępowań prowadzonych przez organy nadzoru, postępowań cywilnoprawnych lub karnoprawnych.

Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii śledczych i narzędzi do wizualizacji danych możemy szybko zgromadzić fakty i dowody, które pomogą nam ocenić skalę problemu i pomóc firmom w zarządzaniu obawami wszystkich zainteresowanych stron.

Wspieramy doradców prawnych, analizując różne źródła danych w celu zidentyfikowania powiązań, charakterystycznych zachowań i innych anomalii, oraz prezentując ustalenia podczas postępowań prawnych.

  • Mamy możliwość szybkiego zbadania podejrzeń nieprawidłowości
  • Skutecznie zaspokajamy żądania przedstawienia informacji wysuwanych przez organy nadzoru
  • Przygotowujemy do procesu w odpowiedzi na zidentyfikowane kwestie
  • Wykazujemy zainteresowanym stronom, że podjęto działania w celu ograniczenia ryzyka niewłaściwego zachowania w przyszłości

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.