Usługi aktuarialne

Istotne zmiany regulacyjne, niepewność ekonomiczna, innowacje technologiczne i rosnące oczekiwania konsumentów to wyzwania, na które odpowiedź jest kluczem do osiągania rentowności przez zakłady ubezpieczeń dokonujących właściwych zmian strategicznych, inwestycyjnych i operacyjnych. Pomagamy w podejmowaniu świadomych decyzji w dobie transformacji technologicznej i regulacyjnej.  

Jak EY może pomóc?

Nasze usługi opierają się na efektywny połączeniu głębokiej wiedzy na temat zaawansowanych metod aktuarialnych i analitycznych, zrozumienia kontekstu biznesowego i regulacyjnego oraz umiejętności praktycznego zastosowania najnowszych narzędzi i technologii.

Nasze doświadczenie zbudowaliśmy, pracując dla wiodących międzynarodowych koncernów ubezpieczeniowych, ale również mniejszych lokalnych zakładów, banków, funduszy inwestycyjnych, a także organów nadzoru i innych instytucji działających aktywnie na rynkach ubezpieczeniowych w Europie i na świecie.

Nasze usługi

Świadczymy zintegrowane usługi we wszystkich obszarach działalności zakładów ubezpieczeń. Należą do nich:

 • Zastosowanie robotów (RPA)

  Zastosowanie oprogramowanie typu Robotics Process Automation (RPA) pozwala zwiększyć jakość i wydajność procesów biznesowych. EY wspiera klientów w automatyzacji procesów w obszarach finansów, ryzyka i aktuariatu i jest liderem w zakresie wdrażania narzędzi RPA w Europie.

 • Transformacja procesów aktuarialnych i off-shoring

  Ubezpieczyciele dążą do konsolidacji swoich systemów aktuarialnych oraz integracji sprawozdawczości w zakresie ryzyka i finansów, w celu skrócenia czasu raportowania oraz uzyskania efektywności kosztowych.

  Inwestycje w tym zakresie obejmują standaryzację i automatyzację procesów oraz wykorzystanie off-shoringu i centrów usług wspólnych.

  Posiadamy unikalne doświadczenie potwierdzone referencjami klientów ubezpieczeniowych w Polsce i w Europie w zakresie optymalizacji i automatyzacji procesów aktuarialnych. Pomagamy naszym klientom uprościć infrastrukturę obliczeniową, zredukować koszty i znacząco skrócić czas raportowania.

 • Zaawansowane rozwiązania analityczne i taryfikacja

  Dostarczamy rozwiązania analityczne pozwalające na zastosowanie metod statystycznych i modeli aktuarialnych do analizy dostępnych wewnętrznych oraz zewnętrznych źródeł danych o klientach, odszkodowaniach i świadczeniach oraz przedmiotach ubezpieczenia i ich zastosowaniu do podejmowania kluczowych decyzji biznesowych.

  Jednym z kluczowych obszarów zastosowań modeli statystycznych i aktuarialnych w ubezpieczeniach jest ustalanie taryf składek. Właściwa taryfikacja jest kluczem do sukcesu zakładu ubezpieczeń. Nasz zespół może udzielić wsparcia zarówno w przeglądzie i ustalaniu taryf w ubezpieczeniach majątkowych (z wykorzystaniem narzędzi GLM i metod optymalizacji cenowej), przeglądzie i ustalaniu wysokości składek w ubezpieczeniach życiowych oraz opracowaniu analiz zyskowności produktów i projekcji rozwoju portfela przy różnych scenariuszach. Poza obszarem taryfikacji wykorzystujemy nasze kompetencje i narzędzia analityczne w:

  • Analizie danych o retencji klientów – identyfikacji strategii pozwalającej na zmniejszenie współczynnika zerwanych umów
  • Analizie danych szkodowych – optymalizacji procesów likwidacji szkód
  • Analizie danych dotyczących rezerw szkodowych – kapitalizacji świadczeń rentowych, rezerwowaniu dużych szkód, tworzeniu rezerwy inicjalnych
  • Analizie danych o wyłudzeniach i oszustwach ubezpieczeniowych.
 • Audyt

  Realizujemy aktuarialne wsparcie audytu finansowego zgodnie z globalną metodyką EY w obszarze audytów i przeglądów aktuarialnych.

  Zakres naszego wsparcia obejmuje: przeglądy rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (statutowych oraz najlepszego oszacowania) oraz ich niezależne przeliczenia; weryfikację wymogów kapitałowych Solvency II (wyznaczonych przy zastosowaniu formuły standardowej lub modelu wewnętrznego); klasyfikację produktów zgodną z IFRS 4; analizę taryfikacji składek ubezpieczeniowych; weryfikację kontroli wewnętrznych i wsparcia audytu wewnętrznego w spółkach ubezpieczeniowych.

 • Usługi doradztwa ilościowego w zakresie bankowości i rynków kapitałowych

  Opracowujemy i wdrażamy ilościowe metody pomiaru ryzyka dla banków i branż towarowych, obejmujące ryzyko kredytowe, rynkowe i operacyjne.

  Biorąc pod uwagę wymogi kapitałowe i doradztwo regulacyjne, implementacja modelu wewnętrznego na potrzeby wyliczenia wymogu kapitałowego Solvency II jest szansą ale również wyzwaniem dla zakładów ubezpieczeń, w sprostaniu którego pomóc może zespół EY.

 • Wymogi kapitałowe i doradztwo regulacyjne

  Posiadamy szereg specjalistów którzy uczestniczyli w projektach związanych z modelami wewnętrznymi Solvency II dla międzynarodowych klientów obejmujących nastęujące rozwiązania:

  Wdrożenie i koordynowanie (rozwój koncepcji, zarządzanie projektem) modeli wewnętrznych.

  Kalibrację poszczególnych ryzyk·oraz kalibrację zależności pomiędzy ryzykami i agregację wymogu kapitałowego.

  Wdrożenie dodatkowych wymogów związanych z implementacją modelu wewnętrznego w szczególności analizy Profit & Loss Attribution.

 • Pomiar ryzyka cyber i ubezpieczenie od skutków ataków

  W obliczu skutków rosnącej liczby ataków cybernetycznych, przedsiębiorstwa starają się skuteczniej mierzyć i zarządzać ryzykiem operacyjnym wynikającym z potencjalnego naruszenia bezpieczeństwa ich systemów informatycznych. Wraz z pojawieniem się norm odnoszących się do danych o atakach cybernetycznych oraz coraz bardziej zaawansowanych technik pomiaru ryzyka, kwestie związane z ryzykiem cybernetycznym mogą być w większym stopniu kontrolowanie i zarządzane przez korporacje i ubezpieczycieli.

  Nasz doświadczony zespół Cyber Risk ze wsparciem zespołu aktuarialnego świadczy zintegrowane usługi dla zakładów ubezpieczeń związane z opracowywaniem strategii w zakresie ataków cybernetycznych oraz w przygotowywaniem oferty produktów ubezpieczeniowych chroniących przedsiębiorstwa przed skutkami takich ataków.

 • Fadata

  Fadata jest szybko rozwijającym się dostawcą usług IT dla sektora ubezpieczeniowego, z którą ściśle współpracujemy, aby pomóc ubezpieczycielom we wdrożeniu systemu Fadata. Eksperci aktuarialni wspierają konfigurację produktów i rozwój kluczowych procesów ubezpieczeniowych i aktuarialnych w zakresie rezerw, taryfikacji i underwritingu.

 • Sprawozdawczość finansowa - MSSF 17

  Nowy standard sprawozdawczości finansowej MSSF 17 to niewątpliwie największe regulacyjne wyzwanie dla sektora ubezpieczeniowego w najbliższej przyszłości.

  Zespół EY oferuje kompleksową pomoc we wdrożeniu standardu MSSF 17 obejmującą takie obszary jak: szkolenia i warsztaty MSSF 17 dla pracowników, oraz planowanie prac wdrożeniowych: ocena wpływu standardu na sprawozdania finansowe, opracowanie planu wdrożenia, analiza luki. Oferujemy także opracowanie metodyki MSSF 17 i wsparcie w przeprowadzeniu próbnych wyliczeń i raportowania, a także opracowanie i wdrożenie narzędzi do wyliczeń MSSF 17, wsparcie we wdrożeniu narzędzi dedykowanych do MSSF 17 oferowanych przez zewnętrznych dostawców, wdrożenia narzędzi do planowania finansowego wg MSSF 17. Wspieramy również w obszarze raportowania (nowy plan kont oraz nowa struktura sprawozdań finansowych i ujawnień MSSF 17).

 • Przeglądy rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia

  Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia są niewątpliwie najbardziej znaczącą pozycją bilansu zakładów ubezpieczeń majątkowych, a zmiana stanu rezerw często ma dominujący wpływ na wynik finansowy. Dodatkowo oszacowanie zobowiązań z tytułu niewypłaconych odszkodowań, stanowi integralną część procesu wyceny produktów, w szczególności dla ryzyk charakteryzujących się długi okresem zgłaszani i likwidacji szkód. Rezerwy szkodowe są ważnym elementem kalkulacji wymogu kapitałowego i środków własnych na jego pokrycie.

  Dodatkowo oszacowanie zobowiązań z tytułu niewypłaconych odszkodowań, stanowi integralną część procesu wyceny produktów, w szczególności dla ryzyk charakteryzujących się długi okresem zgłaszani i likwidacji szkód. Rezerwy szkodowe są ważnym elementem kalkulacji wymogu kapitałowego i środków własnych na jego pokrycie.

  Niezależnie od tego czy pełnimy rolę aktuariusza zakładu, wykonujemy niezależne przeliczenie rezerw czy wpieramy audyt sprawozdań finansowych, eksperci EY stosują najbardziej zaawansowane i adekwatne podejścia i metodyki, uspójnione na poziomie globalnym, ale uwzględniające lokalną specyfikę ryzyka i procesu likwidacji szkód.

 • Ubezpieczenia zdrowotne i opieka zdrowotna

  Mając na uwadze rosnące koszty, starzenie się społeczeństwa, niedopasowaną infrastrukturę, ograniczone zasoby i zmieniające się przepisy, ubezpieczyciele działający aktywnie w sektorze zdrowotnym muszą opracowywać nową ofertę i szukać nowych sposobów działania.

  Rynki opieki zdrowotnej w poszczególnych krajach to wielkie wyzwanie, ale jednocześnie możliwości wzrosty i rozwoju poprzez wykorzystanie przełomowych technologii jak i zaawansowanej analizy danych.

  Eksperci aktuarialni EY pracują wspólnie ze strategami i ekonomistami, specjalistami w zarządzaniu publicznymi systemami opieki zdrowotnej i prywatnych ubezpieczeniach zdrowotnych, a także inżynierami wspólnie opracowując przyszłościowe rozwiązania wspierające szeroko rozumianą opiekę zdrowotną.

 • Doradztwo inwestycyjne

  W obecnym otoczeniu rynkowym, ubezpieczyciele dążą do optymalizacji zwrotu, skorygowanego o ryzyko poprzez bardziej innowacyjne inwestycje, a zarządzający majątkiem i aktywami coraz ściślej współpracują ze swoimi inwestorami instytucjonalnymi, w tym z zakładami ubezpieczeń.

  Zespół EY Global Investment Advisory specjalizuje się w pracy z każdym z tych sektorów, w celu zwiększenia wartości ich portfela inwestycyjnego, poprzez połączenie zasobów z zapleczem finansowym, aktuarialnym, księgowym, podatkowym, ilościowym, wyceny i finansów przedsiębiorstw. Mamy unikalne doświadczenie w opracowywaniu rozwiązań dedykowanych zakładom ubezpieczeń

 • Ryzyko długowieczności

  Ryzyko długowieczności wynikające ze światowych trendów populacyjnych jest niezwykle istotne dla ubezpieczycieli oferujących produkty rentowe.

  Dzielimy się wiedzą na temat aktualnych trendów i praktyki rynkowej z naszymi klientami, wspieramy w tym obszarze procesy audytu sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń, szukamy rozwiązań umożliwiających transfer ryzyka długowieczności w projektach doradczych.

 • Usługi "managed services"

  Nasze usługi ‘managed services’ pomagają klientom realizującym strategie outsourcingu przy powtarzających się, pracochłonnych i/lub niezwiązanych z działalnością podstawową czynnościach, niezbędnych do prowadzenia codziennych wyliczeń aktuarialnych i związanych z nimi procesów ubezpieczeniowych.

  Potencjalne obszary współpracy w ramach outsourcingu i co-sourcingu obejmują:

  • Zaawansowaną analizę danych
  • Sprawozdawczość finansową: wyceny zobowiązań, uzgodnienia i kontrolę jakości danych
  • Modelowanie: utrzymanie, rozwój i obsługę modeli aktuarialnych
  • Zarządzanie ryzykiem, w tym walidację modeli 
 • Wsparcie transakcyjne

  Zapewniamy naszym klientom kompleksowe wsparcie transakcji obejmujących zakłady ubezpieczeń lub ich wydzielone portfele.

  Aktuariusze EY pełnią kluczowe role w procesach finansowego i aktuarialnego due diligence, a także wycenach wartości firm ubezpieczeniowych. Nasze doświadczenie zapewnia odpowiednie wsparcie transakcji od etapu wstępnej wyceny do momentu integracji po połączeniu.

 • Modelowanie aktuarialne

  Modelowania aktuarialne jest niezmiennie krytycznym elementem prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, a wskutek zmian regulacyjnych i rosnących wymogów jego rola staje się jeszcze bardziej. Modelowanie aktuarialne stanowi podstawę sprawozdawczości finansowej, wyceny zobowiązań, wyznaczanie wymogów kapitałowych, zarządzania ryzykiem, dopasowania aktywów i pasywów, a także planowania biznesowego i taryfikacji.

  Eksperci EY gwarantują głębokie zrozumienie zagadnień teoretycznych w połączeniu z doświadczenie praktycznym i umiejętnościami dostosowania podejścia do ograniczeń operacyjnych i biznesowych. Nasz zespół posiada również wiedzę i praktyczne umiejętności w wykorzystaniu specjalistycznego, komercyjnego oprogramowanie aktuarialnego jak i pakietów open source (R, Python).

 • Doradztwo w zakresie funduszy emerytalnych

  Przedsiębiorstwa, rządy i zarządcy funduszy emerytalnych stale poszukują wsparcia w zakresie projektowania efektywnych rozwiązań emerytalnych, zarządzania kosztami i zarządzaniu ryzykiem. Udzielamy porad we wszystkich tych dziedzinach.

 • Innowacje produktowe

  Dostarczamy naszym klientom wiedzy na temat wykorzystania najnowszych technologii, innowacji i trendów w ofercie produktowej firm ubezpieczeniowych.

  Nasze innowacyjne podejścia i wizja rozwoju rynku ubezpieczeniowego w przyszłości daj naszym klientom przewagę konkurencyjną: możliwość zaoferowania nowych produktów, zwiększenie zadowolenia klientów z obsługi przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności procesów biznesowych i rentowności.

 • Usługi zarządzania ryzykiem

  Zarządzanie ryzykiem pozostaje ważnym obszarem w działalności zakładów ubezpieczeń w kontekście globalnych zmian regulacyjnych oraz ekonomicznych.

  Pomagamy wdrażać nowe elementy systemów zarządzania ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń w taki sposób, aby z jednej strony zapewnić zgodność z regulacjami, a z drugiej przynieść jak najwięcej korzyści biznesowych.

 • Plany naprawy oraz plany restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (Recovery & Resolution Plans – RRP)

  Plany naprawy oraz plany restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji mają na celu utrzymanie stabilności w sektorze finansowym, bez uszczerbku dla klientów i systemu finansowego, a także bez konieczności wykorzystania funduszy publicznych. Plan naprawy to mapa drogowa dla samego ubezpieczyciela, ale również zapewnienie dla instytucji nadzorującej, że ubezpieczyciel może sam wyjść z sytuacji kryzysowej. Musi być spójny i integralny z innymi dokumentami i rozwiązaniami już wdrożonymi w zakładzie ubezpieczeń.

  Z kolei plan restrukturyzacji jest opracowywany przez KNF przy istotnym zaangażowaniu zakładu ubezpieczeń. Zostanie on wdrożony w przypadku, w którym plan naprawy nie odnosi pożądanych skutków oraz kiedy sytuacja finansowa zakładu ubezpieczeń umożliwia podjęcie działań restrukturyzacyjnych bez konieczności wykorzystania środków publicznych. EY jest wiodącym doradcą w zakresie przygotowywania planów naprawczych i planów restrukturyzacji na potrzeby nadzoru wspierającym większość globalnych grup ubezpieczeniowych. Jesteśmy w stanie udzielić wsparcia w zakresie planowania ciągłości operacyjnej w przypadku kryzysu i wdrożenia usprawnień, korzystając z pakietu sprawdzonych narzędzi, metodologii i doświadczenia regulacyjnego.

 • Optymalizacja struktur właścicielskich i kapitałowych

  Zakłady ubezpieczeń aktywnie poszukują optymalnych struktur prowadzenia i finansowanie biznesu, ograniczających ryzyko i maksymalizujących zwrot z aktywów.

  EY oferuje dostęp do najlepszych praktyk globalnych i efektywne rozwiązania pozwalające na optymalizację struktur kapitałowych oparte o wiodącą ekspertyzę z obszarów finansów, aktuariatu, rachunkowości podatków i doradztwa transakcyjnego. Doradzamy naszym klientom również w opracowywaniu i wdrażaniu miar rentowności uwzględniających ryzyko, a także wspieramy ich w efektywnej i przejrzystej komunikacji z inwestorami.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj sie z nami.