Ulgi podatkowe i dotacje dla przedsiębiorców

Ulga B+R, możliwość  wynagradzania z wykorzystaniem 50% KUP czy Innovation Box – to tylko niektóre z możliwych instrumentów wspierania innowacyjnych przedsiębiorców. W EY podpowiemy jak skorzystać z dostępnych form wsparcia, którą ulgę wybrać oraz kompleksowo pomożemy w procesie jej wdrożenia.

Powiązane tematy Doradztwo podatkowe

Co EY może dla Ciebie zrobić

Dynamika oraz ilość zmian w prawie podatkowym powoduje, że przedsiębiorcom trudno jest zorientować się, z jakich form wsparcia i na jakich zasadach mogą dziś skorzystać. Dziś równolegle wobec siebie funkcjonuje szereg form wsparcia przedsiębiorców: ulgi podatkowe, możliwość zwiększenia kosztów uzyskania przychodów, odpisy od podstawy opodatkowania, preferencyjne stawki podatkowe w PIT, preferencje regionalne dla inwestycji. Nasz zespół pomoże w przygotowaniu pogłębionej analizy możliwych do zastosowania ulg. Ocenimy także potencjalne oszczędności w poszczególnych obszarach firmy.

Jak EY może pomoc?

 • Zidentyfikujemy obszary potencjalnie kwalifikujące się do poszczególnych ulg.
 • Przedstawimy wstępną, szacowaną korzyć finansową, jaka może zostać uzyskana w firmie.
 • Zidentyfikujemy potencjalne ryzyka oraz możliwości ich minimalizacji.
 • Sporządzimy raport wraz z rekomendowanym planem dalszych działań.
 • Ulga B+R

  Ulga B+R to jedna z nielicznych dostępnych obecnie dla podatników możliwości zmniejszenia obciążeń podatkowych, a więc poprawy efektywności finansowej biznesu. Funkcjonuje w polskim systemie podatkowym od 2016 roku, kiedy to zastąpiła tzw. ulgę technologiczną.

  Dzięki uldze B+R podatnik może dwukrotnie rozpoznać niektóre koszty podatkowe.

  Aby zastosować Ulgę B+R, konieczne jest systematyczne ponoszenie kosztów związanych z:

  • opracowywaniem nowych produktów, usług lub procesów
  • pracami nad ulepszeniami istniejących produktów, usług lub procesów
  • tworzeniem nowych funkcjonalności do istniejących produktów
  • opracowywaniem nowych zastosowań dla istniejących produktów.
  • Prace te mogą być prowadzone zarówno na potrzeby własne, jak i na zlecenie klienta lub grupy kapitałowej. Nie ma także znaczenia, czy rozwój dotyczy produktów oferowanych na zewnątrz, czy też wewnętrznych procesów firmy.

  Dodatkowe odliczenie dotyczy następujących kosztów związanych z działalnością B+R:

  • wynagrodzenia z narzutami pracodawcy (także wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło)
  • nabycie materiałów i surowców
  • nabycie drobnego sprzętu
  • niektóre usługi doradcze, ekspertyzy, opinie
  • koszty korzystania z aparatury
  • koszty uzyskania patentu
  • amortyzacja środków trwałych i WNiP

  Rozwiązanie to dostępne jest dla wszystkich podatników, niezależnie od branży, rozmiaru czy modelu biznesowego. Od 2018 roku możliwe jest korzystanie z Ulgi B+R także przez przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie SSE.

 • Innovation Box

  Dzięki skorzystaniu z ulgi IP Box, możliwe jest zastosowanie 5% stawki podatku w odniesieniu do niektórych dochodów. IP Box stanowi szczególnie interesujące rozwiązanie dla podatników już korzystających z Ulgi B+R.

  Dzięki nowej uldze podatnik może zastosować obniżoną (5%) stawkę podatku do niektórych dochodów z własności intelektualnej.

  Aby skorzystać z ulgi IP Box, konieczne jest rozwijanie kwalifikowanych praw własności intelektualnej (tzw. KPWI):

  • praw autorskich do programów komputerowych,
  • patentów,
  • praw ochronnych na wzór użytkowy,
  • raw z rejestracji wzoru przemysłowego,
  • praw z rejestracji topografii układu scalonego,
  • dodatkowych praw ochronnych dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
  • praw z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
  • wyłącznych praw hodowcy do odmiany roślin.

  Do dochodów podlegających preferencyjnemu opodatkowaniu należą:

  • dochód ze sprzedaży KPWI
  • opłaty należności licencyjne
  • wartość KPWI w cenie sprzedaży produktu lub usługi
  • odszkodowanie za naruszenie KPWI

  IP Box mogą stosować wszyscy przedsiębiorcy, którzy uzyskują dochody z powyższych źródeł, niezależnie od branży czy skali działania. Można go także łączyć z Ulgą B+R, prowadzeniem działalności na terenie SSE czy też na podstawie decyzji o wsparciu w ramach PSI. Warto jednak przed wdrożeniem tych mechanizmów przeanalizować i zabezpieczyć swój model biznesowy, w szczególności w odniesieniu do zagadnień cen transferowych.

  IP Box to także instrument, który pracodawcy z branży IT mogą zaoferować swoim kontrahentom, współpracującym z nimi na zasadzie b2b.

 • Prawa Autorskie

  Model wynagrodzenia oparty o przeniesienie praw autorskich do efektów pracy pracownika w postaci utworów pozwala na stosowanie podwyższonych, 50% kosztów uzyskania przychodu. Oznacza to, że wypłacone co miesiąc pracownikowi wynagrodzenie brutto dla celów wyliczenia PIT będzie pomniejszane o kwotę stanowiącą nieco mniej niż połowę tego wynagrodzenia. W rezultacie wynagrodzenie wypłacane pracownikom „do ręki” jest istotnie wyższe w porównaniu z modelem naliczania standardowych, kwotowych kosztów uzyskania przychodu.

  Rozwiązanie tego typu funkcjonuje na rynku od kilkunastu lat. W ostatnim czasie uległo ono ograniczeniu. Nadal jest jednak dostępne dla pracowników zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową oraz działalność związaną z programami komputerowymi. Z naszych obserwacji wynika, że omawiane rozwiązanie jest praktyką rynkową dla podmiotów, u których wspomniane rodzaje działalności występują.

  Powiązanie modelu wyliczania 50% kosztów uzyskania przychodu z działalnością rozwojową w firmie, stanowi kolejny przykład promowania przez ustawodawcę tego typu aktywności. Podmioty, które zidentyfikują tego typu działalność u siebie w naturalny sposób mogą wdrożyć bezpieczne rozwiązania umożliwiające pracownikom korzystanie z preferencji popularyzowanej przez ustawodawcę. Z naszego doświadczenia wynika, że tego typu rozwiązanie stanowi dobrą motywację dla pracowników do zaangażowania się w prace rozwojowe firmy.

 • PSI

  Polska Strefa Inwestycji (PSI) to instrument, w ramach którego inwestorzy mogą korzystać ze zwolnień z podatku dochodowego w związku z realizacją nowych inwestycji (zarówno przemysłowych, jak i usługowych) zlokalizowanych w dowolnym miejscu Polski.

  PSI to główny instrument wsparcia zarówno dla nowych inwestorów, jak i istniejących przedsiębiorstw. Zapewnia ona możliwość uzyskania zwolnień podatkowych na okres od 10 do 15 lat. Wysokość zwolnienia może wynieść nawet do 70% kosztów kwalifikowanych w zależności od lokalizacji inwestycji i wielkości przedsiębiorcy. Kosztami kwalifikowanymi mogą być koszty inwestycji albo dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników.

  Aby skorzystać ze wsparcia, konieczne jest spełnienie kryteriów:

  • ilościowych - minimalna wartość inwestycji (od 0,2 do 100 mln PLN uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa i poziomu bezrobocia w danym powiecie), oraz
  • jakościowych różniących się w zależności od typu inwestycji (przemysłowa lub usługowa) - konieczność uzyskania 4, 5 lub 6 z 10 pkt w zależności od lokalizacji.

  Rozwiązanie to dostępne jest dla większości przedsiębiorców, niezależnie od branży, wielkości czy struktury kapitałowej pod warunkiem spełnienia kryteriów ilościowych i jakościowych. Aby uzyskać decyzję o wsparciu, która określa warunki korzystania ze zwolnienia podatkowego, należy złożyć do Zarządzającego Obszarem wniosek o wydanie decyzji o wsparciu. W praktyce cała procedura wraz z przygotowaniem wszystkich wymaganych dokumentów trwa maksymalnie 2-3 miesiące.

  Po uzyskaniu decyzji o wsparciu przedsiębiorca jest uprawniony do zwolnienia z podatku dochodowego w odniesieniu do dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu oraz prowadzonej na terenie określonym w decyzji o wsparciu.

 • Dotacje na B+R

  Fundusze UE to instrument, w ramach którego inwestorzy mogą uzyskać dotację bezzwrotną m.in. na działalność badawczo – rozwojową (B+R).

  Wsparcie na działalność B+R może być udzielane jako pomoc regionalna (np. na tworzenie Centrum B+R) lub jako pomoc horyzontalna (np. na realizację projektów B+R). W przypadku pomocy regionalnej wysokość pomocy zależy od lokalizacji inwestycji oraz wielkości przedsiębiorcy. W przypadku pomocy horyzontalnej wysokość pomocy jest taka sama dla każdej lokalizacji, ale różnicuje ją typ prowadzonych prac (badania aplikacyjne /prace rozwojowe) oraz wielkość przedsiębiorstwa starającego się o wsparcie.

  Kosztami kwalifikowanymi mogą być koszty inwestycji albo koszty operacyjne (w zależności od rodzaju konkursu).

  Do kosztów kwalifikowanych inwestycji należą m.in. koszty:

  • nabycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (w tym prawa użytkowania wieczystego)
  • nabycia albo wytworzenia środków trwałych wraz z kosztem instalacji i uruchomienia,
  • nabycia robót i materiałów budowlanych,
  • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

  Do kosztów kwalifikowanych operacyjnych należą m.in. koszty:

  • wynagrodzeń pracowników B+R
  • amortyzacji aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i prawnych
  • materiałów
  • podwykonawstwa
  • elementów służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej

  Aby skorzystać ze wsparcia, konieczne jest spełnienie kryteriów ilościowych (różne progi wejścia w zależności od konkursu) oraz jakościowych, a także złożenie aplikacji w określonym dla wybranego konkursu terminie. Dodatkowo przedsiębiorcy posiadający status małego i średniego przedsiębiorstwa (MŚP) mogą oprócz wsparcia na B+R ubiegać się na dofinansowanie fazy wdrożeniowej (produkcyjnej).

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY.

Subskrybuj

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.