Dofinansowanie do wynagrodzeń z Tarczy Antykryzysowej nadal możliwe

Kontakt lokalny

Eliza Skotnicka

24 wrz 2020
Kategorie Alerty
Jurysdykcje Polska

Gdy Tarcze Antykryzysowe wchodziły w życie, wielu pracodawców skorzystało z przewidzianego w nich dofinansowania do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Choć temat ten - przez ostatnie miesiące - nieco przycichł to warto pamiętać, że nadal można z niego skorzystać. Przedłużona została właśnie możliwość aplikowania o tą formę pomocy finansowej. Mimo, iż ostateczny termin składania wniosków miał upłynąć 27 września 2020 r.  

Na mocy art. 1 ustawy z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (czyli tzw. Tarczy Antykryzysowej) przedłużono możliwość składania wniosków o przyznanie świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników na podstawie art. 15g oraz 15gg Tarczy Antykryzysowej do 30 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.  Ustawa ta weszła w życie 24 września 2020 r.

Wciąż zatem dostępne jest dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z FGŚP, którzy są objęci przestojem ekonomicznym albo został im obniżony wymiar czasu pracy. Nowością wprowadzoną Tarczą 4.0 była możliwość uzyskania wsparcia również w stosunku do pracowników, którzy nie zostali objęci obniżonym wymiarem etatu ani przestojem ekonomicznym, która w dalszym ciągu może być stosowana i cieszy się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców.

Jakie są warunki skorzystania z dofinansowania?

Ze wsparcia z Tarczy Antykryzysowej mogą skorzystać przedsiębiorstwa, w których wystąpił spadek obrotów w następstwie wystąpienia COVID-19:

  • nie mniejszy niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego lub
  • nie mniejszy niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników jest możliwe do wysokości połowy wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Należy przy tym pamiętać, że dofinansowanie wynagrodzenia dotyczy tylko tych pracowników, których wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku było nie wyższe niż 300% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – w chwili obecnej próg ten wynosi 15 073,44 zł brutto.

Warto również zaznaczyć, że z możliwości skorzystania z dofinansowania mogą skorzystać tylko ci przedsiębiorcy, którzy nie uzyskali jeszcze pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy ze wcześniejszych tarcz antykryzysowych. W praktyce oznacza to, że jeżeli pracodawca korzystał już z pomocy w ramach Tarczy 1.0 albo dofinansowania od starosty (i wykorzystał w tym zakresie pełne dostępne wsparcie), to nie może ubiegać się ponownie o pomoc dla tych samych pracowników.

Z doświadczeń EY wynika jednak, że bardzo często pracodawcy nie mieli możliwości skorzystania z wcześniejszej formy wsparcia dla wszystkich pracowników, bowiem nie mogli np. obniżyć im wymiaru czasu pracy albo zdecydowali się przywrócić wcześniej pracę w pełnym wymiarze ze względów biznesowych. Co również istotne, pracodawca spełniający warunki wskazane w przepisach może wnioskować o wsparcie również dla nowozatrudnionych pracowników. Dlatego Tarcza Antykryzysowa nadal daje im możliwości skorzystania z dofinansowania.
Joanna Charchuła - Pietrzyk - Manager w EY

Dofinansowanie do wynagrodzeń można otrzymać zarówno do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, o ile z tytułu umowy tej zleceniobiorca podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym.

Do kiedy można składać wniosek o dofinansowanie?

W związku z przedłużającą się pandemią koronawirusa, znowelizowane przepisy, które weszły w życie 24 września, wydłużają możliwość składania wniosków o dofinansowanie do 30 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Maksymalny okres otrzymywania dofinansowania do wynagrodzeń wynosi 3 miesiące przypadające od miesiąca złożenia wniosku, a zatem w tej chwili wciąż można wnioskować o dofinasowanie na miesiąc wrzesień, październik i listopad.

Jakie kwoty można otrzymać?

Kwota dofinansowania może wynieść nawet 2355 złotych miesięcznie (w tym dofinansowanie składek ZUS), co daje za cały możliwy okres dofinansowania 3 miesięcy kwotę 7065 złotych. Ostateczna kwota dofinansowania będzie zależna od wysokości wynagrodzenia, które otrzymuje dany pracownik (bowiem dofinansowanie nie może przekraczać połowy wartości jego wynagrodzenia). Jest to jednak kwota przypadająca na jednego pracownika. W sytuacji, gdy pracodawca otrzymuje dofinansowanie np. na 200 pracowników, kwota ta może wynieść nawet
1 413 000 zł na okres 3 miesięcy.

Zatrudnienie w firmie często dynamicznie się zmienia, część pracowników korzysta ze zwolnień lekarskich, zasiłku opiekuńczego, przebywa na urlopach macierzyńskich czy wychowawczych. Rzeczywistość biznesowa bywa też bardzo bogata i kontrowersyjna, jeśli chodzi o sposób pomiaru obrotów. Dlatego bardzo istotne jest przeanalizowanie sytuacji w firmie oraz prawidłowe i zgodnie z rzeczywistością przygotowanie wniosków o dofinansowanie, zwłaszcza, że oświadczenia złożone we wniosku pracodawca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej. 

Alert przygotowała: Joanna Charchuła - Pietrzyk (Manager)

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.