4 min. czytania 11 maj 2020
EY - 2020-global-bank-regulatory-outlook

2020 Global bank regulatory outlook

Autor

EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe, doradztwo transakcyjne.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

4 min. czytania 11 maj 2020
Powiązane tematy Biuletyn Ryzyka

Innowacje technologiczne i zmiany w otoczeniu regulacyjnym to główne wyzwania dla banków prezentowane w opublikowanym na początku 2020 r. raporcie EY 2020 Global bank regulatory outlook.

C
zynniki biznesowe, polityczne i makroekonomiczne, jak również pojawienie się konkurencji w formie start-up’ów i FinTech’ów istotnie wpływa na potrzebę poszukiwania przez banki nowych rozwiązań umożliwiających zachowanie dotychczasowej bazy klientów. Organy regulacyjne świadome narastającej na instytucje finansowe presji wskazują na konieczność utrzymywania przez banki - w głównej mierze te o znaczeniu systemowym - mocnej bazy kapitałowej oraz zwiększenia rentowności. Andrea Enria, Przewodniczący Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego wskazuje, że „zdrowe i rentowne banki będą w stanie lepiej przetrwać kolejną burzę, której chmury widzimy już na horyzoncie”1.

Pojawianie się nowych ryzyk związanych m.in. z ochroną danych osobowych, wykorzystaniem chmury czy zmianami klimatu wymaga ciągłego dostosowywania istniejących regulacji. Obecnie organy regulacyjne mierzą się z potrzebą stworzenia ram zapewniających równowagę pomiędzy zgodą na zmianę i innowacje, przy jednoczesnym zachowaniu stabilności systemowej i ochrony konsumentów. W szerszej perspektywie należy również uwzględnić otoczenie geopolityczne, które w coraz większym stopniu kształtuje funkcjonowanie sektora bankowego. Niestabilność polityczna na kluczowych rynkach utrudnia współpracę międzynarodową, której jednym z celów jest wypracowanie ram i standardów adresujących nową agendę ryzyka niefinansowego.

Postępująca fragmentacja rynku sprawiła, że globalny program działania widoczny w fazie pokryzysowej nie jest już czynnikiem przewodnim, a działania harmonizacyjne podejmowane m.in. w celu redukcji kosztów ponoszonych przez instytucje straciły na znaczeniu.

W otoczeniu regulacyjnym na znaczeniu zyskał obszar ryzyka niefinansowego. W agendzie regulacyjnej na rok 2020 dominują następujące zagadnienia:

  1. odporność operacyjna,
  2. kwestie środowiskowe i społeczne (ESG),
  3. ochrona danych i nowe technologie,
  4. kluczowe działania pokryzysowe, takie jak wdrażanie pakietu Bazylea III i reforma IBOR.

Odporność operacyjna

Ryzyko cyber, bezpieczeństwo informacji, awarie systemów IT, zarządzanie ciągłością działania czy ryzykiem stron trzecich (third-party risk management, TPRM) spowodowały, że odporność operacyjna stała się jednym z głównych obszarów zainteresowania kadry kierowniczej banków. Pomimo stosunkowo niewielkiej liczby nowych regulacji w tym zakresie (z wyłączeniem Wielkiej Brytanii, gdzie w grudniu 2019 r. FCA opublikował dokument konsultacyjny2), organy nadzoru i regulatorzy są na etapie przeglądu obowiązujących wytycznych, polityk i procedur. W związku z tym w 2020 r. można się spodziewać postępu prac w tym obszarze.

Kwestie środowiskowe i społeczne (ESG)

Analizując zachodzące w otoczeniu rynkowym zmiany można przypuszczać, że elementem mającym kluczowy wpływ na działania instytucji w sektorze finansowym i niefinansowym w nadchodzącym roku będzie ryzyko ESG obejmujące ryzyko klimatyczne, zmiany społeczne i ład korporacyjny. Do niedawna ryzyko ESG nie było uwzględniane na agendzie banków bądź miało przypisywany bardzo niski priorytet. Ostatni raport EY opracowany wspólnie z Instytutem Finansów Międzynarodowych (IFF)3 wskazuje ryzyko ESG w grupie 10 najważniejszych ryzyk, którymi instytucje będą musiały zarządzać w ciągu najbliższej dekady.

Ochrona danych i nowe technologie

W odniesieniu do obszaru danych i nowych technologii instytucje zlokalizowane na terenie UE poczyniły już pewne kroki wynikające m.in. z konieczności wdrożenia rozporządzenia RODO. Niemniej jednak zauważalny jest brak szczegółowych wymogów w większości jurysdykcji oraz ram prawnych w zakresie sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML). Przypuszcza się, że w 2020 r. organy regulacyjne, poza nadzorowaniem kwestii ochrony danych, będą poszukiwać podejścia do oceny wpływu zmian technologicznych na ryzyko i infrastrukturę instytucji.

  1. Źródło: https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/interviews/date/2019/html/ssm.in191113~1a94fc6dde.en.html
  2. Źródło: „Building operational resilience: Impact tolerances for important business services” Bank of England (BoE)/Prudential Regulation Authority (PRA)/Financial Conduct Authority (FCA), grudzień 2019 r.
  3. Źródło: „The 10th Annual EY/Institute of International Finance (IIF) Global Bank Risk Management Survey — An endurance course: surviving and thriving through 10 major risks over the next decade” EY/IIF, listopad 2019 r.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałem prezentującym perspektywy regulacyjne dla banków w 2020 r.

2020 Global bank regulatory outlook 

Podsumowanie

O ile kwestie odporności operacyjnej, spraw społecznych i środowiskowych oraz danych i nowych technologii dotyczą zarówno instytucji finansowych, jak i niefinansowych, to obszar działań pokryzysowych odnosi się przede wszystkim do instytucji finansowych. Pakiet Bazylea III i reforma wskaźników stóp procentowych (IBOR) to główne tematy na agendzie regulacyjnej banków na nadchodzący rok. Zaadresowanie wskazanych kwestii wymaga przygotowania nie tylko od strony operacyjnej i prawnej, ale przede wszystkim w obszarze zarządzania relacją z klientem, co ma szczególne znaczenie w przypadku reformy IBOR.

Informacje

Autor

EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe, doradztwo transakcyjne.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Related topics Biuletyn Ryzyka