18 kwi 2020
EY - Projekt

Projekt Rekomendacji R

Autor

EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe, doradztwo transakcyjne.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

18 kwi 2020

Na początku października 2019 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) rozpoczął proces konsultacji związanych z aktualizacją Rekomendacji R dotyczącej zasad zarządzania ryzykiem kredytowym oraz ujmowania oczekiwanych strat kredytowych.

P
rojekt znowelizowanej Rekomendacji R został przekazany do konsultacji do uczestników rynku w ramach Związku Banków Polskich oraz do firm audytorskich.

Obecnie obowiązująca Rekomendacja R została uchwalona w czerwcu 2011 i odwoływała się do obowiązujących wówczas zasad rachunkowości określonych w Międzynarodowym Standardach Rachunkowości nr 37 oraz 39 (MSR). Wiele zapisów zdezaktualizowało się wraz z wdrożeniem 1 stycznia 2018 roku nowego Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej – MSSF 9 Instrumenty finansowe. Niezależnie rozwinęła się także praktyka rynkowa i oczekiwania nadzorcze w zakresie zarządzania ryzykiem modeli, co także znalazło odzwierciedlenie w projekcie nowej Rekomendacji. Zgodnie z przekazanym do konsultacji projektem, znowelizowana rekomendacja R ma zacząć obowiązywać najpóźniej od 1 stycznia 2021 roku.

Rewolucja wprowadzona przez MSSF 9 wymagała wielu istotnych zmian w zakresie klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych oraz ujmowania odpisów z tytułu utraty wartości. W odniesieniu do szeregu elementów metodologicznych MSSF 9 wdrożone rozwiązania bazują na zbliżonych założeniach, jednocześnie w przypadku wybranych istotnych komponentów – definicja default’u, istotny wzrost ryzyka kredytowego – spójna praktyka w sektorze nie została wypracowana. Czynniki te, połączone z istotnym wpływem odpisów MSSF 9 na sprawozdania finansowe banków spowodowały, że projekt Rekomendacji był bardzo wyczekiwany przez przedstawicieli krajowych banków.

Obecny projekt składa się z 39 rekomendacji uzupełnionych o szereg definicji, które pokrywają zarówno aspekty związane z metodykami kalkulacji oczekiwanych strat kredytowych, zasady klasyfikacji instrumentów finansowych, jak i szeroko rozumianego procesu corporate governance związanego z kalkulacją i pomiarem ryzyka kredytowego. Projekt Rekomendacji w wielu aspektach odwołuje się bezpośrednio do zapisów MSSF 9, innych Rekomendacji UKNF (w szczególności D, S i W), czy też Wytycznych EBA, pojawia się jednak wiele punktów i rekomendacji, które formułują szczegółowe oczekiwania nadzorcze. Spośród proponowanych przez UKNF zapisów warto zwrócić uwagę na następujące obszary:

 • Definicję wartości bilansowej brutto i zasady wyznaczania tej wartości w zależności od koszyków (etapów), w tym zasady rekalkulacji stopy ESP
 • Określenie wprost oczekiwanej liczby 3 scenariuszy makroekonomicznych w ramach kalkulacji oczekiwanych strat kredytowych wraz z minimalnymi oczekiwaniami co do ich prawdopodobieństw
 • Oczekiwanie uwzględnienia scenariuszy makroekonomicznych w ramach oceny indywidualnej
 • Oczekiwanie, aby wszystkie ekspozycje kredytowe były objęte ratingiem kredytowym
 • Doprecyzowanie roli rady nadzorczej: kwartalne monitorowanie procesu i wyników kalkulacji odpisów
 • Zwiększenie i doprecyzowanie roli Komitetu Audytu w procesie kalkulacji odpisów
 • Spójność procesów, systemów i narzędzi w obszarze pomiaru ryzyka kredytowego
 • Oczekiwania dokumentacyjne w przypadkach zerowych odpisów wraz z sformułowaniem oczekiwania, że takie przypadki powinny być traktowane jako wyjątki
 • Precyzyjne określenie oczekiwań co do klasyfikacji default wraz z zapisami zawierającymi parametryzację wybranych wskaźników
 • Istotny wzrost ryzyka kredytowego (SICR) i klasyfikacja do tzw. koszyka 2:
  • Wskazanie na konieczność stosowania progów względnych oraz bezwzględnych zmiany ryzyka
  • Określenie wymogów w zakresie uzasadnienia i aktualizacji wartości progowych
  • Oczekiwanie klasyfikacji do koszyka 2 w przypadku braku możliwości oceny zmiany ryzyka kredytowego względem początkowego ujęcia
  • Określenie okresu tzw. kwarantanny w ramach identyfikacji SICR
 • Doszczegółowienie oczekiwań w zakresie identyfikacji aktywów POCI, w szczególności w przypadku zdarzeń modyfikacji
 • Doszczegółowienie oczekiwań w zakresie walidacji i back-testingu modeli

Na obecnym etapie konsultacji UKNF zebrał informację zwrotną zarówno od banków jak i firm audytorskich, możemy się więc spodziewać jeszcze zmian w stosunku od opiniowanego draftu. Nie mniej, niezależnie od potencjalnych zmian w propozycji zapisów możemy być pewni, że 2020 rok będzie okresem intensywnej pracy w zakresie przeglądu i dostosowania istniejących infrastruktur zarządzania ryzykiem kredytowym i szacowania oczekiwanych strat kredytowych. Proces ten może być o tyle wyzwaniem, że z jednej strony będzie wymagał zmiany w niedawno wdrożonych i dopracowywanych rozwiązaniach, a z drugiej strony sam proces zmian będzie pokrywał się z dostosowaniem do Wytycznych EBA w zakresie loan origination and monitoring do 30 czerwca 2020 oraz wdrożeniem do 1 stycznia 2021 roku Wytycznych EBA dotyczących stosowania definicji niewykonania zobowiązania (EBA/GL/2016/07).

Podsumowanie

Poznaj szczegóły Rekomendacji R.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Informacje

Autor

EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe, doradztwo transakcyjne.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.