8 kwi 2020
EY - Projekt

Projekt Rekomendacji R

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

8 kwi 2020

Na początku października 2019 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) rozpoczął proces konsultacji związanych z aktualizacją Rekomendacji R dotyczącej zasad zarządzania ryzykiem kredytowym oraz ujmowania oczekiwanych strat kredytowych.

Projekt znowelizowanej Rekomendacji R został przekazany do konsultacji do uczestników rynku w ramach Związku Banków Polskich oraz do firm audytorskich. Obecnie obowiązująca Rekomendacja R została uchwalona w czerwcu 2011 i odwoływała się do obowiązujących wówczas zasad rachunkowości określonych w Międzynarodowym Standardach Rachunkowości nr 37 oraz 39 (MSR). Wiele zapisów zdezaktualizowało się wraz z wdrożeniem 1 stycznia 2018 roku nowego Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej – MSSF 9 Instrumenty finansowe. Niezależnie rozwinęła się także praktyka rynkowa i oczekiwania nadzorcze w zakresie zarządzania ryzykiem modeli, co także znalazło odzwierciedlenie w projekcie nowej Rekomendacji. Zgodnie z przekazanym do konsultacji projektem, znowelizowana rekomendacja R ma zacząć obowiązywać najpóźniej od 1 stycznia 2021 roku.

Rewolucja wprowadzona przez MSSF 9 wymagała wielu istotnych zmian w zakresie klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych oraz ujmowania odpisów z tytułu utraty wartości. W odniesieniu do szeregu elementów metodologicznych MSSF 9 wdrożone rozwiązania bazują na zbliżonych założeniach, jednocześnie w przypadku wybranych istotnych komponentów – definicja default’u, istotny wzrost ryzyka kredytowego – spójna praktyka w sektorze nie została wypracowana. Czynniki te, połączone z istotnym wpływem odpisów MSSF 9 na sprawozdania finansowe banków spowodowały, że projekt Rekomendacji był bardzo wyczekiwany przez przedstawicieli krajowych banków.

Obecny projekt składa się z 39 rekomendacji uzupełnionych o szereg definicji, które pokrywają zarówno aspekty związane z metodykami kalkulacji oczekiwanych strat kredytowych, zasady klasyfikacji instrumentów finansowych, jak i szeroko rozumianego procesu corporate governance związanego z kalkulacją i pomiarem ryzyka kredytowego. Projekt Rekomendacji w wielu aspektach odwołuje się bezpośrednio do zapisów MSSF 9, innych Rekomendacji UKNF (w szczególności D, S i W), czy też Wytycznych EBA, pojawia się jednak wiele punktów i rekomendacji, które formułują szczegółowe oczekiwania nadzorcze. Spośród proponowanych przez UKNF zapisów warto zwrócić uwagę na następujące obszary:

 • Definicję wartości bilansowej brutto i zasady wyznaczania tej wartości w zależności od koszyków (etapów), w tym zasady rekalkulacji stopy ESP
 • Określenie wprost oczekiwanej liczby 3 scenariuszy makroekonomicznych w ramach kalkulacji oczekiwanych strat kredytowych wraz z minimalnymi oczekiwaniami co do ich prawdopodobieństw
 • Oczekiwanie uwzględnienia scenariuszy makroekonomicznych w ramach oceny indywidualnej
 • Oczekiwanie, aby wszystkie ekspozycje kredytowe były objęte ratingiem kredytowym
 • Doprecyzowanie roli rady nadzorczej: kwartalne monitorowanie procesu i wyników kalkulacji odpisów
 • Zwiększenie i doprecyzowanie roli Komitetu Audytu w procesie kalkulacji odpisów
 • Spójność procesów, systemów i narzędzi w obszarze pomiaru ryzyka kredytowego
 • Oczekiwania dokumentacyjne w przypadkach zerowych odpisów wraz z sformułowaniem oczekiwania, że takie przypadki powinny być traktowane jako wyjątki
 • Precyzyjne określenie oczekiwań co do klasyfikacji default wraz z zapisami zawierającymi parametryzację wybranych wskaźników
 • Istotny wzrost ryzyka kredytowego (SICR) i klasyfikacja do tzw. koszyka 2:
  • Wskazanie na konieczność stosowania progów względnych oraz bezwzględnych zmiany ryzyka
  • Określenie wymogów w zakresie uzasadnienia i aktualizacji wartości progowych
  • Oczekiwanie klasyfikacji do koszyka 2 w przypadku braku możliwości oceny zmiany ryzyka kredytowego względem początkowego ujęcia
  • Określenie okresu tzw. kwarantanny w ramach identyfikacji SICR
 • Doszczegółowienie oczekiwań w zakresie identyfikacji aktywów POCI, w szczególności w przypadku zdarzeń modyfikacji
 • Doszczegółowienie oczekiwań w zakresie walidacji i back-testingu modeli

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Na obecnym etapie konsultacji UKNF zebrał informację zwrotną zarówno od banków jak i firm audytorskich, możemy się więc spodziewać jeszcze zmian w stosunku od opiniowanego draftu. Nie mniej, niezależnie od potencjalnych zmian w propozycji zapisów możemy być pewni, że 2020 rok będzie okresem intensywnej pracy w zakresie przeglądu i dostosowania istniejących infrastruktur zarządzania ryzykiem kredytowym i szacowania oczekiwanych strat kredytowych. Proces ten może być o tyle wyzwaniem, że z jednej strony będzie wymagał zmiany w niedawno wdrożonych i dopracowywanych rozwiązaniach, a z drugiej strony sam proces zmian będzie pokrywał się z dostosowaniem do Wytycznych EBA w zakresie loan origination and monitoring do 30 czerwca 2020 oraz wdrożeniem do 1 stycznia 2021 roku Wytycznych EBA dotyczących stosowania definicji niewykonania zobowiązania (EBA/GL/2016/07).

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej?

Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)