3 min. czytania 10 maj 2020
EY - przedsiebiorca

Przedsiębiorca konsumentem

Autor Monika Jezierska

EY Polska, Zespół Zarządzania Ryzykiem Finansowym, Partner

Risk Executive w dziedzinie zarządzania ryzykiem, budowania i wdrażania metodyk oceny ryzyka. Z powodzeniem łącząca życie biznesowe i akademickie.

3 min. czytania 10 maj 2020

1 czerwca 2020 r. wejdą w życie niektóre ze zmian wprowadzonych z dnia 31 lipca 2019 r. ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych.

P
ocząwszy od tej daty osoba fizyczna, która będzie zawierała z innym przedsiębiorcą (instytucją finansową) umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, będzie objęta przepisami o ochronie konsumentów w zakresie stosowania klauzul abuzywnych.

Nowymi regulacjami będą bowiem objęte wyłącznie umowy zawierane po 1 czerwca 2020 r., co w przypadku umów zawartych przed tą datą wymaga przeanalizowania i skompletowania katalogu czynności traktowanych przez daną instytucję nie jako nowa umowa, ale raczej jako zmiana umowy dotychczasowej.

Nowe zmiany prawne wymagają podjęcia strategicznej decyzji przez Bank, co do sposobu wdrożenia nowych regulacji, a w kolejnym kroku przeglądu procesów biznesowych wraz z oceną niezgodności, obejmującą w szczególności:

 • przegląd produktów oferowanych dla nowego typu klienta,
 • przegląd procesu sprzedażowego oraz zakresu informacji przedstawianej nowemu typowi klienta (w tym przegląd informacji przedstawianych w oddziałach, w kanałach zdalnych oraz w materiałach marketingowych),
 • przegląd możliwych sposobów identyfikacji charakteru umowy („zawodowego” lub „niezawodowego”) przez I linię obrony wraz z określeniem implikacji biznesowych,
 • sformułowanie rekomendacji w zakresie proponowanego modelu obsługi klientów z segmentu mikroprzedsiębiorstw,
 • przygotowania planu zamknięcia luk poprzez opracowanie roadmapy zmian wymagających wdrożenia w celu zapewnienia zgodności działalności Banku z przepisami prawa uwzględniając potrzebę efektywności procesów biznesowych.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Nowe zasady oddłużania dla osób fizycznych – konsumentów oraz przedsiębiorców jednoosobowych

Od 24 marca 2020 r. jednoosobowi przedsiębiorcy, wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, będą mogli ogłosić upadłość na zasadach konsumenckich.

Zmiany prawne, które wchodzą w życie przede wszystkim mają na celu znaczące uproszczenie procesu ogłaszania upadłości konsumenckiej poprzez brak konieczności badania przez sąd na etapie rozpatrywania wniosku o ogłoszenie upadłości kwestii zawinienia dłużnika w doprowadzeniu lub pogłębieniu stanu niewypłacalności. Ponadto ogłoszenie upadłości konsumenckiej będzie możliwe nawet w przypadku zidentyfikowania rażącego niedbalstwa w zachowaniu dłużnika. Zmiany dotyczą konsumentów i przedsiębiorców jednoosobowych oraz w naszej opinii będą wiązały się z następującymi konsekwencjami:

 • zwiększeniem liczby konsumentów ogłaszających upadłość a także zwróceniem szczególnej uwagi na przedsiębiorców jednoosobowych, w przypadku których reżim stał się dużo bardziej korzystny, co powoduje zmianą profilu ryzyka osoby ogłaszające upadłość,
 • większy wpływ wierzycieli na toczące się postępowania windykacyjne, a co za tym idzie konieczność dokonania analizy czy zasoby w jednostkach windykacyjnych są wystarczające, aby aktywnie uczestniczyć w postępowaniach,
 • konieczność przeprowadzenia przeglądu modeli kalkulacji odpisów (modele PD, a przede wszystkim modeli LGD) pod kątem wpływu zmian prawnych na oczekiwaną szkodowość portfeli kredytowych, wysokość stóp odzysków oraz czasów odzysków.

Zachęcamy również Państwa do zapoznania się z prezentacją z webcastu:

Przedsiębiorca konsumentem 

Podsumowanie

Eksperci EY przygotowali webcast, w trakcie którego opowiedzieli o wpływie kluczowych zmian dotyczących objęcia przedsiębiorstw niektórymi prawami konsumenta oraz o wpływie nowego reżimu w zakresie upadłości konsumenckiej. Odpowiedzi ekspertów EY najciekawsze i najbardziej reprezentatywne pytania znajdziecie Państwo na blogu EY o podatkach i prawie.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami

Informacje

Autor Monika Jezierska

EY Polska, Zespół Zarządzania Ryzykiem Finansowym, Partner

Risk Executive w dziedzinie zarządzania ryzykiem, budowania i wdrażania metodyk oceny ryzyka. Z powodzeniem łącząca życie biznesowe i akademickie.

 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)