2 min. czytania 16 kwi 2020
Dofinansowanie do wynagrodzeń w czasie przestoju ekonomicznego i obniżenia wymiaru czasu pracy

Dofinansowanie do wynagrodzeń w czasie przestoju ekonomicznego i obniżenia wymiaru czasu pracy

2 min. czytania 16 kwi 2020
Powiązane tematy Ludzie w firmie

Pracodawcy dotknięci spadkiem obrotów mogą liczyć na wsparcie w dofinansowaniu wynagrodzeń pracowników w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Wydaje się, że jest to najważniejsza i największa wartościowo pomoc dla przedsiębiorstw w ramach ustawy pomocowej. Przepisy przewidują jednak wiele kryteriów, które muszą spełnić firmy, aby uzyskać dofinansowanie.

Podstawowym warunkiem jest zarejestrowanie spadku obrotów. Ciekawostką jest to, że spadek obrotów można liczyć na kilka sposobów. Po pierwsze w ujęcie wartościowym (wartość sprzedaży), ale także ilościowym (wolumen), co wydaje się ułatwiać kwalifikowanie pracodawców do pomocy. Ponadto, spadek obrotów można liczyć w różnych okresach. Pierwszy dotyczy dowolnych 2 miesięcy obecnego roku w porównaniu do analogicznych miesięcy roku poprzedniego. Wtedy wymagany spadek obrotów to 15%. Drugi wariant to porównanie dowolnego 1-ego miesiąca tego roku do miesiąca poprzedzającego. Wówczas wymagany spadek obrotów to 25%. Co ważne, w obydwu przypadkach miesiąc rozumiany jest jako 30 kolejnych dni, a więc okresy porównawcze mogą kończyć się i zaczynać w różnych miesiącach kalendarzowych, np. 15 marca - 15 kwietnia w porównaniu do 14 lutego-14 marca. To ważne dla pracodawców, którzy ze względu na dobry sprzedażowo początek miesiąca, nie zarejestrowali jeszcze wymaganego dla dofinansowania spadku obrotów w miesiącu marcu.

Przestój ekonomiczny a obniżenie wymiaru czasu pracy

Pracodawca uprawniony jest do wprowadzenia przestoju ekonomicznego (regulowanego odrębną ustawą) i obniżenia wynagrodzenia, maksymalnie o połowę. Obniżone wynagrodzenie nie może być niższe niż ustawowe minimalne wynagrodzenie za pracę. W 2020 r. jest to 2600 PLN za pełen etat. Niepełne etaty uwzględnia się odpowiednio. W tym przypadku pracodawcy przysługuje dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Razem ze składkami pracodawcy kwota dofinansowania to 1533,09 PLN. Inną możliwością dla pracodawców wynikającą z ustawy jest obniżenie wymiaru czasu pracy, maksymalnie o 20%, a co za tym idzie także wynagrodzenia. Przy tej obniżce nie należy przekraczać progu 0,5 etatu. Wynagrodzenie po obniżce może zostać w połowie dofinansowane z FGŚP, maksymalnie do kwoty 2452,27 PLN (razem ze składkami ZUS).

Ważnym ograniczeniem zarówno w przypadku przestoju ekonomicznego, jak i obniżania wymiaru czasu pracy jest to, że nie przysługuje ono w odniesieniu do stanowisk, dla których wynagrodzenie przekraczało w marcu 2020 r. kwotę 15.681 PLN (tj. 300% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału).

Czy można stosować przestój ekonomiczny i obniżenie wymiaru czasu pracy jednocześnie?

To pytanie zadaje wielu pracodawców. Analizując redakcję przepisów należy przyjąć, że u jednego pracodawcy mogą wystąpić obie formy. Muszą one jednak dotyczyć różnych pracowników. Takie stanowisko potwierdzają Wojewódzkie Urzędy Pracy, które dedykowane są do przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie. Zarówno przestój jak i obniżenie wymiaru czasu pracy muszą też zostać uzgodnione w porozumieniu z pracownikami. Takie porozumienie zawiera się z odpowiednią reprezentacją pracowników, czyli ze związkami zawodowymi lub innymi przedstawicielami załogi, wyłonionymi w trybie przyjętym dla danego pracodawcy. Porozumienie to stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Czy w okresie dofinansowania można przyznawać podwyżki?

Ustawa nie reguluje tego zagadnienia szczegółowo, niemniej analiza konstrukcji przepisów, a przede wszystkim celu ich wprowadzenia sugeruje, że pracodawca, którego stać na podwyższanie wynagrodzeń nie powinien ubiegać się o dofinansowanie, które z definicji ma służyć ochronie miejsc pracy. Należy pamiętać, iż wcześniejsze zakończenie przestoju ekonomicznego lub zwiększenie obniżonego uprzednio wymiaru czasu pracy jest jak najbardziej pożądane z ekonomicznego punktu widzenia dla wszystkich stron dotkniętych kryzysem. Zmiany stanu faktycznego po otrzymaniu dofinansowania wymagają jednak aktualizacji danych we wniosku i poinformowanie urzędu.

Czy mogę otrzymać dofinansowanie bez spełnienia warunków?

Dofinansowanie przysługuje wyłącznie pracodawcom spełniającym ustawowe warunki. Część tych warunków deklarowana jest we wniosku przez osoby reprezentujące pracodawcę na zasadzie oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej. Dofinansowanie otrzymane nienależnie podlega zwrotowi wraz z odsetkami. Należy zatem rzetelnie zweryfikować czy przysługuje nam dofinansowanie jako pracodawcy, dla których konkretnie pracowników (a dla których nie) i przez jaki okres. Bardzo ważne jest także zawarcie odpowiedniego porozumienia z pracownikami, które będzie spełniać wymogi ustawy antykryzysowej.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Jak wskazuje konstrukcja przepisów i odwołania ustawowe dofinansowanie ma na celu ochronę miejsc pracy. Także oficjalna treść wniosku i jego załączników wskazuje, że o dofinansowanie mogą ubiegać się pracodawcy, którzy stają przed groźbą redukcji zatrudnienia. Kolejnym warunkiem jest także niezaleganie z zobowiązaniami publicznoprawnymi (tj. podatkami i składkami do ZUS) na koniec września 2019 r. Oznacza to, że pracodawcy dotknięci bieżącymi problemami z płynnością i zaległościami w podatkach lub składkach do ZUS związanymi z epidemią, nie są wykluczeni z aplikowania o pomoc. Warunek ten dotyczy bowiem poprzedniego roku

Kontakt

Porozmawiaj z jednym z naszych specjalistów o tym, jak mozemy wesprzec Cie podczas epidemii COVID-19.

Informacje

Powiązane tematy Ludzie w firmie
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)