2 min. czytania 13 kwi 2020
Emitenci giełdowi w dobie COVID-19

Emitenci giełdowi w dobie COVID-19

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

2 min. czytania 13 kwi 2020
Powiązane tematy Doradztwo prawne

Tarcza antykryzysowa oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze przewidują kilka istotnych zmian regulacyjnych dla spółek giełdowych.

Większość z nich stanowi odzwierciedlenie postulatów Komisji Nadzoru Finansowego przedstawionych w ramach Pakietu Impulsów Nadzorczych (PIN) na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju w obszarze rynku kapitałowego. Choć wprowadzone już zmiany nie są rewolucyjne, to zdejmują ze spółek giełdowych część obowiązków, których realizacja w trakcie epidemii koronawirusa mogłaby być znacznie utrudniona.

Poniżej przedstawiamy kluczowe zmiany w obszarze rynku kapitałowego, zarówno już obowiązujące, jak i planowane w najbliższym czasie.

Wymóg zatwierdzenia memorandum czasowo zniesiony

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a także przez miesiąc po ich odwołaniu, nie stosuje się wymogu zatwierdzenia przez KNF memorandum informacyjnego dla oferty publicznej papierów wartościowych. Powyższe nie tylko zapewni przyspieszenie procesu emisji akcji, ale również wpłynie korzystnie na ograniczenie wydatków po stronie spółki planującej pozyskanie kapitału.

Terminy w postępowaniach przed KNF zawieszone

Tarcza antykryzysowa zawiesiła większość terminów w postępowaniach administracyjnych, w tym również toczących się przed KNF. Oznacza to, że terminy wydania decyzji, wniesienia sprzeciwu, a także przedawnienia nałożenia i egzekucji administracyjnych kar pieniężnych, nie rozpoczęły się albo uległy zawieszeniu do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Dotyczy to w szczególności zatwierdzenia prospektów emisyjnych i spraw dotyczących naruszeń obowiązków przez emitentów giełdowych.

Więcej czasu na sprawozdania finansowe

Termin na sporządzenie sprawozdań finansowych przez podmioty podlegające nadzorowi KNF, których rok obrotowy kończy się pomiędzy 31 grudnia 2019 r. a 30 kwietnia 2020 r., ulega przedłużeniu o dwa miesiące. Powyższe skutkuje też wydłużeniem terminów na zatwierdzenie sprawozdań finansowych. W konsekwencji, zwyczajne walne zgromadzenia będą mogły odbyć się w tym roku 2 miesiące później.

Zdalne posiedzenia organów

Wprowadzone w pakiecie Tarczy antykryzysowej zmiany w KSH, umożliwiły zdalny udział w walnych zgromadzeniach spółki akcyjnej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Umożliwiono także zdalne posiedzenia zarządów i rad nadzorczych.

Ponadto, każda spółka publiczna została zobowiązana do zapewnienia transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Wydaje się, że w praktyce transmisja powinna się odbywać poprzez udostępnienie linka do konferencji na stronie internetowej spółki (w zakładce dot. relacji inwestorskich), ale do chwili obecnej nie pojawiły się szczegółowe wytyczne w tym zakresie.

Polityki wynagrodzeń mogą jeszcze trochę poczekać

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych (obecnie Minister Finansów) na podstawie dyspozycji zawartej w Tarczy antykryzysowej, otrzymał uprawnienie do przesunięcia terminu na zatwierdzenie polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej. Uchwałę w tej sprawie walne zgromadzenia będą mogły podjąć najprawdopodobniej do 31 sierpnia 2020 r. Rozporządzenie w sprawie zmiany w/w terminów nie zostało jednak jeszcze opublikowane.

UKNF nieco bardziej przychylny

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) zapowiedział w PIN zminimalizowanie lub przesunięcie wybranych obowiązków nadzorczych, w szczególności w zakresie bieżącego raportowania. UKNF planuje także dokonać aktualizacji planu kontroli, a przyszłe działania UKNF np. w następstwie czynności kontrolnych mają uwzględniać istniejącą nadzwyczajną sytuację związaną z COVID-19. Zaplanowano również wdrożenie uproszczonej formuły ocen nadzorczych UKNF. Do chwili obecnej w/w działania pozostają jednak w sferze planów.

Tarcza antykryzysowa 2.0.

Powyższe zmiany to jednak nie koniec. Światło dzienne ujrzał projekt Tarczy antykryzysowej 2.0, która przewiduje:

  • odstępstwo od ogólnej zasady zawieszenia biegu terminów przed KNF, uprawniające KNF do wydania decyzji załatwiającej sprawę, dokonania czynności, wydania decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie albo wniesienie sprzeciwu;
  • obowiązek udostępnienia uczestnikom obrotu zmienionego regulaminu rynku regulowanego i innych regulacji, na co najmniej 3 dni robocze przed dniem ich wejścia w życie,
  • uprawnienie KNF do wydłużenia do dwóch tygodniu terminu na udostępnienie zmian regulaminu, o którym mowa powyżej, jeżeli w ocenie Komisji wymaga tego interes uczestników obrotu.

Ostateczny kształt zmian może oczywiście różnić się od propozycji wskazanych w projekcie, o czym będziemy informować na bieżąco.

Autorzy: Aleksandra Sikora-Stępień i Igor Schwenk, eksperci w kancelarii EY Law

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Potrzebujesz więcej informacji? Jesteśmy gotowi aby wspomóc Ciebie i Twoją firmę w kluczowych obszarach, wymagających obecnie szczególnego wsparcia.

Kontakt

Porozmawiaj z jednym z naszych specjalistów o tym, jak możemy wesprzeć Cię podczas epidemii COVID-19.

Informacje

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

Powiązane tematy Doradztwo prawne
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)