2 min. czytania 15 kwi 2020
Partnerships are the backbone to strengthening business Image#: Expiration date:14L06829_RF Will not expire

Kluczowe wytyczne dla Pracodawców

2 min. czytania 15 kwi 2020
Powiązane tematy Ludzie w firmie

W dniu 7 marca 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano spec ustawę dotyczącą koronawirusa – Ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Zgodnie z postanowieniami ustawy W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, spowodowanego przez COVID-19, osobie ubezpieczonej przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje na okres nie dłuższy niż 14 dni.

Co powinieneś wiedzieć o nowym zasiłku

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19  żłobka -  klubu dziecięcego - przedszkola – szkoły?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy: 

 • opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia, 
 • są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą).

Czy okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego wlicza się do limitu 60 dni?

Nie. Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku  opiekuńczego (14 dni)  nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad dzieckiem do lat 14. 

Ile lat mają dzieci objęte dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym dla rodziców?

Dzieci poniżej 8. roku życia. Z zasiłku można korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka. 

Przykład:

Mama wystąpiła o zasiłek opiekuńczy od 16 marca 2020 r. w związku z zamknięciem szkoły. Jej córka urodziła się 22 marca 2012 r. Zasiłek opiekuńczy przysługuje jej od 16 do 21 marca 2020 r.  

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Wystarczy złożyć oświadczenie do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS www.zus.pl Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Nie jest potrzebny wniosek Z-15A.

Jak wypełnić w oświadczeniu okres sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem ?

Możesz podać łączny okres opieki nad dzieckiem albo wyłączyć z tego okresu dni, w których nie byłeś zobowiązany pracować, np. sobotę i niedzielę lub dziecko miało zapewnioną opiekę. 

Kogo powinienem poinformować o korzystaniu z zasiłku?

Pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność pozarolniczą – bezpośrednio ZUS.

Kiedy powinienem poinformować o korzystaniu z zasiłku?

W dowolnym momencie, ale od tego uzależniona jest wypłata zasiłku. Bez oświadczenia nie jest możliwa wypłata. 

Jak liczyć 14 dni dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Dodatkowy zasiłek  opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki.  

Kto finansuje zasiłek?

Zasiłek opiekuńczy oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługują z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że zasiłki nie obciążają funduszu pracodawców. Nawet jeżeli pracodawca wypłaca zasiłek (w przypadku gdy jest do tego zobowiązany), wypłacone kwoty rozlicza  z ZUS.  

Infolinia ZUS – jaki numer? Dodatkowe pytania można zadawać na specjalnej infolinii ZUS. Numer: 22 560 16 00.  Wydzielone są  dwie dedykowane linie:

 • „ulgi i umorzenia dla płatników składek:  gdzie będą mogli uzyskać  informacje m.in. dotyczące ulg w spłacie należności, umorzeń, rozłożenia należności z tytułu składek na raty, zawieszenia działalności gospodarczej, •
 • koronawirus – zasiłki” dotycząca zasiłku opiekuńczego dla opiekunów  oraz zasiłku chorobowego w związku z COVID-19, w tym z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji.

Zmiana wymagana do obsłużenia tego zasiłku w SAP polega na:

1

utworzeniu nowej kategorii nieobecności

2

utworzeniu nowego rodzaju nieobecności

3

dodaniu obsługi sprawdzenia limitu 14 dni nieobecności oraz wieku dziecka zarejestrowanych w danych pracownika (nota 2902092, opis dostępny pod linkiem: https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2902092)

Dodatkowo, w zależności od indywidualnych wymagań dotyczących raportowania a także zastosowanych w danej instancji 

rozwiązań klienckich, może zajść potrzeba wykonania dodatkowych prac konfiguracyjnych, polegających na:

 • utworzeniu osobnego składnika do wypłaty zasiłku opiekuńczego,
 • dostosowaniu schematu rozliczania listy płac, zwłaszcza jeśli w danej instancji SAP występują niestandardowe mechanizmy obsługi nieobecności zasiłkowych,
 • dostosowaniu paska wynagrodzeń,
 • dostosowaniu klienckich raportów, zwłaszcza związanych z raportowaniem czasu pracy i nieobecności. 

Innym, opisanym przez spec ustawę zagadnieniem, jest możliwość pracy zdalnej w celu przeciwdziałaniu COVID-19:

 • Praca zdalna

  W zaistniałych okolicznościach zagrożenia koronawirusem, pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania, tzw. Praca zdalna. W takiej sytuacji wynagrodzenie pracownika nie ulega zmianie. Pracownik może także wnioskować o taki tryb pracy.

  Sposób rozliczania: brak odmiennego – praca zdalna jest zaliczana do czasu pracy Wysokość wynagrodzenia: normalna jak za czas wykonywania pracy w siedzibie pracodawcy

  Finansuje pracodawca
  Raportowanie: tylko w zakresie wewnętrznych potrzeb pracodawcy.

  Ten rodzaj nieobecności nie jest dostarczany w chwili obecnej przez noty SAP.

  Zmiana wymagana do obsłużenia tego typu absencji w SAP polega na utworzeniu nowego typu nieobecności.

  W zależności od indywidualnych wymagań dotyczących raportowania a także zastosowanych w danej instancji rozwiązań klienckich, może zajść potrzeba wykonania dodatkowych prac konfiguracyjnych, polegających na:

  • utworzeniu składnika lub składników do raportowania, np.: kosztów pracy w trakcie pracy zdalnej,
  • dostosowaniu schematu rozliczania listy płac,
  • dostosowaniu paska wynagrodzeń,
  • ostosowaniu klienckich raportów, zwłaszcza związanych z raportowaniem czasu pracy i nieobecności.
 • Przestój

  Przestój za okres niezawinionej przez pracownika przerwy w świadczeniu pracy nie jest wprowadzony przez spec ustawę. Ten rodzaj nieobecności jest wymieniany przez ekspertów jako jedna z form unormowania   konieczności zaprzestania świadczenia pracy przez pracowników z powodu odgórnych nakazów i zaleceń organów ustawodawczych i wykonawczych w Polsce.

  Komu się należy: pracownikom w przypadku niezawinionego przez nich przestoju (brak materiału, produktu, maszyn, energii lub inne niezawinione przyczyny, w tym przypadku koronawirus)

  Wymiar: brak limitu
  Sposób rozliczania: dni robocze (godziny robocze)

  Wysokość wynagrodzenia: w wysokości wynikającej z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką godzinową lub miesięczną lub gdy pracownik wynagradzany jest akordowo lub prowizyjne – 60% średniomiesięcznego wynagrodzenia

  Finansuje: pracodawca
  Raportowanie: wewnętrznie

  Ten rodzaj nieobecności nie jest dostarczany w chwili obecnej przez noty SAP.

  Zmiana, wymagana do obsłużenia tej absencji w SAP polega na utworzeniu nowego rodzaju nieobecności.

  W zależności od specyficznych wymagań dotyczących raportowania a także zastosowanych w danej instancji rozwiązań klienckich, może zajść potrzeba wykonania dodatkowych prac konfiguracyjnych, polegających na:

  • utworzeniu składnika lub składników do rozliczania wynagrodzeń oraz do raportowania,
  • dostosowaniu schematu rozliczania listy płac,
  • dostosowaniu paska wynagrodzeń,
  • dostosowaniu klienckich raportów, zwłaszcza związanych z raportowaniem czasu pracy i nieobecności.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Potrzebujesz więcej informacji? Jesteśmy gotowi aby wspomóc Ciebie i Twoją firmę w kluczowych obszarach, wymagających obecnie szczególnego wsparcia.

Kontakt

Porozmawiaj z jednym z naszych specjalistów o tym, jak mozemy wesprzec Cie podczas epidemii COVID-19.

Informacje

Powiązane tematy Ludzie w firmie
 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)