4 min. czytania 25 mar 2020
Female entrepreneur using mobile phone in creative office space

Rozwiązania dla przedsiębiorców - Pakiet Osłonowy przeciwko skutkom COVID-19

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

4 min. czytania 25 mar 2020

Przedsiębiorcy będą mogli liczyć między innymi na dofinansowanie wynagrodzeń pracowniczych, złagodzenie obowiązków pracodawcy wynikających z prawa pracy, korzyści podatkowe czy pożyczki i gwarancje ze środków publicznych. Poniżej przedstawione zostały najważniejsze propozycje przewidziane w projektach nowych rozwiązań dla przedsiębiorców.

1. Projekt ustawy „głównej” o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

 • Postanowienia dotyczące wynagrodzeń pracowników

  Rządowy projekt przewiduje dwa rodzaje dofinansowań z państwowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (dalej: „Fundusz”) – dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym oraz dofinansowanie w związku z obniżonym wymiarem czasu pracy. Ten mechanizm dostępny byłby dla każdego przedsiębiorcy niezależnie od jego wielkości.

  • W przypadku przestoju ekonomicznego, gdy pracownik nie wykonuje pracy – pracodawca wypłacałby wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, ale nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. 2600 zł brutto). Przestój ekonomiczny rozumiany byłby jako okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy, wówczas pracodawcy przysługiwać będzie dofinansowanie z Funduszu do wypłacanego wynagrodzenia do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
  • W przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 pracodawca będzie mógł ograniczyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie będzie mogło być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. W takiej sytuacji pracodawcy przysługiwać będzie dofinansowywane z Funduszu do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Do dofinansowania uprawnia spadek obrotów u przedsiębiorcy o 15% przez 2 miesiące, rok do roku, albo 25% miesiąc do miesiąca.

  Oba powyższe mechanizmy dotyczą wszelkich form zatrudnienia – umowy o pracę, zlecenie, dzieło (zleceniobiorcy alternatywnie przysługuje świadczenie postojowe przyznawane „samozatrudnionym” jednorazowo). Wypłata powyższych świadczeń przysługiwać będzie przez maksymalnie 3 miesiące. Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy pracodawca ustalana będzie w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi w ciągu 2 dni od powiadomienia organizacji związkowych. W obecnym projekcie ustawy wypłata tych świadczeń stanowi pomoc de minimis i jest ograniczona do 200 000 EUR.

  Ustawa przewiduje również inny mechanizm dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

  Dofinansowanie to różni się w zależności od stopnia spadku obrotów:

  • spadek obrotów o co najmniej 30% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej jako iloczyn liczby pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu przepisów odrębnych, zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem za pracę”;
  • spadek obrotów o co najmniej 50% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej jako iloczyn liczby pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  • spadek obrotów o co najmniej 80% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej jako iloczyn liczby pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

  Wsparcie to przysługiwałoby przez okres:

  • 6 miesięcy – w przypadku mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców,
  • 3 miesięcy – w przypadku średnich przedsiębiorstw.

  Mechanizm ten również stanowi pomoc de minimis i jest ograniczona w sumie do 200 000 EUR.

 • Postanowienia dotyczące prawa pracy

  Projekt ustawy przewiduje zawieszenie obowiązków wynikających z art. 229 § 2 zdanie pierwsze i § 4-5 KP (kontrolne badania lekarskie po powrocie pracownika do pracy po chorobie trwającej dłużej niż 30 dni, wstępne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, okresowe badanie lekarskie na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających), a także badań lekarskich i psychologicznych kierowców wykonujących przewóz drogowy oraz kolejowy.

  W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie będzie mógł przeprowadzić inny lekarz, wydając stosowne orzeczenie lekarskie.

  Przedłużeniu ulegną zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemca, jeżeli termin tego zezwolenia kończył się w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, orzeczenia o częściowej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia o niepełnosprawności.

  Zaproponowano mechanizmy dla pracodawcy umożliwiające elastycznie kształtowanie czasu pracy pracowników. Jeśli u pracodawcy wystąpi spadek obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, dopuszczalne byłoby:

  • ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku, zgodnie z art. 132 § 1 KP, do nie mniej niż 8 godzin, i nieprzerwanego odpoczynku, zgodnie z art. 133 § 1 KP, do nie mniej niż 32 godzin, obejmujących co najmniej 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego;
  • zawarcie porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy;
  • zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalony w porozumieniu

  Przedłużeniu podlegać będą świadectwa kwalifikacji osób dokonujących eksploatacji urządzeń energetycznych, które tracą ważność w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. Zaistnieje również możliwość odroczenia terminu wykonania badań technicznych (UDT) i zezwolenie na eksploatację urządzenia technicznego na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

 • Postanowienia dotyczące odpadów

  Wydłużony zostanie termin na sporządzanie ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r., pod warunkiem że przekazujący odpady również wystawi kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych takiej formie. Projekt zakłada wydłużenie czasu na wprowadzenie danych do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) do dnia 31 stycznia 2021 r., przy czym dane pochodzące z dokumentów w formie papierowej należy niezwłocznie wprowadzić do BDO.

 • Terminy postępowań

  Projekt Ustawy przewiduje ogólne postanowienie dotyczące zawieszenia biegu terminów. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii bieg terminów procesowych w postępowaniach sądowych, w tym sądowo-administracyjnych, postępowaniach egzekucyjnych, karnych, karnoskarbowych, w sprawach o wykroczenia, administracyjnych, egzekucyjnych w administracji, a także terminów w innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

 • Postanowienia dotyczące podatków i opłat

  Projekt wprowadza szczególny mechanizm rozliczania straty podatkowej. Podatnicy, którzy ponieśli stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2020 r., poprzez złożenie korekty, będą mogli o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż do wysokości kwoty 5 mln PLN, obniżyć dochód uzyskany z działalności w 2019 r. Warunkiem, aby skorzystać z tej możliwości jest osiągnięcie przez podatnika w 2020 r. przychodów niższych o co najmniej 50% od przychodów za rok 2019. Jednocześnie nieodliczoną kwotę straty, podatnicy będą mogli rozliczać w oparciu o dotychczasowe zasady.

  Zwolnione z podatku dochodowego będą otrzymane przez podatników w 2020 r. przychody z tytułu:

  • wsparcia gwarancyjnego oraz dopłat do kredytów,
  • dopłat do oprocentowania kredytów przyznanych na podstawie ustawy.

  Natomiast podatnik otrzyma prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania w pełnej wysokości darowizn przekazanych w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19. Doprecyzowano przy tym, że prawem tym objęte będą darowizny przekazane podmiotom wykonującym działalność leczniczą polegającą na świadczeniu opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, a także przekazane Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

  Zaproponowano prolongatę terminu przekazania zaliczek na podatek od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu bieżącego roku. W związku z powyższym, zapłata zaliczki, zamiast odpowiednio do 20 kwietnia i 20 maja 2020 r., może być dokonana do dnia 1 czerwca 2020 r.

  Przewidziano ponadto, przesunięcie terminu zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 2020 r. do 20 lipca 2020. Z przedmiotowego rozwiązania będą mogli skorzystać m.in. podatnicy, których przychody w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku będą niższe o co najmniej 50%.

  Z obowiązku stosowania przepisów dotyczących tzw. złych długów, tj. obowiązku do zwiększania dochodu, będącego podstawą obliczenia zaliczek PIT, o niezapłacone w terminie zobowiązania, zwolnieni będą podatnicy m.in. u których przychody osiągnięte w okresach rozliczeniowych (miesięcznych lub kwartalnych) w stosunku do analogicznych okresów w 2019 r. zmniejszą się o co najmniej 50%.

  Ponadto, podatnikom, którzy w 2020 r. opłacają zaliczki miesięczne w formie uproszczonej zaproponowano rezygnację z tej formy, w zakresie zaliczek za miesiące marzec-grudzień 2020 r. Zaliczki te podatnicy będą mogli obliczyć na zasadach ogólnych, uwzględniając przy tym zaliczki należne za poprzednie miesiące obliczone w formie uproszczonej.

  Dodatkowo, w projekcie zwolniono z podatku dochodowego świadczenie postojowe otrzymane na podstawie ustawy o COVID-19.

 • Podatek dochodowy od osób prawnych

  Projekt wprowadza szczególny mechanizm rozliczania straty podatkowej. Podatnicy, którzy ponieśli stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym (który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a zakończy przed dniem 1 stycznia 2021 r.), poprzez złożenie korekty, będą mogli o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż do wysokości kwoty 5 mln PLN, obniżyć dochód uzyskany z działalności w poprzednim roku podatkowym. Warunkiem, aby skorzystać z tej możliwości jest osiągnięcie przez podatnika w bieżącym roku podatkowym przychodów niższych o co najmniej 50% od przychodów za rok poprzedni. Jednocześnie nieodliczoną kwotę straty, podatnicy będą mogli rozliczać w oparciu o dotychczasowe zasady.

  Zwolnione z podatku dochodowego będą otrzymane przez podatników w 2020 r. przychody z tytułu:

  • wsparcia gwarancyjnego oraz dopłat do kredytów,
  • dopłat do oprocentowania kredytów przyznanych na podstawie ustawy.

  Podatnik otrzyma prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania w pełnej wysokości darowizn przekazanych w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19. Doprecyzowano przy tym, że prawem tym objęte będą darowizny przekazane podmiotom wykonującym działalność leczniczą polegającą na świadczeniu opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, a także przekazane Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

  Przewidziano przesunięcie terminu zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 2020 r. do 20 lipca 2020. Z przedmiotowego rozwiązania będą mogli skorzystać m.in. podatnicy, których przychody w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku będą niższe o co najmniej 50%.

  Z obowiązku stosowania przepisów dotyczących tzw. złych długów, tj. obowiązku do zwiększania dochodu, będącego podstawą obliczenia zaliczek CIT, o niezapłacone w terminie zobowiązania, zwolnieni będą podatnicy m.in. u których przychody osiągnięte w okresach rozliczeniowych w stosunku do analogicznych okresów w poprzednim roku podatkowym zmniejszą się o co najmniej 50%.

  Małym podatnikom, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek zaproponowano możliwość zrezygnowania w trakcie roku podatkowego z tej formy wpłacania zaliczek za miesiące marzec–grudzień 2020 r., jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Zaliczki te podatnicy będą mogli obliczyć na zasadach ogólnych, uwzględniając przy tym zaliczki należne za poprzednie miesiące obliczone w formie uproszczonej.

 • Podatek od nieruchomości

  W zakresie podatku od nieruchomości umożliwiono gminom wprowadzenie zwolnienia za część 2020 r. z podatku od nieruchomości dla gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej określonym grupom przedsiębiorców, w przypadku których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek COVID-19. Jednocześnie, organom wykonawczym gmin przyznano prawo przedłużenia rat płatności podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju oraz czerwcu 2020 r., jednak nie dłużej niż do 30 września 2020 r. W przypadku osób prawnych mowa o ratach płatnych do 15 kwietnia, 15 maja oraz 15 czerwca bieżącego roku.

 • Podatek od czynności cywilnoprawnych

  W projekcie ustawy przewidziano zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych umów pożyczek zawartych do 31 sierpnia 2020 r.

 • Podatek od niektórych instytucji finansowych

  Obniżono podstawę opodatkowania dla banków o wartość aktywów wynikających z umów kredytu dla przedsiębiorców na działalność gospodarczą dotkniętych skutkami COVID-19.

 • Użytkowanie wieczyste

  Zaproponowano przesunięcie terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na 30 czerwca 2020 r.

 • Opłata prolongacyjna

  Projektowany akt prawny przewiduje, że nie będzie naliczana opłata prolongacyjna ustalana w zakresie rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu państwa.

  Postępowania podatkowe
  Zaproponowano także, swego rodzaju zawieszenie postępowań podatkowych, bowiem w razie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organ może wydać postanowienie w sprawie zawieszenia postępowań i kontroli, które wywołuje skutki prawne od chwili jego wydania. Organ ma przy tym obowiązek niezwłocznego doręczenia ww. postanowienia. Co więcej, projekt nadaje upoważnienie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych do wydania rozporządzenia, które z mocy prawa zawiesi postępowania i kontrole. Takie rozporządzenie zawierać będzie zakres terytorialny zawieszenia, rodzaje postępowań i kontroli podlegających zawieszeniu oraz okres zawieszenia.

  Interpretacje podatkowe
  W ustawie zaproponowano wydłużenie terminu na wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego o 3 miesiące w przypadku wniosków o wydanie interpretacji złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie omawianej ustawy. Ponadto w projektowanych przepisach przewidziano, że minister właściwy do spraw finansów publicznych może w drodze rozporządzenia przedłużać termin wydania interpretacji indywidualnych o kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż 3 miesiące.

  Raportowanie schematów podatkowych
  W obszarze schematów podatkowych, z wyjątkiem schematów transgranicznych, przewiduje się zawieszenie terminów raportowania schematów, tj. terminy nie rozpoczynają się, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

  Ceny transferowe
  W projekcie zaproponowano przedłużenie do dnia 30 września 2020 r. terminu do złożenia informacji o cenach transferowych dla podmiotów, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.

  Przedłużenie terminu wdrożenia JPK_V7M
  Odroczono obowiązek składania JPK_V7M do 1 lipca 2020 r.

  Przedłużenie terminu na zgłoszenie przelewu na rachunek spoza białej listy
  Ww. termin został wydłużony z 3 do 14 dni.

  Zmiana terminu wejścia w życie nowych stawek w podatku od towarów i usług
  Nowe stawki VAT wejdą w życie 1 lipca 2020 r.

2. Ustawa o Systemie Instytucji Rozwoju

Na podstawie projektu ustawy Polski Fundusz Rozwoju będzie mógł udzielać pożyczek, gwarancji i poręczeń. Finansowanie takie będzie przyznawane w szczególności mikro- oraz małym i średnim przedsiębiorcom (a więc przedsiębiorcom zatrudniającym nie więcej niż 250 pracowników oraz osiągającym roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nie większy niż 50 milionów euro). Określenie „w szczególności” nie wyklucza jednak ubiegania się o to wsparcie przez duże przedsiębiorstwa. 

Finansowanie to przeznaczane będzie na:

 • inwestycje, w tym inwestycje kapitałowe;
 • wsparcie przedsiębiorców;
 • ochronę środowiska naturalnego;
 • badania, rozwój oraz innowacje;
 • szkolenia i doradztwo;
 • rekrutację i zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i pracowników niepełnosprawnych;
 • naprę szkód spowodowanych niektórymi klęskami żywiołowymi;
 • przedsięwzięcia o charakterze społecznym w zakresie transportu na rzecz mieszkańców regionów oddalonych;
 • infrastrukturę szerokopasmową;
 • kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego;
 • infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną;
 • infrastrukturę lokalną.

3. Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

W ramach pakietu antykryzysowego przewiduje się wsparcie dla przedsiębiorców związane z postępowaniem restrukturyzacyjnym i upadłościowym. Wsparcie byłoby udzielane w formie pożyczki mającej na celu umożliwienie prowadzenia działalności gospodarczej przez okres niezbędny do: opracowania planu restrukturyzacji albo likwidacji działalności gospodarczej.

Możliwe do uzyskania na tej podstawie wsparcie byłoby dostępne dla przedsiębiorców w zakresie poniższych działań:

 • tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne – dla mikro, małego i średniego przedsiębiorcy;
 • ratowanie oraz restrukturyzację, jeśli przedsiębiorcy spełnią obecnie obowiązujące przesłanki do restrukturyzacji lub upadłości:
  • gdy przedsiębiorca wskutek poniesionych strat utracił więcej niż połowę kapitału, w szczególności jeżeli suma zysku (strat) z lat ubiegłych, zysku (straty) netto w danym roku obrotowym, kapitału zapasowego, kapitału z aktualizacji wyceny i pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych jest ujemna i jej wartość bezwzględna jest większa niż 50% kapitału (funduszu) podstawowego;
  • przedsiębiorcy innego niż mały lub średni, gdy w ciągu dwóch ostatnich lat stosunek:
   • a) długów do kapitału własnego był większy niż 7,5,
   • b) zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację do odsetek był niższy niż 1.

Zespół doradztwa regulacyjnego – jak możemy Państwu pomóc?

Zespół EY oferuje wsparcie na każdym etapie skorzystania z opisanych wyżej rozwiązań – od identyfikacji najwłaściwszych dla Państwa rozwiązań, po koordynację ich wprowadzenia z uwzględnieniem prawa pomocy publicznej.

Autorzy: Aleksandra Pawłowicz, Associate w kancelarii EY Law, Patrycja Sałagan, Senior Environmental Specialist, Wojciech Zalewski, Starszy konsultant w dziale doradztwa podatkowego

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Potrzebujesz więcej informacji? Jesteśmy gotowi aby wspomóc Ciebie i Twoją firmę w kluczowych obszarach, wymagających obecnie szczególnego wsparcia.

Kontakt

Porozmawiaj z jednym z naszych specjalistów o tym, jak mozemy wesprzec Cie podczas epidemii COVID-19.

Informacje

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)