4 min. czytania 23 mar 2020
Businessman using cell phone on city street

Zdalne posiedzenia organów spółek uchwalone

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

4 min. czytania 23 mar 2020

Tarcza antykryzysowa oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze przewidują kilka istotnych zmian regulacyjnych dla spółek giełdowych. Większość z nich stanowi odzwierciedlenie postulatów Komisji Nadzoru Finansowego przedstawionych w ramach Pakietu Impulsów Nadzorczych (PIN) na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju w obszarze rynku kapitałowego.

Choć wprowadzone już zmiany nie są rewolucyjne, to zdejmują ze spółek giełdowych część obowiązków, których realizacja w trakcie epidemii koronawirusa mogłaby być znacznie utrudniona. Poniżej przedstawiamy kluczowe zmiany w obszarze rynku kapitałowego wynikającej zarówno z pierwszej, jaki drugiej Tarczy Antykryzysowej.

Wymóg zatwierdzenia memorandum czasowo zniesiony

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a także przez miesiąc po ich odwołaniu, nie stosuje się wymogu zatwierdzenia przez KNF memorandum informacyjnego dla oferty publicznej papierów wartościowych. Powyższe nie tylko zapewni przyspieszenie procesu emisji akcji, ale również wpłynie korzystnie na ograniczenie wydatków po stronie spółki planującej pozyskanie kapitału.

Terminy w postępowaniach przed KNF zawieszone

Tarcza antykryzysowa zawiesiła większość terminów w postępowaniach administracyjnych, w tym również toczących się przed KNF. Terminy wydania decyzji, wniesienia sprzeciwu, a także przedawnienia nałożenia i egzekucji administracyjnych kar pieniężnych, nie rozpoczęły się albo uległy zawieszeniu do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Dotyczy to w szczególności zatwierdzenia prospektów emisyjnych i spraw dotyczących naruszeń obowiązków przez emitentów giełdowych.

KNF może jednak działać

Tarcza antykryzysowa 2.0. wprowadziła uprawnienie KNF do wydania decyzji załatwiającej sprawę, dokonania czynności, wydania decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie albo wniesienia sprzeciwu. Oznacza to, że chociaż termin do w/w nie biegnie, KNF jest władny podjąć jedno z powyższych działań.

Aby usprawnić postępowanie administracyjne KNF może wydawać decyzje i postanowienia w formie dokumentu elektronicznego opatrywanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Doręczenie takiej decyzji będzie następować w formie pisemnej bez podpisu z adnotacją o opatrzeniu ich odpowiednim podpisem.

KNF nieco bardziej przychylny

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) zapowiedział w PIN zminimalizowanie lub przesunięcie wybranych obowiązków nadzorczych, w szczególności w zakresie bieżącego raportowania. UKNF planuje także dokonać aktualizacji planu kontroli, a przyszłe działania UKNF np. w następstwie czynności kontrolnych mają uwzględniać istniejącą nadzwyczajną sytuację związaną z COVID-19. Zaplanowano również wdrożenie uproszczonej formuły ocen nadzorczych UKNF.

Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority, EMSA) KNF zaleca przy tym, aby emitenci jak najszybciej ujawniali istotne informacje dotyczące wpływu koronawirusa na ich działalność, parametry, prognozy i sytuację finansową.

Informowanie o zmianach regulaminów rynku regulowanego

Tarcza antykryzysowa 2.0. zobowiązała podmioty prowadzące rynek regulowany do udostępnienia uczestnikom obrotu zmienionych regulaminów i innych regulacji na co najmniej 3 dni robocze przed dniem ich wejścia w życie. Jeżeli w ocenie KNF wymaga tego interes uczestników obrotu KNF, termin ten może zostać wydłużony do dwóch tygodni.

Polityki wynagrodzeń mogą jeszcze trochę poczekać

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych (obecnie Minister Finansów) na podstawie dyspozycji zawartej w Tarczy antykryzysowej, otrzymał uprawnienie do przesunięcia terminu na zatwierdzenie polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej. Uchwałę w tej sprawie walne zgromadzenia będą mogły podjąć najprawdopodobniej do 31 sierpnia 2020 r. Rozporządzenie w sprawie zmiany w/w terminów nie zostało jednak jeszcze opublikowane.

Więcej czasu na sprawozdania finansowe

Termin na sporządzenie sprawozdań finansowych przez podmioty podlegające nadzorowi KNF, których rok obrotowy kończy się pomiędzy 31 grudnia 2019 r. a 30 kwietnia 2020 r., ulega przedłużeniu o dwa miesiące. Powyższe skutkuje też wydłużeniem terminów na zatwierdzenie sprawozdań finansowych. W konsekwencji, zwyczajne walne zgromadzenia będą mogły odbyć się w tym roku 2 miesiące później.

Raporty roczne i kwartalne nieco później

Emitenci giełdowi otrzymali dodatkowy czas na zrealizowanie obowiązków w zakresie publikacji raportu rocznego oraz raportu kwartalnego za pierwszy i drugi kwartał 2020.

Publikacja raportu rocznego za rok obrotowy kończący się po 30 grudnia 2019 r. a przed 1 maja 2020 r. została przedłużona o 2 miesiące. Raporty te należy więc opublikować najpóźniej 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

Terminy na publikację raportów okresowych przypadające po 31 grudnia 2019 r. a przed 2 maja 2020 r. wydłużono o 60 dni. Oznacza to, że raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny należy przekazać nie później jak 120 dni po zakończeniu kwartału.

Terminy na publikację raportów półrocznych nie uległy zmianie - należy je więc co do zasady opublikować do 30 września 2020 r.

Zdalne posiedzenia organów

Wprowadzone w pakiecie Tarczy antykryzysowej zmiany w KSH, umożliwiły zdalny udział w walnych zgromadzeniach spółki akcyjnej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Umożliwiono także zdalne posiedzenia zarządów i rad nadzorczych, o czym więcej pod tym linkiem.

Ponadto, każda spółka publiczna została zobowiązana do zapewnienia transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Wydaje się, że w praktyce transmisja powinna się odbywać poprzez udostępnienie linka do konferencji na stronie internetowej spółki (w zakładce dot. relacji inwestorskich), ale do chwili obecnej nie pojawiły się szczegółowe wytyczne w tym zakresie.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Potrzebujesz więcej informacji? Jesteśmy gotowi aby wspomóc Ciebie i Twoją firmę w kluczowych obszarach, wymagających obecnie szczególnego wsparcia.

Kontakt

Porozmawiaj z jednym z naszych specjalistów o tym, jak mozemy wesprzec Cie podczas epidemii COVID-19.

Informacje

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)