8 min. czytania 18 mar 2022
Woman City Running

6 sposobów na uprzemysłowienie innowacji przez firmy świadczące usługi finansowe

Autorzy
David Kadio-Morokro

EY Americas Financial Services Innovation Leader

Passionate about technology, innovation, and leading EY people to solve clients’ most challenging problems.

Roger Park

EY Americas Innovation Leader

Entrepreneurial innovator and strategist. Ardent supporter of diversity and inclusiveness. Father of three.

Współautorzy
8 min. czytania 18 mar 2022
Powiązane tematy Innowacje

Pokaż załączniki

 • Industrializing innovation in financial services (pdf) (EN)

Ustalenia płynące z zamówionego przez nas badania potwierdzają, że cyfrowa transformacja przedsiębiorstw prowadzi do większych innowacji w zakresie usług finansowych.

Ustalenia płynące z badania przeprowadzonego w 2018 r. przez Forrester Consulting na zlecenie Ernst & Young LLP (EY US) potwierdzają, że niemal każda firma w sektorze usług finansowych w ramach swoich programów cyfrowej transformacji koncentruje się na innowacjach. Nic dziwnego, że niektórym organizacjom wychodzi to lepiej niż innym.

Z perspektywy kadry zarządzającej odpowiedzialnej za innowacje wyniki badania pokazują, że w procesie przyspieszenia i skalowania innowacji w całej organizacji najskuteczniejsze są podejścia holistyczne i wielowymiarowe, podkreślające czynnik ludzki i kulturowy.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o sześciu kluczowych trendach.

 • Metodologia

  Badanie przeprowadzone przez Forrester Consulting na zlecenie EY USA zakończyło się w kwietniu 2018 r. Badanie składało się z ankiet internetowych wypełnionych przez 240 członków wyższej kadry kierowniczej (ponad połowa z nich najwyższego szczebla) oraz dodatkowych rozmów telefonicznych przeprowadzonych z z wybranymi uczestnikami. Respondenci reprezentują organizacje świadczące usługi finansowe — w tym banki, ubezpieczycieli, firmy zarządzające majątkiem i aktywami oraz fundusze typu private equity i firmy z sektora rynków kapitałowych — z siedzibą w USA i Kanadzie oraz działalnością prowadzoną na całym świecie. (Fundusze private equity i firmy z sektora rynków kapitałowych umieszczono w jednej grupie z firmami zarządzającymi majątkiem i aktywami, i tak są nazywane w całym raporcie .)

  W badaniu oceniono respondentów pod względem 27 wskaźników dojrzałości transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa. Respondenci zostali poproszeni o umieszczenie siebie na pięciopunktowej skali pod względem każdego wskaźnika dojrzałości w pięciu kategoriach:

  • Strategia
  • Struktura
  • Kultura
  • Technologia
  • Bezpieczeństwo

  Wynik wyrażający ogólną dojrzałość oparto na sumie wyników uzyskanych w tych 27 wskaźnikach. Respondenci zostali następnie zaklasyfikowani do jednej z trzech grup dojrzałości — niskiej, średniej lub wysokiej — w zależności od tego, gdzie znalazł się uzyskany przez nich wynik na krzywej rozkładu. Ocena dojrzałości jest miarodajnym czynnikiem prognostycznym wskazującym, jak przeciętna firma wypada pod względem doskonałości w zakresie transformacji cyfrowej. Firmy o wysokiej dojrzałości, nazywane w raporcie liderami transformacji cyfrowej, to firmy posiadające zaawansowane możliwości, duże osiągnięcia i solidne wskaźniki w obszarach wymienionych powyżej. Są one także znane z koncentracji na zadaniach związanych z transformacją i inwestycjach w innowacje i potrzeby klientów.

  Firmy ze środkowego przedziału, nazywane firmami o średniej dojrzałości, stoją w rozkroku pomiędzy tradycyjnymi praktykami a doskonałością cyfrową. Jednakże znaczna część tych firm stanie się liderami w przyszłości w miarę przeprowadzania dalszej transformacji cyfrowej.

  Firmy o niskiej dojrzałości, nazywane opieszałymi w transformacji cyfrowej, skupiają się zwykle — a nawet obsesyjnie — na redukcji kosztów i innych wskaźnikach finansowych.

1. CIO na czele innowacji w branży

Branża usług finansowych zdaje sobie sprawę ze znaczenia innowacji: 87%, czyli niemal każda firma, inwestuje w innowacje jako główny lub jeden z trzech głównych priorytetów. W kwestii innowacji zgadzają się wszyscy członkowie kadry kierowniczej najwyższego szczebla, a większość dyrektorów ds. innowacji (CIO), dyrektorów ds. finansowych (CFO), dyrektorów ds. marketingu (CMO), dyrektorów ds. strategii (CSO) i dyrektorów ds. cyfrowych (CDO) uznaje innowacje za jeden z najważniejszych tematów.

We wszystkich sektorach usług finansowych wzrost innowacji jest także najważniejszym celem inicjatyw służących transformacji. Ogółem 65% respondentów z organizacji dojrzałych cyfrowo uznaje innowacje za najważniejszy cel w porównaniu do jedynie 32% w spółkach o niskiej dojrzałości. Nie jest to zaskakujące, zważywszy, że innowacje uznaje się powszechnie za krytyczny czynnik pozwalający na spełnienie rosnących oczekiwań klientów, poruszanie się w warunkach zmian spowodowanych technologią oraz konkurowanie z nowymi graczami, w tym mającymi obsesję na punkcie innowacji spółkami FinTech.

Wyniki badania jasno wskazują, że innowacyjność stanowi także klucz do przygotowania się do potencjalnego starzenia się modeli biznesowych i przyciągnięcia nowych pokoleń klientów i pracowników. Liderzy cyfrowi wydają się rozumieć zarówno potrzebę innowacyjności, jak i liczne płynące z niej korzyści lepiej niż firmy niespieszące się z transformacją.

Rola innowacji

87%

firm inwestuje w innowacje jako główny lub jeden z trzech głównych priorytetów.

Przeprowadź transformację cyfrową albo nie przetrwasz. Przedsiębiorstwa, które nie opanują transformacji cyfrowej, pozostaną w tyle.
Wiceprezes ds. operacyjnych działu IT, duża grupa ubezpieczeniowa z USA

2. Innowacyjność niejedno ma imię

Ankieta dotyczyła różnych form innowacyjności i konkretnych działań podejmowanych przez firmy w celu jej promowania. Działania te obejmowały szeroki wachlarz powszechnych technik i metod, od strategicznych (jak utworzenie nowego modelu biznesowego niezależnego od stanu istniejącego) po bardziej taktyczne (takie jak stworzenie laboratoriów i zespołów ds. innowacji oraz dedykowanych środowisk testowych), jak również udział zarówno zespołów wewnętrznych, jak i partnerów zewnętrznych (w tym FinTechów).

Ponadto, najpopularniejsze działania obejmują zarówno aspekt technologiczny, jak i organizacyjny. I rzeczywiście, pod względem zwiększania wysiłków w tym zakresie w przyszłości, dwie najczęściej udzielane odpowiedzi dotyczyły mierzenia innowacyjności i zwiększania odpowiedzialności liderów. Tego typu kroki pozwalają na uczynienie innowacji nieodłącznym elementem działalności operacyjnej, co kładzie podwaliny pod tworzenie zasobów na skalę branży.

Liderzy cyfrowi wskazują, że największy wpływ mają praktyki i działania. Warto zauważyć, że największe rozbieżności występują pod względem czynników organizacyjnych, takich jak mierzenie innowacyjności (co czyni 88% liderów w porównaniu do 41% firm opieszałych w transformacji cyfrowej). Podobna rozbieżność (84% w porównaniu do 42%) istnieje pod względem wskazywania dyrektorów, do których przypisana jest odpowiedzialność i budżet na innowacje. Działają oni w sposób ukierunkowany i holistyczny, formalizując innowacje, którymi kieruje się poczynając od najwyższych szczebli organizacji.

3.   Priorytety w zakresie innowacji zmienią sie w miarę dalszych działań

W ankiecie zapytano także, jakie działania firmy podjęły niedawno i na czym planują się skupić w ciągu następnych 12–24 miesięcy. W porównaniu do trzech głównych obszarów uwagi z ostatnich 24 miesięcy liderzy położą większy nacisk na zwiększenie efektywności i produktywności, poprawę doświadczenia klienta i wdrożenie nowych sposobów pracy. Wynika z tego, że liderzy przewidują duży postęp pod względem uruchomienia platformowych modeli biznesowych.

Opinie wyrażane przez CIO są bardzo podobne do poglądów przedstawianych w najbardziej dojrzałych firmach. Ponad dwie trzecie ankietowanych (68%) skupia się na zwiększeniu efektywności i produktywności. Innymi głównymi priorytetami są doświadczenie klienta (58%) i wdrożenie nowych sposobów pracy (56%).

Zmiana priorytetów

68%

procent CIO skupia się na zwiększeniu efektywności i produktywności.

4. Inwestycje są ukierunkowane na obecne modele biznesowe

Podczas gdy innowacyjność można zastosować do niemal każdego aspektu biznesu, większość inwestycji skupia się w dużej mierze na obecnych modelach biznesowych i na utrzymaniu innowacyjności. Niemal połowa respondentów (43%) twierdzi, że inwestycje w innowacje skupiają się na udoskonaleniu podstawowej działalności poprzez wprowadzanie innowacji w zakresie znanych zasobów występujących w branży, rynków lub istniejących modeli biznesowych. Kolejne 35% ustanawia nowe zasoby, aby rozszerzyć obecną działalność. Jedynie jedna piąta interesuje się innowacjami oznaczającymi zmiany lub transformację, które na nowo zdefiniują obecny sposób prowadzenia działalności. Co interesujące, odpowiedzi udzielane przez CIO są spójne z odpowiedziami wszystkich respondentów.

Innowacje niewychodzące daleko poza horyzont, mające na celu wzbogacenie lub rozszerzenie obecnych modeli z większym prawdopodobieństwem przyniosą 10% zysków niż 10-krotnie większe zyski, które mogą być rezultatem wyłącznie bardziej ambitnych starań ukierunkowanych na wprowadzenie bardziej rewolucyjnych zmian. Implikacje są jasne: firmy szukające przełomowych zysków lub silniejszej pozycji na rynku muszą myśleć bardziej ambitnie i działać odważniej.

5. Miarą innowacyjności jest w dużym stopniu postrzeganie jej przez klientów

Większość organizacji patrzy na innowacje przez pryzmat klientów. 61% firm biorących udział w badaniu korzysta z pomiarów satysfakcji klienta, takich jak wskaźnik Net Promoter Score (NPS). Innym popularnym wskaźnikiem, na który powoływało się 59% respondentów, jest przyjmowanie przez klientów nowych produktów i usług generowanych w wyniku stosowania innowacji. Na takie wskaźniki powoływał się nieco wyższy odsetek respondentów będących CIO — 72% w przypadku NPS i 68% w przypadku przyjmowania nowych produktów i usług przez klientów.

48% wszystkich respondentów i 58% CIO wskazuje na udział pracowników w innowacjach jako wskaźnik innowacyjności, co odzwierciedla fakt, że respondenci rozumieją kluczowe aspekty organizacyjne innowacyjności. Co interesujące, 84% CIO - w porównaniu do 61% wszystkich respondentów - wskazuje, że do pomiaru innowacyjności stosowane są zmiany w modelu biznesowym. Ponownie wydaje się, że CIO mają szerszy ogląd na sytuację.

6.   Kadra najwyższego szczebla nie jest całkowicie zgodna co do roli innowacji

Gdy chodzi o cele transformacji, korzyści biznesowe i przyszłe priorytety, pomiędzy poglądami CIO i innymi dyrektorami najwyższego szczebla występują znaczne rozbieżności. Na przykład CDO i CIO są bardziej zgodni ze sobą nawzajem niż z CTO.

Z jednej strony brak zbieżności nie jest zaskakujący. To naturalne, że dyrektorzy ds. innowacji skupiają się bardziej na stymulowaniu do wprowadzania innowacji, podczas gdy CTO chcą przygotować organizacje do nowych technologii. Rozbieżności te nasuwają jednak trzy istotne kwestie:

 1. Konieczność zbliżenia stanowisk osób z najwyższego szczebla kierowniczego: wszyscy kierownicy muszą być zgodni co do wprowadzania innowacji. W miarę jak technologie rozwijają się w stałym i rosnącym tempie zgodnie z prawem Moore’a, dyrektorzy ds. technologii mają do odegrania krytyczną rolę, nie tylko pod względem nadążania za innowacjami, ale — co ważniejsze — także pod względem promowania i umożliwiania innowacji poprzez solidną infrastrukturę cyfrową.
 2. Pierwotna przyczyna problemów z innowacyjnością: wszystkie firmy mają dostęp do potężnych technologii, ale być może brak koordynacji i zgody pomiędzy liderami najwyższego szczebla hamuje osiąganie zwrotów z inwestycji.
 3. Potrzeba objaśnienia strategicznych celów pod względem innowacji na najwyższych poziomach organizacji: liderzy wyższego szczebla muszą współpracować nad osiągnięciem konsensusu w najważniejszych kwestiach — zwłaszcza związanego z celami, docelowymi wynikami i wskaźnikami. Poczucie wspólnego celu jest szczególnie ważne dla firm pragnących przyspieszyć i skalować innowacje.
Local Perspective IconLokalna perspektywa

Sektor usług finansowych w Polsce jest dość zróżnicowany pod względem industrializacji innowacji. Na rynku obserwujemy liderów cyfrowej zmiany, którzy transformują sposób zarządzania organizacjami na bardziej zwinny i zorientowany na zmianę oraz tworzą wydzielone jednostki, których zadaniem jest rozwijanie i implementacja innowacyjnych rozwiązań wewnątrz swoich organizacji. Jednak nie jest to jeszcze standardem na polskim rynku. Wraz ze zmianami w otaczającym nas świecie czynnik innowacji będzie odgrywał coraz ważniejszą rolę w strategii rozwoju firm.

Kontakt

Łukasz Sikora, CFA, FCCA
EY-Parthenon Polska, Strategia i Transakcje, Lider Doradztwa Strategicznego i Transakcyjnego w Sektorze Finansowym, Partner

Podsumowanie

Wiele firm z sektora usług finansowych aktywnie pracuje nad „industrializacją innowacji”, chociaż konieczność dalszego wprowadzenia udoskonaleń jest równie wyraźna. Banki, ubezpieczyciele i firmy zarządzające majątkiem i aktywami dokonały wyraźnych postępów w swojej cyfrowej podróży na przestrzeni ostatnich kilku lat. Jednakże nowe wyzwania —demograficzne, technologiczne i konkurencyjne — oznaczają, że w branży nadal jest wiele do zrobienia.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Informacje

Autorzy
David Kadio-Morokro

EY Americas Financial Services Innovation Leader

Passionate about technology, innovation, and leading EY people to solve clients’ most challenging problems.

Roger Park

EY Americas Innovation Leader

Entrepreneurial innovator and strategist. Ardent supporter of diversity and inclusiveness. Father of three.

Współautorzy
Powiązane tematy Innowacje
 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)

Kontakt