8 sie 2019
EY - zwolnioy pracownik

Zwolniony pracownik zostanie przywrócony do pracy nieprawomocnym orzeczeniem

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

8 sie 2019
Powiązane tematy Ludzie w firmie

Wskutek nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego, zwolniony pracownik będzie mógł zostać przywrócony do pracy nieprawomocnym orzeczeniem sądu I instancji.

P
odpisana przez Prezydenta Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw („Nowelizacja”) została w dniu 6 sierpnia 2019 r. ogłoszona w Dzienniku Ustaw i w odniesieniu do większości przepisów wejdzie życie w listopadzie br. Nowelizacja zakłada liczne zmiany w postępowaniu cywilnym. Jedna z nich może wywołać bardzo duży wpływ na organizację pracy części pracodawców.

Zgodnie bowiem z dodanym do art. 4772 § 2 KPC, uznając wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne albo przywracając pracownika do pracy, sąd na wniosek pracownika będzie mógł w wyroku nałożyć na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Dotychczas przywrócenie do pracy zwolnionego pracownika możliwe było co do zasady dopiero po wydaniu prawomocnego orzeczenia przez sąd pracy I lub II instancji. Jedynie w przypadku uznania wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, sąd na wniosek pracownika mógł nałożyć na zakład pracy obowiązek dalszego zatrudniania pracownika do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy. Orzeczenie o bezskuteczności orzekane było jedynie w sytuacji, gdy umowa o pracę nie uległa jeszcze rozwiązaniu, a więc w praktyce znacznie rzadziej niż o przywróceniu do pracy bądź odszkodowaniu. Inna była również sytuacja faktyczna, ponieważ pracownik w praktyce cały czas pozostawał w zatrudnieniu u pracodawcy. W rezultacie, w zdecydowanej większości przypadków przywrócenie pracownika do pracy mogło nastąpić dopiero po wyczerpaniu środków zaskarżenia, po wielu miesiącach albo nawet latach. Z tej perspektywy zmiana jest niewątpliwie korzystna dla pracowników.

Z punktu widzenia pracodawców może natomiast spowodować chaos organizacyjny i dodatkowe koszty. W szczególności mogą się one pojawić w sytuacji, gdy w odniesieniu do pracownika przywróconego do pracy sąd II instancji uzna, że rozwiązanie umowy o pracę było jednak zasadne i zgodne z przepisami. W takim wypadku pracodawca po raz kolejny będzie musiał organizować stanowisko pracy zwolnionego i następnie czasowo przywróconego pracownika, ponownie powierzyć jego obowiązki innej osobie itd.

Przepisy nie określają zasad postępowania w powyższej sytuacji i nie precyzują przykładowo kwestii świadectw pracy wydawanych pracownikowi przywróconemu nieprawomocnym wyrokiem, który następnie zostaje uchylony. Nie rozstrzygają też sytuacji przykładowo pracownika przywróconego nieprawomocnym wyrokiem, w odniesieniu do którego do czasu wydania wyroku II instancji zaistnieją podstawy do wypowiedzenia umowy o pracę lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia.

Podsumowanie

W rezultacie, instytucja mająca w zamierzeniu zapewne spowodować szybsze niż dotychczas przywrócenie pracownika do pracy oraz bardziej roztropne korzystanie przez pracodawców z możliwości rozwiązania umowy o pracę, może spowodować jedynie stan niepewności prawnej i to zarówno po stronie pracodawcy, jak również pracownika.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami

Informacje

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

Powiązane tematy Ludzie w firmie
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)