5 min. czytania 15 lip 2021

Porozumienie inwestycyjne. Polski Ład wprowadza nowy instrument zarządzania ryzykiem podatkowym

Autor Aleksander Sipior

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Senior Manager

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie efektywnego opodatkowania CIT dla innowacyjnych przedsiębiorstw, w szczególności dla działalności IT, produkcyjnej i technologicznej.

5 min. czytania 15 lip 2021
Powiązane tematy Doradztwo podatkowe

W ramach programu Polski Ład Ministerstwo Finansów chce wprowadzić nową instytucję pod nazwą Porozumienie inwestycyjne (PI). W ramach jednej umowy pomiędzy Szefem KAS a inwestorem określone zostaną wszystkie skutki podatkowe planowanej inwestycji. Wniosek o zawarcie porozumienia inwestycyjnego będzie mógł złożyć każdy inwestor, także zagraniczny, planujący nową inwestycję na terytorium Polski o wartości co najmniej 50 mln zł (w pierwszych 3 latach obowiązywania programu próg ten będzie wynosił 100 mln).

Co to jest prozumienie inwestycyjne (Polski Ład)?

Porozumienie inwestycyjne to nowy instrument zarządzania ryzykiem podatkowym, który został przewidziany w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejm. nr 1532). Planowana data wejścia w życie tych przepisów to 1 stycznia 2022 r. Jak wynika z projektu umowa zawarta z MF całościowo określi skutki podatkowe inwestycji, jaką firma zamierza przeprowadzić w Polsce, a dokument ten będzie miał moc wiążącą dla administracji skarbowej. Zasady funkcjonowania PI będą więc podobne do znanych już podatnikom wcześniej porozumień cenowych.

Porozumienie inwestycyjne – ordynacja podatkowa. Co się zmieni w przepisach?

Obecnie, inwestorzy planujący inwestycję, którzy chcą mieć pewność co do jej skutków podatkowych muszą uzyskać kilka rodzajów interpretacji podatkowych wydawanych przez różne organy, jak np. wiążącą informację stawkową (WIS), opinię zabezpieczającą, czy indywidualne interpretacje prawa podatkowego. Każdy z tych dokumentów wydawany jest jednak w ramach odrębnej procedury.

Porozumienie inwestycyjne pozwoli szybko, w tzw. „jednym okienku”, uzyskać wszelkie informacje potrzebne do podjęcia decyzji o zainwestowaniu w Polsce, w tym:

 • ocenę, że cena transferowa transakcji kontrolowanej jest ustalona na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane;
 • klasyfikację i rodzaj wyrobu akcyzowego lub klasyfikację samochodu osobowego – w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN);
 • opis i klasyfikację towaru lub usługi oraz właściwą stawkę podatku, czy też interpretację przepisów prawa podatkowego. 

Jak widać, zakres informacji udzielanych w przedmiotowym porozumieniu nie będzie ograniczony przepisami ordynacji podatkowej o wydawaniu interpretacji indywidualnych, interpretacji ogólnej czy objaśnień podatkowych. Pozwoli to na szersze określenie skutków podatkowych, aniżeli pozwalałaby na to forma interpretacji indywidualnej.

Kogo dotyczy porozumienie inwestycyjne (Polski Ład)?

Inwestorem na potrzeby porozumień będzie każdy planujący nową inwestycję na terytorium Polski o wartości co najmniej 100 mln zł (50 mln zł od 2025 r.). Wniosek o zawarcie porozumienia inwestycyjnego będzie mogła złożyć również grupa inwestorów, w szczególności utworzone w związku z inwestycją konsorcjum, spółka, oddział lub przedstawicielstwo. Warto podkreślić, że porozumienie jest skierowane do  polskich i zagranicznych przedsiębiorców.

Z kolei, przez inwestycję należy rozumieć nową inwestycję w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (regulującej zwolnienia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji). Oznacza to, że przedmiotem porozumienia inwestycyjnego będą mogły być:

 • inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu,
 • nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez przedsiębiorcę niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.

Porozumienie inwestycyjne – jaka wiąże się z tym procedura?

Zawarcie umowy z MF będzie musiało być poprzedzone złożeniem przez inwestora wniosku, który będzie musiał zawierać:

 • dane identyfikujące inwestora lub inwestorów,
 • adres do doręczeń elektronicznych, chyba że inwestor wyraził zgodę na doręczanie pism przez portal podatkowy,
 • opis planowanej lub rozpoczętej inwestycji,
 • deklarowaną wartość inwestycji i wyjaśnienie sposobu jej ustalenia,
 • proponowany okres obowiązywania porozumienia, przy czym nie może on być dłuższy niż 5 lat podatkowych;
 • proponowany przedmiot porozumienia.

 

Okiem eksperta EY

Podatnik, ubiegający się o zawarcie porozumienia inwestycyjnego, nie będzie już musiał składać odrębnych wniosków do różnych organów podatkowych o: interpretacje indywidualne, wiążące informacje stawkowe (WIS), wiążące informacje akcyzowe (WIA), uprzednie porozumienia cenowe (APA) i  opinię zabezpieczającą (OZ). Taka konstrukcja porozumienia ma zapewnić elastyczność adekwatną do potrzeb inwestora oraz kompletność i wszechstronność w ustaleniu skutków podatkowych inwestycji. Porozumienie inwestycyjne pozwoli całościowo zarządzić ryzykiem podatkowym planowanej inwestycji, a w przyszłości może prowadzić do przystąpienia przez inwestora, już po zrealizowaniu inwestycji, do programu współdziałania (czyli innej, już funkcjonującej formy relacji pomiędzy przedsiębiorcą a Krajową Administracją Skarbową).

Ministerstwo Finansów od pewnego czasu zapowiadało centralizację obsługi inwestorów w celu usprawnienia procesów inwestycyjnych. Można spodziewać się, że planowane rozwiązanie zostanie dobrze odebrane przez rynek. Dotychczas plany inwestycyjne wiązały się ze stosunkowo dużą niepewnością, a także koniecznością niezależnego zabezpieczenia wielu obszarów podatkowych. Przedmiotowa inicjatywa wpisuje się również w trend poszerzania wachlarza kooperacyjnych form interakcji z organami podatkowymi obok istniejących już uprzednio porozumień cenowych (APA), czy też Umowy o współdziałaniu w zakresie realizacji obowiązków podatkowych. Naturalnie, w dalszym ciągu realizacja inwestycji w tej skali będzie wiązała się z koniecznością odpowiedniej strukturyzacji jej pod kątem podatkowym, w tym także zabezpieczenia efektywności. Porozumienie inwestycyjne powinno zapewnić podatnikom stabilność prowadzenia działalności, jednakże większego znaczenia nabierze faza planowania i dyskusji z organami administracji publicznej, której celem będzie odpowiednie zaprezentowanie planowanego przedsięwzięcia, przewidzenie obszarów wymagających objęcia PI oraz konsekwencji z tym związanych.  

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Zgodnie z opublikowanym niedawno projektem zmian w Ordynacji Podatkowej, zestaw kooperacyjnych instrumentów podatkowych ma wkrótce poszerzyć się o nową instytucję pod nazwą Porozumienie inwestycyjne (PI). W ramach jednej umowy pomiędzy podatnikiem a inwestorem określone zostaną wszystkie skutki podatkowe planowanej inwestycji.  

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej? Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Autor Aleksander Sipior

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Senior Manager

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie efektywnego opodatkowania CIT dla innowacyjnych przedsiębiorstw, w szczególności dla działalności IT, produkcyjnej i technologicznej.

Powiązane tematy Doradztwo podatkowe
 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)